Uzbrojenie działki. Jak wykonać i ile kosztuje uzbrojenie działki?

2020-10-12 13:00
Uzbrojenie działki
Autor: A. Papliński Warto przeliczyć koszty uzbrojenia działki przed jej zakupem lub podjęciem decyzji o budowie

Uzbrojenie działki to doprowadzenie do niej wody i kanalizacji, a także prądu i gazu. W przypadku każdego z tych mediów nie obejdzie się bez kontaktu z przedsiębiorstwem zarządzającym daną siecią i uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci. Od czego trzeba zacząć?

Uzbrojenie działki – od czego zacząć? 

Żeby sprawdzić, jaki status pod względem uzbrojenia ma działka, najlepiej udać się do miejscowego urzędu geodezji i kartografii. Można też skorzystać z wyszukiwarki na stronie Geoportal.gov.pl (wyszukiwanie po numerze ewidencyjnym działki lub po adresie). Ten etap jest bardzo ważny, bo przyniesie informację nie tylko o uzbrojeniu działki czy jego braku, ale też da pogląd, jakie są odległości do danych sieci. To kluczowa informacja, bo zaważy na kosztach uzbrojenia działki.

Geoportal
Autor: Geoportal.gov.pl Geoportal ułatwia znalezienie informacji o uzbrojeniu działki

Uzbrojenie działki w przepisach

Prawo budowlane zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek. Inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak dokonując zgłoszenia trzeba dysponować (załączniki) odpowiednimi szkicami lub rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami. Do zgłoszenia budowy przyłączy należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Uzbrojenie działki regulują też warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział V Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych).

Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną m.in. możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, a także telekomunikacyjnej.

W razie braku możliwości przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce może stanąć budynek przeznaczony na pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Dobrze wiedzieć, że nie trzeba w pełni uzbrajać działki, na której mają stanąć budynki rekreacji indywidualnej oraz budynki inwentarskie i gospodarcze na wsi, o ile właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

przyłącze do sieci elektroenergetycznej
Autor: nkt cables Warunki techniczne wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej są wymagane w procedurze budowy z pozwoleniem jak i na zgłoszenie

W uzbrojeniu działki najważniejszy jest prąd

Bez pozytywnej decyzji Zakładu Energetycznego na wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci można zapomnieć o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Wniosek o przyłącze elektryczne musi zawierać wartość mocy przyłączeniowej, jakiej potrzebujemy (zależy ona od ilości i mocy planowanych odbiorników prądu, ale zawsze lepiej ją zawyżyć).

Sprawa potoczy się szybciej i taniej gdy w gminie są plany zaopatrzenia w energię. Zakład określi warunki techniczne dla przyłącza i pobierze za podłączenie zryczałtowaną opłatę wg swojej taryfy. Zależy ona od mocy przyłączeniowej (najczęściej zamawia się 15-20 kW) oraz długości przyłącza i jego rodzaju.

Są dwa rodzaje przyłącza energetycznego:

 • kablowe – prąd doprowadzony jest przy użyciu kabli podziemnych (przyłącza kablowe mogą być pociągnięte też z linii napowietrznej),
 • napowietrzne – coraz rzadziej stosowane ze względu na bezpieczeństwo i estetykę. 

Przyłącze kablowe wymaga projektu, który musi być uzgodniony w Zakładzie Energetycznym i w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji. Zakład Energetyczny ocenia, czy projekt spełnia warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a Zakład Uzgadniania Dokumentacji potwierdza, że przyszłe przyłącze elektroenergetyczne nie koliduje z pozostałymi mediami. 

Najważniejszym elementem przyłącza energii elektrycznej jest złącze kablowe, czyli skrzynka umieszczana na granicy posesji.

Zakład energetyczny powinien wydać warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej w ciągu 30 dni. Tymczasowe przyłącze prądu na cele budowlane może zostać wykonane dopiero po otrzymaniu warunków technicznych.

Uzbrojenie działki w przyłącze wodociągowe 

Zgodnie z definicją – przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Do wykonania przyłącza wodociągowego potrzebne jest:

 • wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego  na wniosek inwestora, o co trzeba wystąpić do miejscowego zakładu wodociągów i kanalizacji,
 • projekt przyłącza wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, najlepiej przez architekta czy projektanta współpracującego z przedsiębiorstwem wodociągowym,
 • zgoda na trasę przyłącza, którą uzyskuje się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy lokalnym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • ewentualnie zgoda zakładu wodociągów i kanalizacji na wykonanie przyłącza według przedstawionego projektu,
 • plan sytuacyjny przebiegu przyłącza na terenie nieruchomości i poza nią, wykonany na kopii mapy.

Uzbrojenie działki w przyłącze gazowe

Składając wniosek do przedsiębiorstwa gazowniczego o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej trzeba wiedzieć, do jakiej grupy będzie zaliczona planowana instalacja. Podział jest według następujących kryteriów:

 • grupa A — podmioty, których instalacje będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia, z wyłączeniem podmiotów,
 • grupa B — podmioty, których urządzenia i instalacje będą przyłączane do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h,
 • grupa C — podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem itp.

Inwestor indywidualny, czyli podłączający do sieci gazowej dom jednorodzinny, zaliczany jest do grupy B.

Wniosek musi zawierać m.in. przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe oraz moc przyłączeniową. Do wniosku trzeba dołączyć także plan zabudowy lub szkic sytuacyjny dla budynku względem istniejącej sieci gazowej, sąsiednich obiektów oraz propozycje lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Do wniosku należy też dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami lub sieciami. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z usytuowaniem obiektu (może to być mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000) musi uwzględniać aktualny stan rozgraniczenia działek i proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Zakończenie procedury uzbrajania działki w poszczególne media zawsze kończy się podpisaniem umowy na dostawę/usługę z danym zakładem. 

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Takie koszty można tylko oszacować, bo każde uzbrojenie działki praktycznie ma swoje indywidualne uwarunkowania. Zależą one m.in. od lokalizacji (lokalne ceny robót ziemnych), odległości od głównych sieci, kosztu wykonania projektów. Damy kilka podpowiedzi, jak kalkulować koszty. Sporo kosztów pokrywa się dla wszystkich mediów, ale trzeba je liczyć za każdym razem odrębnie.

Ile kosztuje przyłącze wodno-kanalizacyjne:

 • każdy metr przyłącza 200-400 zł, 
 • projekt 500-2500 zł, 
 • roboty ziemne wg stawek lokalnych x długość wykopu
 • koszt uzyskania warunków technicznych wg taryfy przedsiębiorstwa i uzgodnienia – 50 zł
 • koszt załączników (mapy, rysunki, wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zależy od liczby stron)
 • koszt odbioru robot – 150 zł

Orientacyjny koszt wykonania (roboty ziemne) przyłącza wodociągowego to ok. 500 zł za pierwszy metr, a za każdy następny powyżej 700 zł. Ceny będą kształtować inaczej przy etapowym zatrudnianiu firm do poszczególnych prac.

Ile kosztuje przyłącze elektryczne

Koszt przyłącza zależy od rodzaju przyłącza (kablowe jest droższe), długości przyłącza i mocy przyłączeniowej. Kablowe przyłącze elektroenergetyczne do 200 m (najczęściej wykonywane) może kosztować od 150-200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej, czyli za 12 kW mocy zapłacimy ok. 1800- 2400 zł. Przyłącze napowietrzne w tych parametrach 1200-1700 zł. Łącze dłuższe niż 200 m to dodatkowe opłaty nawet do 80 zł za metr przyłącza. Do tego trzeba doliczyć ceny usług montażowych.

Ile kosztuje przyłącze gazowe:

 • wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza gazowego – 150 zł (podobno są regiony, w których nie pobiera się opłat za taki dokument,
 • projekt budowlany – ok. 2000 zł, może być konieczny także projekt zmian w organizacji ruchu, gdy instalacja gazowa będzie przechodzić w wzdłuż lub w poprzek drogi – to dodatkowy koszt rzędu 500 zł,
 • geodeta wytyczający przebieg instalacji do 2000 zł,
 • opłata przyłączeniowa – ok. 80 zł za metr przyłącza,
 • montaż szafki gazowej – 300-700 zł
 • odbiór przyłącza gazowego – ok. 150 zł
 • koszt robót budowlanych i zwracamy uwagę na ceny materiałów budowlanych.

Generalnie z powyższego wynika, że zapewne działka uzbrojona będzie droższa, ale ta nieuzbrojona będzie wymagać sporo czynności, czasu i pieniędzy żeby ją uzbroić. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej