Przyłącze gazowe. Procedura przyłączenia do sieci gazowej

2019-06-25 15:05
Przyłącze gazowe
Autor: Andrzej Szandomirski Przyłącze gazowe może wykonać wyłącznie osoba z uprawnieniami osoba z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Ze względu na zagrożenia związane z gazem, przyłącze gazowe wymaga, od etapu planowania, przez projekt, wykonanie i włączenie do sieci gazowej, przestrzegania określonych procedur wyznaczonych przez przepisy prawne. Sprawdź, jak przebiega przyłączenie do sieci gazowej na przykładzie domu jednorodzinnego.

Przyłącze gazowe – prawo i definicja

Najważniejszym dokumentem prawnym, które reguluje wykonanie przyłącza gazowego jest rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Tu znajdziemy również definicję przyłącza do sieci gazowej. Warto też zapoznać się z regulaminem i wymogami zakładu gazownictwa, z którym będziemy zawierać umowę na dostawę paliwa.

Przyłącze do sieci gazowej – odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego.

Zgodnie z przepisami, wykonanie przyłącza gazowego można podzielić na kilka etapów. 

Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, które musi wydać przedsiębiorstwo gazownicze odpowiednie dla lokalizacji danej nieruchomości. Składając wniosek trzeba wiedzieć, do jakiej grupy będzie zaliczona planowana instalacja. Podział jest podmiotowy według następujących kryteriów:

  • grupa A — podmioty, których instalacje będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia, z wyłączeniem podmiotów,
  • grupa B — podmioty, których urządzenia i instalacje będą przyłączane do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h,
  • grupa C — podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem itp.

W przypadku inwestorów indywidualnych, czyli najczęściej przypadków podłączenia do sieci gazowej domu jednorodzinnego, mamy do czynienia z grupą B.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera m.in. informacje o wnioskodawcy, planowanym terminu rozpoczęcia odbioru gazu, przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu na paliwa gazowe oraz mocy przyłączeniowej.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będzie wykonywane przyłącze gazowe. Ale to nie koniec załączników. Konieczny jest także plan zabudowy lub szkic sytuacyjny dla budynku względem istniejącej sieci gazowej, sąsiednich obiektów oraz propozycje lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

Do wniosku należy też dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami lub sieciami. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z usytuowaniem obiektu (może to być mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000) musi  uwzględniać aktualny stan rozgraniczenia działek i proponowaną lokalizację szafki gazowej.

W przypadku, gdy do budynku jest już doprowadzone przyłącze gazowe zasilające budynek, nie jest wymagane załączanie do wniosków planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

Przedsiębiorstwo energetyczne na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej ma, zgodnie z rozporządzeniem, 21 dni w przypadku grupy B. Dla pozostałych grup terminy są dłuższe – dla grupy A 45 dni, a dla C 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przyłącze gazowe
Autor: A. Papliński Montaż skrzynki przyłącza gazowego to jedna z pozycji w kosztorysie całego przedsięwzięcia

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wzór

Jest wiele zakładów świadczących usługi w dostarczaniu gazu. Każdy z nich jest jednostką samodzielną, z własnymi regulaminami i wymogami. Każdy z nich dysponuje też własnymi wzorami na składanie wniosków nie tylko na wydanie warunków wykonania przyłącza gazowego, ale również wzory wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Są dostępne na stronach internetowych tych przedsiębiorstw lub w ich siedzibach. 

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Dysponując warunkami przyłączenia można wystąpić z wnioskiem do zakładu gazownictwa o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Zawarta umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączenia jest podstawą do wykonania prac projektowych. Projekt z kolei jest potrzebny do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej rozpoczyna się proces realizacji umowy o wykonanie przyłącza gazowego.

Wykonanie przyłącza gazowego

Jednym z warunków wybudowania przyłącza jest posiadanie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę. Które wydaje terenowy organ administracji budowlano-architektonicznej, czyli nadzoru budowlanego.

Instalację gazową może wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem wyłącznie osoba z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Instalacja musi też być zgodna z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i pozwoleniem na budowę/rozbudowę instalacji gazowej.

Inwestor musi przygotować miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej.

Po zawarciu tzw. umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego dostawca uruchomia dostarczanie gazu po zakończeniu realizacji przyłącza gazowego.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Tak jak w przypadku przyłącza wodociągowego, koszt przyłącza gazowego również zależy od długości instalacji przyłączeniowej i skali trudności tego przedsięwzięcia. Nie ma cen urzędowo ustalonych, obowiązują ceny lokalne.

Za wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza gazowego zapłacimy do 150 zł (podobno są regiony, w których nie pobiera się opłat za taki dokument).

Projekt budowlany może kosztować ok. 2000 zł. Może być konieczny także projekt zmian w organizacji ruchu, gdy instalacja gazowa będzie przechodzić w wzdłuż lub w poprzek drogi – to dodatkowy koszt rzędu 500 zł.

Geodeta wytyczający przebieg instalacji może kosztować i 2000 zł.

Opłata przyłączeniowa może wynieść ok. 80 zł za metr przyłącza.

Montaż szafki gazowej to koszt od 300-700 zł.

Czynność odbioru przyłącza gazowego ok. 150 zł.

Do podanych wyżej wartości trzeba doliczyć koszt robót budowlanych i zwrócić uwagę na ceny materiałów budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej