Roboty budowlane. Prowadzenie robót budowlanych - przepisy prawne, podział obowiązków

2018-06-25 16:09 mawi
Budowa Mostu Południowego w Warszawie
Autor: GDDKiA Budowa Mostu Południowego w Warszawie

Roboty budowlane to według Prawa budowlanego: budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Prawo budowlane reguluje także zasady prowadzenia robót budowlanych.

Przede wszystkim – zgodnie z art. 28 ust.1 Prawa budowlanego – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, choć są wyjątki od tej zasady, o których mówią art. 29 – 31, np. niektóre roboty budowlane trzeba zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Rozpoczęcie robót budowlanych

Zgodnie z art. 41, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi w świetle Prawa budowlanego są: 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 2) wykonanie niwelacji terenu; 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Należy zwrócić uwagę, że prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Inwestor powinien zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Prowadzenie robót budowlanych

Roboty budowlane prowadzone są przez inwestora lub realizuje je firma, z którą zawarł umowę o roboty budowlane. Jednak zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego w obu przypadkach to na inwestorze spoczywa obowiązek zorganizowania procesu inwestycyjnego, w tym m.in. zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Art. 42 Prawa budowlanego nakazuje inwestorowi, by prowadzenie i nadzorowanie robót budowlanych powierzył kierownikowi budowy. Inwestor może też ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Dodajmy, że obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego może nakazać inwestorowi organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko).

Co ważne, zgodnie z art. 24 niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane zgodnie z przepisami

Prawo budowlane wymienia przede wszystkim przepisy techniczno-budowlane, do których zalicza się: 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie; 2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto rząd może określić dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa.

Inne definicje robót budowlanych

Pojęcie „roboty budowlane” ma więcej definicji. Np. w art. 2 Prawa zamówień publicznych to „wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

Z kolei wydawnictwo Sekocenbud dzieli roboty budowlane na: ogólnobudowlane inwestycyjne, ogólnobudowlane remontowe, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz wykończeniowe i inżynieryjne.

Chodzi o to, że dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych Sekocenbud podaje ceny robót budowlanych w informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej