Inwestor na budowie. Obowiązki i prawa inwestora w procesie budowlanym

2021-02-15 12:27
Budowa budynku wielorodzinnego
Autor: ThinkstockPhotos Obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowy

Inwestor, czyli osoba, która podejmuje się budowy ma obowiązek zorganizowania procesu budowy i zapewnienie w nim udziału osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. projektanta, kierownika budowy, w miarę potrzeb - inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakie jeszcze obowiązki należą do inwestora?

Jakie inwestor ma obowiązki

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia,
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem tych robót - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa powyżej,
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie lub rozbiórce (art. 41 ust. 4 ustawa – Prawo budowlane).

Inwestor występuje o dziennik budowy

Jednocześnie z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę również o wydanie dziennika budowy. Organ ten wydaje dziennik budowy w terminie trzech dni od dnia wystąpienia. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności przebiegających w toku budowy.

Prawa inwestora

Inwestor jest podmiotem inicjującym cały proces budowlany i decydującym o jego charakterze, czyli o tym, jakie jest przeznaczenie inwestycji, jej dokładne położenie, gabaryty obiektu, technologie i materiały, które zostaną wykorzystane przy budowie.

Inwestor nie ma na co dzień do czynienia z budową, nie posiada kwalifikacji ani wiedzy technicznej. Inwestor bezpośredni może zatem w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne zlecić swoje zadania w całości lub części wyspecjalizowanemu, prowadzącemu działalność w tym zakresie, inwestorowi zastępczemu.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego (art. 18 ustawa – Prawo budowlane). Chyba że już wcześniej właściwy organ architektoniczno-budowlany, w decyzji o pozwoleniu na budowę, nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej