Projekt budowlany po nowelizacji Prawa budowlanego

2021-09-27 16:26
projekt budowlany
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Warunki jakie musi wypełniać projekt budowlany określa art. 34 Ustawy Prawo budowlane

Zmiany w statusie projektu budowlanego przyniosła nowelizacja Prawa budowlanego obowiązująca od 19 września 2020. W nowych przepisach nastąpił podział projektu budowlanego na trzy części, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Poniżej najważniejsze informacje o projekcie budowlanym.

Spis treści

 1. Projekt budowlany w nowelizacji Prawa budowlanego
 2. Podział projektu budowlanego
 3. Projekt budowlany – co musi zawierać?
 4. Zakres projektu budowlanego
 5. Projekt zagospodarowania działki
 6. Projekt budowlany a projekt architektoniczno-budowlany
 7. Co obejmuje sprawdzenie projektu budowlanego?
 8. Zakres i forma projektu budowlanego – rozporządzenie

Projekt budowlany w nowelizacji Prawa budowlanego

Nowelizacja wprowadza m.in. ograniczenie zawartości projektu budowlanego przedstawianego przez inwestora przy wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestor nie musi już przedkładać projektu technicznego, a jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny, będący częścią projektu budowlanego, nie jest już zatwierdzany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Organ architektoniczno-budowlany, do którego składany jest wniosek o pozwolenie na budowę nie weryfikuje treści samego projektu technicznego, a jedynie bada uprawnienia osoby, która go podpisała. Na projektancie spoczywa odpowiedzialność za opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną.

Podział projektu budowlanego

Najważniejszą zmianą dotyczącą projektu budowlanego jest jego podział na trzy części: 

 1. Projekt zagospodarowania terenu inaczej PZT – zawiera dane o usytuowaniu projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, a także informację o obszarze oddziaływania obiektu.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany, w skrócie PAB – powinien zawierać układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, zamierzony sposób użytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opinię geotechniczną, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie w tym środowisko, informację o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 3. Projekt techniczny (PT) – w nim powinny znaleźć się między innymi: projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, inne opracowania – w tym instalacyjne. Projekt techniczny to ok. 35% całej dokumentacji budowy.

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Warunki jakie musi wypełniać projekt budowlany określa art. 34 Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z jego brzmieniem projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić:

 • nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 • nazwę i adres jednostki projektowania;
 • imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, jak też imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy;
 • spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli wyeliminować błędy w określaniu kategorii obiektu, które mogły wynikać z przyczyn technicznych, merytorycznych lub celowego działania inwestora. Umożliwi to również wskazanie we wniosku o pozwolenie na budowę właściwej kategorii obiektu budowlanego, co jest wymagane biorąc pod uwagę art. 82b ust. 3a pkt 1 i ust. 4a pkt 6 Ustawy PB.

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

Ustawodawca dopuszcza możliwość oprawy projektu budowlanego w tomy, które obejmują: 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie właściwego zarządcy drogi oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu; 2. projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt techniczny – komentarz prawny

W praktyce, w sytuacji wniesienia odwołania przez strony postępowania, organ, odnosząc się do zarzutów wobec projektu technicznego, ogranicza się jedynie do wskazania, że projekt sporządziła uprawniona osoba, nie badając treści samego projektu technicznego. W rezultacie, zarzuty wobec treści projektu technicznego nie mogą być skuteczne. Założenia nowelizacji uniemożliwiają innym stronom postępowania wgląd w projekt techniczny, nie pozbawiają ich jednak możliwości zapoznania się z przedsięwzięciem planowanym na działce sąsiedniej. Do wniosku w dalszym są załączane: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Te części projektu zawierają bowiem wszelkie dane niezbędne do oceny projektu z punktu widzenia ochrony interesów właścicieli działek sąsiednich, czyli kubaturę, wysokość budynku, jego usytuowanie, sposób zagospodarowania całego terenu. 

Zmiana, zgodnie z którą inwestor nie przedkłada projektu technicznego do organu administracji architektoniczno-budowlanej, w konsekwencji czego nie jest on dostępny dla pozostałych stron postępowania, jest korzystna dla samego inwestora, ponieważ może znacząco przyspieszyć postępowanie i realizację przez niego całego zamierzenia inwestycyjno-budowlanego. Nie oznacza to braku kontroli właścicieli sąsiednich działek co do zamierzenia inwestycyjnego na sąsiedniej działce. Nadal sąsiedzi mogą, w przypadku zagrożenia ich uprawnień właścicielskich, odwoływać się do organu wyższego stopnia, jak również składać skargę do sądu administracyjnego na decyzje niezgodne, w ich ocenie, z obowiązującym prawem.

Zakres projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy PB projekt budowlany powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia;
 • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową, sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Część opisowa powinna określać w szczególności: przedmiot inwestycji lub zakres zamierzenia budowlanego, istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem planowanych zmian, projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna w szczególności przedstawiać: orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata, granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, ukształtowanie zieleni, urządzenie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.

Projekt budowlany a projekt architektoniczno-budowlany

Kolejny, obligatoryjny element projektu budowlanego, jakim jest projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego, powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać w szczególności: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, układ konstrukcyjny, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki ochrony przeciwpożarowej.

Część rysunkowa powinna przedstawiać w szczególności: elewacje z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji, rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, układ funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi, położenie sytuacyjno-wysokościowe i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania, podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych oraz zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

W ustawie Prawo budowlane doprecyzowano, iż zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. W § 8 ust. 1 oraz § 10 Rozporządzenia wprowadzono zmiany dostosowujące treść tych przepisów do praktyki stosowanej przez większość organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organy te, na równi z oryginałem mapy do celów projektowych, dopuszczają sporządzenie projektu budowlanego na poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych. Powyższa praktyka ułatwia dokonywanie zmian w projekcie budowlanym, poprzez sporządzenie nowej wersji projektu na kolejnej kopii mapy oraz zmniejsza ogólne koszty realizacji inwestycji.

Co obejmuje sprawdzenie projektu budowlanego?

Artykuł 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane określa zakres obowiązków organu, mających miejsce w fazie wyjaśniającej prowadzonego postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Organ zobligowany jest dokonać wielu czynności, których celem jest kompleksowe sprawdzenie projektu budowlanego. Wyraża się to przede wszystkim w ocenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (czyli decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy). Należy jednak zastrzec, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna być ostateczna. Stwierdzenie zgodności projektu z decyzją niemającą przymiotu ostateczności narusza art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane.

Organ ma za zadanie zbadać zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, a także ocenić kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ostatni wymagany etap to skontrolowanie, czy został wykonany obowiązek sprawdzenia projektu budowlanego przez inną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Praktyka pokazuje jednak, że organy administracji publicznej często wkraczają w sfery zarezerwowane dla projektanta i poszerzają bezprawnie zakres sprawdzenia projektu budowlanego, odchodząc od ram ujętych w art. 35 Ustawy Prawo budowlane.

Autorami tekstu są adwokat Michał Bisiorek, adwokat Karolina Kowalska oraz aplikant adwokacki Dominika Bura z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy Sp.k. Kancelaria BCLA specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu: nieruchomości i inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, obsługi korporacyjnej, transportu i logistyki, nowych technologii, a także w prowadzeniu sporów sądowych.

Zakres i forma projektu budowlanego – rozporządzenie

Zakres i formę projektu budowlanego określa nowe rozporządzenie. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym dotyczącymi zmianę formuły projektu budowlanego, poprzez jego podział na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, konieczne stało się ponowne zdefiniowanie wymagań co do zawartości każdej z jego części w zakresie części graficznej, opisowej jak również załączników.

Rozporządzenie zostało podzielone na pięć rozdziałów: dwa pierwsze odnoszą się do wymagań dotyczących wszystkich części projektu budowlanego, a trzy kolejne do wymagań, które dotyczą zakresu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. W załączniku zamieszczono wykaz Polskich Norm powołanych w przepisach tego rozporządzenia. Przywołujemy niektóre przepisy w nim zawarte.

 • Wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego

W przepisie (§ 4) podkreślono, iż zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

To do projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Tam, gdzie norma prawna nie zawiera precyzyjnych wytycznych, to projektant uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dokonuje fachowej oceny i proponuje najlepsze, w swojej ocenie, rozwiązania.

Do projektu budowlanego, czyli na etapie przekazania kierownikowi budowy projektu budowlanego (§ 5 projektu) dołącza się stronę tytułową projektu budowlanego oraz spis zawartości projektu budowlanego. Na stronie tytułowej zamieszcza się podstawowe dane pozwalające na stwierdzenie, że projekt budowlany dotyczy danego zamierzenia budowlanego. Natomiast w spisie zawartości określa się tylko podstawowe elementy całego projektu budowlanego. Przepisu tego nie należy rozumieć jako wymóg sporządzenia szczegółowej informacji o zawartości każdego z projektów stanowiących element projektu budowlanego. Spis zawartości sporządza się odrębnie i niezależnie od spisów treści: spis zawartości jest jeden dla całego projektu budowlanego, natomiast spisy treści (§ 8) sporządza się dla projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

Wszystkie strony projektu muszą być ponumerowane, stosuje się odrębną numerację dla każdej części projektu budowlanego, a także opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów w zależności od potrzeb.

Projekt budowlany może być sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym powinny być zaproponowane i zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Niedopuszczalne jest, aby w projekcie zawarte były rozwiązania w zakresie danej specjalności, natomiast na stronie tytułowej nie było informacji o projektancie, który zaprojektował wskazane rozwiązania.

Projekt budowlany opracowuje się z zastosowaniem oznaczeń graficznych i literowych oraz zasad wymiarowania zgodnych z Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń, które nie występują w Polskich Normach, jednak należy je dokładnie objaśnić w legendzie. Wskazano również na konieczność oznaczenia klas odporności ogniowej elementów budowlanych – w przypadku rysunków zawartych w części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. W rozporządzeniu znalazły się regulacje dotyczące minimalnej skali dla projektów zagospodarowania działki lub terenu: w przypadku obiektów liniowych skala nie może być mniejsza niż1:1000, a dla pozostałych obiektów – nie mniejsza niż1:500. Dla zamierzeń obejmujących obiekty liniowe skale rysunków dostosowuje się do długości obiektu (tak, aby dokładność odwzorowania zapewniała czytelność projektu budowlanego), z wyjątkiem projektu zagospodarowania działki lub terenu. W metryce rysunku umieszcza się m.in.: imię i nazwisko autora, numer posiadanych uprawnień, datę sporządzenia rysunku oraz podpis każdego projektanta, którego zakres specjalności upoważnia do sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego bądź projektu technicznego. Nie wymaga się, aby każdy  projektant podpisywał każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego – projektant podpisuje jedynie ten rysunek, na którym znajduje się zaprojektowane przez niego rozwiązanie.

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu

W tym rozdziale zostały określone wymagania dotyczące opracowania części opisowej i części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. Przy sporządzaniu tej części projektu należy stosować § 4 rozporządzenia [§ 4.1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego§ 4.1.]  Zgodnie z powyższym należy wskazać, iż w przypadku gdy z charakteru zamierzenia wynika, iż któraś ze składowych części opisowej lub rysunkowej nie występuje w projekcie nie ma konieczności umieszczania odniesienia do tej składowej w postaci adnotacji np. „nie dotyczy”. W tej części również projekt może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami,  każdy z projektantów zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia, w którym poświadcza sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Określono składowe części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami interpretacyjnymi dotyczącymi pojęcia powierzchni zabudowy, w rozporządzeniu  określono obowiązującą definicję powierzchni zabudowy. Należy przez nią rozumieć(w przypadku budynków): powierzchnię budynku wyznaczoną przez rzut pionowy jego zewnętrznych krawędzi, z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów zewnętrznych, pomniejszoną o powierzchnię części zewnętrznych budynku takich jak: schody, rampy i pochylnie zewnętrzne, tarasy naziemne i podparte słupami, okapy, występy dachowe, daszki, oświetlenie zewnętrzne, markizy oraz balkony, z zastrzeżeniem, iż do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych oraz ich części, znajdujących się poniżej poziomu terenu. Zewnętrzne części budynku, które w definicji zostały wskazane jako te, których powierzchnię odejmuje się od powierzchni zabudowy, są katalogiem zamkniętym. W projekcie należy koniecznie podać informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczących terenu, na którym zamierzenie jest projektowane, jak również samego zamierzenia budowlanego.

W części graficznej wskazano na konieczność określenia zasięgu (granic) obowiązywania powyższych nakazów, ograniczeń i uwarunkowań, przez co należy rozumieć graficzne oznaczenie, w jaki sposób uwzględnienie ww. uwarunkowań wpływa na przyjęte rozwiązania projektowe. Rysunek zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii.

Jeżeli zamierzenie budowlane będzie realizowane etapowo, to w projekcie zagospodarowania działki lub terenu zamieszcza się (zarówno w części opisowej jaki i rysunkowej) informacje o kolejności realizowania poszczególnych obiektów budowlanych wraz z odpowiadającymi im częściami terenu.

 • Projekt architektoniczno-budowlany

Zmiana w postaci podziału projektu architektoniczno-budowlanego na dwa odrębne projekty wymusiła sprecyzowanie, które elementy projektu architektoniczno-budowlanego z obowiązującego dotychczas rozporządzenia będą zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, a które w projekcie technicznym. W tym rozdziale określono wymagania dotyczące zawartości części opisowej i części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego. Wymagania co projektantów (oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z uprawnieniami i przepisami) są takie same jak w przypadku projektu zagospodarowania działki. Projekt budowlany sporządza się tak, aby z niego wynikało spełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Pb [Wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych].

W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego mają być zawarte informacje dotyczące: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego; programu użytkowego i sposobu użytkowania obiektu; układu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu budowlanego; charakterystycznych parametrów obiektu (m.in. zestawienie powierzchni wraz z powierzchnią użytkową); niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne; danych technicznych obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty; a także analizy możliwości racjonalnego wykorzystania systemów służących do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody. Wskazano również na konieczność załączenia opinii geotechnicznej oraz odniesienia się do sposobu posadowienia obiektu budowlanego. W części opisowej również zamieszcza się informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, które zapewniają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Trzeba też opisać formę obiektu budowlanego, w tym wygląd zewnętrzny, charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji, wynikających przede wszystkim z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących. Niezbędne jest także wskazanie sposobu dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

W przypadku obiektów innych niż budynki, w części graficznej konieczne jest zamieszczenie rzutów wszystkich charakterystycznych poziomów, przekrojów i widoków, na których należy graficznie lub opisowo oznaczyć wyroby wykończeniowe i kolorystykę, jeżeli ich zastosowanie wynika z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz zapisów w aktach prawa miejscowego.

Rysunki wykonuje się z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym. W przypadku budynków niezbędne jest przedłożenie rzutów wszystkich charakterystycznych poziomów oraz przekrojów (w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami). Jedyną osobą uprawnioną do sporządzania projektu budowlanego, a zatem do wykonania go zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem jest projektant.

 • Projekt techniczny

Projekt techniczny również składa się z części opisowej oraz rysunkowej, strony tytułowej oraz spisu treści. W części opisowej projektu technicznego konieczne jest określenie m.in. rozwiązań konstrukcyjnych obiektu budowlanego, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, rozwiązań budowlanych i techniczno-instalacyjnych, rozwiązań niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, rozwiązań i sposobów funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych czy warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach. Ponadto, w zależności od potrzeb (w tym kategorii geotechnicznej), przedkłada się geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

W części opisowej projektu technicznego będzie zamieszczana także informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń. Dodatkowo część opisowa zawiera dokumentację geologiczno-inżynierską, informację o charakterystyce energetycznej budynku oraz, we wskazanych w przepisie przypadkach, ekspertyzę techniczną. Ponadto, w przypadku rozwiązań technicznych nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce, nieznajdujących podstaw w przepisach i Polskich Normach, część opisową projektu technicznego poszerza się o opinię naukowo-techniczną wydaną przez instytut badawczy. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach określają sposób posadowienia, a także elementy wyposażenia obiektu budowlanego, wskazując m.in. w jakie instalacje wewnętrzne dany obiekt będzie wyposażony. Konieczne jest, aby projekt techniczny był zgodny i kompatybilny z przyjętymi wcześniej rozwiązaniami.

W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego ogrzewane, wentylowane i klimatyzowane budynki, konieczne jest przedstawienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi (detalami/rozwinięciami), mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród – jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na wcześniej wymienionych rzutach, widokach czy przekrojach. Konieczne jest przedstawienie podstawowych urządzeń instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych, lub ich części – również w przypadku, gdy ich odwzorowanie nie było wystarczające na wcześniej wymienionych rzutach, widokach, przekrojach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej