Zakres i forma projektu budowlanego. Nazwy plików komputerowych projektu budowlanego

2021-07-06 12:20
projekt budowlany
Autor: gettyimages Od 1 lipca 2021 można drogą elektroniczną składać wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowanym i załącznikami

Zakres i forma projektu budowlanego nie zmieniają się, ale wobec możliwości przesyłania dokumentacji projektowej drogą elektroniczną trzeba dobrze oznaczać przesyłane pliki. Sposób oznaczania opisuje nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które weszło w życie 1 lipca 2021.

Zakres i forma projektu budowlanego od 1 lipca 2021 w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021 – poprzez stronę e- budownictwo – można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę z możliwością dołączenia do wniosku projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Taki mechanizm musiał zostać ujednolicony, żeby wnioski wraz z (niektórymi) załącznikami trafiały do systemu platformy e-budownictwo.

Strona tytułowa projektu budowlanego, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej musi być zapisana w formacie PDF. Objętość tego pliku nie może przekraczać 150 MB. Format pliku PDF nie jest wymagany dla takich załączników jak np. opinie czy uzgodnienia, bo pochodzą one z różnych miejsc i mogą być w innym formacie. Rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy sporządzić w postaci wektorowej, natomiast np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT może być w postaci rastrowej. Każdy przesyłany plik musi być potwierdzony przez projektanta (lub osobę sprawdzającą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym.

UWAGA! Tylko do 19 września 2021 można dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę projekt budowlany sporządzany na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie projekt budowlany w swojej formie i zakresie powinien spełniać wymagania aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Nazwy plików komputerowych projektu budowlanego

Każdy plik projektu budowlanego musi być odpowiednio oznaczony, co reguluje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169). Jeśli projekt zapisany jest na więcej niż jednym pliku, to każdy z nich musi być zapisany jako osobny tom (elektroniczny odpowiednik projektu budowlanego w postaci papierowej podzielonego na tomy – jeden tom to 1 opisany plik).

Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej 

Poz. Elementy projektu budowlanego nazwa pliku w przypadku zapisu*
w jednym pliku więcej plików
1 projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT_z  PZT_x_z
2 projekt architektoniczno-budowlany PAB_z  PAB_x_z
3 projekt techniczny PT_z  PT_x_y_z
4 załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznego ZL_z  ZL_x_z
5 elementy, o których mowa w poz. 1 i 2 tabeli PZT_PAB_z
6 elementy, o których mowa w poz. 1, 2 i 4 tabeli PZT_PAB_ZL_z
7 elementy, o których mowa w poz. 1 i 4 tabeli PZT_ZL_z
8 elementy, o których mowa w poz. 2 i 4 tabeli PAB_ZL_z

* Objaśnienie skrótów w tabeli:

 • x – oznacza kolejny numer pliku;
 • y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
 1. AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
 2. BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 3. BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
 4. BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
 5. BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 6. BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 7. BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
 8. BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 9. IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 10. IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 11. IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
 12. WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
 • z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

Zakres projektu budowlanego w postaci elektronicznej i papierowej – różnice

 • Projekt budowlany w postaci elektronicznej odpowiada temu w postaci papierowej, jednak zachodzą pewne różnice z przyczyn technicznych.
 • W wersji elektronicznej brak jest możliwości dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę w jednym pliku PT pozostałych elementów projektu budowlanego. W wersji papierowej jest możliwość wspólnej oprawy dla tych dokumentów.
 • PZT, PAB i załączane do nich dokumenty należy sporządzać w takiej samej postaci, czyli albo elektronicznej albo tradycyjnej. Ta zasada nie dotyczy PT – jeżeli PZT i PAB są w postaci papierowej, można PT sporządzić w postaci elektronicznej. Wyjątek od tej zasady jedynie w przypadku dokumentów legalizacyjnych, bowiem w takim postępowaniu do organu należy przedłożyć cały projekt budowlany (zawierający PZT, PAB i PT), który musi być w jednolitej formie (elektronicznej lub papierowej).
 • Projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej opatrują plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym) a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak to jest wymagane dla projektu w postaci papierowej.

Zakres i forma projektu budowlanego – zmiany w obu wersjach 

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wprowadza też inne zmiany (przytaczamy je za informacją na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), niezależnie od postaci projektu. 

 • Do PZT, PAB i PT dołączać się dotychczasowe oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jednak będzie ono podpisywane tylko przez projektanta. Dodatkowo musi zawierać imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych pozostałych osób (projektantów) i sprawdzających biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie. Jak zwraca uwagę ekspert PIIB, jeden projektant podpisuje takie oświadczenie, natomiast odpowiedzialność zawodowa za zaprojektowane rozwiązania obciąża każdego z projektantów oddzielnie, w zakresie ich opracowań projektowych.
 • Zlikwidowano obowiązek dołączania karty tytułowej do projektu budowlanego. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (jako załącznik), powinny mieć swoją stronę tytułową oraz spis załączników. 
 • Dane działek ewidencyjnych w projekcie budowlanym oznaczać się w postaci identyfikatora działki ewidencyjnej, a nie jak dotychczas: nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki. Identyfikator działki ewidencyjnej będzie dodawany do wniosku sporządzanego przez portal e-budownictwo automatycznie, poprzez wskazanie myszką konkretnej działki. 
 • Umożliwia się sporządzanie wspólnego spisu treści oraz wspólnej informacji o inwestycji dla wszystkich elementów projektu budowlanego, które są oprawiane wspólnie (z wyjątkiem PT – zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej). 
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej