PIIB. Jak działa Polska Izba Inżynierów Budownictwa? Nowa siedziba PIIB i najnowsze statystyki

2020-06-08 14:36
PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Autor: PIIB

PIIB to największa i jedyna organizacja samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do zadań PIIB należy przede wszystkim nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków izby oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów zawodowych. To Polska Izba Inżynierów Budownictwa ustala zasady etyki zawodowej i pilnuje ich przestrzegania. PIIB ponadto nadaje i pozbawia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania zawodu potwierdzonego uprawnieniami przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków Izby Inżynierów.

Co znajdziesz w artykule:

Uwaga! Nowa siedziba PIIB
Nowa siedziba PIIB

Autor: PIIB

Siedziba władz Polskiej Izb Inżynierów Budownictwa nie znajduje się już przy ul. Mazowieckiej. Od 26 sierpnia 2019 Krajowa Rada PIIB urzęduje przy ul. Kujawskiej 1.
Kilka lat PIIB poszukiwała swojej nowej, własnej siedziby (lokale przy Mazowieckiej były wynajmowane). Z kilu propozycji wybrano właśnie budynek przy Kujawskiej, dawną wytwórnię środków opatrunkowych Rudolfa Strzeleckiego, wybudowaną w roku 1915. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, stąd remont i modernizacja siedziby musiały potrwać, po drodze przytrafiła się jeszcze katastrofa budowlana (zawaliła się ściana, zagrożony był też budynek sąsiedni). Po modernizacji powierzchnia użytkowa zwiększyła się do ok. 1714 m2. Budynek ma cztery i pięć kondygnacji (w tym 3 nadziemne). 

PIIB - status prawny

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ale dopiero 1 stycznia 2003 roku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa rozpoczął wykonywanie swoich ustawowych i statutowych obowiązków.

PIIB ma osobowość prawną. Zgodnie z ustawą, Izba może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub konstrukcyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego. Zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową.

PIIB zrzesza osoby, które:

  • mają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane;
  • mają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;
  • są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 3 oraz uzyskały odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Członkowie PIIB muszą obowiązkowo ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Działalność izby określa statut zatwierdzany przez Zjazd PIIB.

Ważne dla Izby Inżynierów daty i liczby

Ustawa z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dała impuls do zorganizowania się osób związanych z budownictwem. W roku 2001 trwały przygotowania do organizacji Izby Inżynierów, tworzono statut, by przyjąć go podczas I Zjazdu, który odbył się 27-28 września 2002.
Władze Izby Inżynierów wybierane są co 4 lata na zjazdach sprawozdawczo-wyborczych na maksymalnie dwie kadencje.
Pierwszym prezesem PIIB w latach 2002-2010 był prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, kolejnym mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki w latach 2010-2018 (obecnie prezes honorowy), od 2018 funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Na koniec grudnia 2019 PIIB liczyła 118 187 członków, w roku 2019 przyjęto 6138 nowych. Najliczniejsza jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (OIIB) – 17 443 osób, najmniejsza jest Opolska OIIB – 2650.
Od początku powstania PIIB systematycznie rośnie w niej liczba kobiet – na koniec roku 2019 było 12 proc.
Wśród członków PIIB 74,40% ma wykształcenie wyższe, 24,44% to technicy i 1,15% majstrowie.
W PIIB największą reprezentację w roku 2019 miało budownictwo ogólne – 62 372 osoby (52,77%), następnie instalacje sanitarne –22 582 członków (19,11%) i instalacje elektryczne – 17 222 osoby (14,57%). Najmniej jest członków ze specjalnościami: hydrotechniczną – 159 i wyburzeniową – 18 osób. W roku 2019 uprawnienia budowlane uzyskały 6272 osoby.

PIIB – struktura Izby Inżynierów

Jednostkami organizacyjnymi samorządu inżynierów budownictwa są:

  •  Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie oraz
  • okręgowe izby inżynierów budownictwa.

Aktualnie działa 16 izb okręgowych:
• Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
• Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa
• Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa
• Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa
• Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa
• Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa
• Opolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa
• Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa
• Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa
• Śląska Izba Inżynierów Budownictwa
• Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa
• Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa
• Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa

Każda z okręgowych Izb ma – podobnie jak Rada Krajowa PIIB – swoje własne organy, jak: zjazdy okręgowe, rady okręgowe, okręgowe komisje kwalifikacyjne, okręgowe zespoły rzeczników odpowiedzialności zawodowej, okręgowe sądy dyscyplinarne, okręgowe komisje rewizyjne.

Praca w budownictwie
Autor: brak danych

Organy Krajowej Rady PIIB

Krajowa Komisja Rewizyjna – kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Krajowej Rady Izby, przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej na zjazdach Izby, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach dotyczących uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, sporządzanie opinii dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków PIIB, uchylanie uchwał okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – sprawuje nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, nadzoruje działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny – zajmuje się analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby Inżynierów, pracą Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych jako sądów polubownych, reaguje na potrzeby zmian w istniejącym kodeksie etycznym. Rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych, uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych.

PIIB – działalność

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków. Ale również  występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych, by tworzone były właściwe warunki  rozwoju budownictwa oraz wyznaczenia roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie. PIIB jest ponadto organem opiniotwórczym wszystkich aktów prawnych dotyczących zawodu inżyniera i wszystkich innych powiązanych z zakresem nadawanych uprawnień (m.in. Prawo budowlane, Kodeks urbanistyczno-budowlany, ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

PIIB podejmuje szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych, technologii wykonawstwa itp. Izba ułatwia swoim członkom udział w branżowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, w ramach dokształcania pomaga również w uzyskaniu dostępu do periodyków technicznych, nieodpłatnie przesyłając swoim członkom wybrane czasopisma branżowe, biuletyny izb okręgowych i inne informacje. Izba jest wydawcą miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, 

PIIB chętnie współpracuje z innymi samorządami zawodowymi oraz  ze stowarzyszeniami i uczelniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa. Działa na rzecz zmian w programach nauczania na wyższych uczelniach technicznych o kierunkach architektoniczno-budowlanych. 

Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane – etap pisemny

Uprawnienia budowlane – specjalności i egzaminy

Władze państwowe przekazały Izbie Inżynierów prawo do nadawania uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach, a także prawo i obowiązek interpretacji zakresu działania nadawanych uprawnień budowlanych oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami administracji terenowej. PIIB uzyskała również uprawnienia do uznawania kwalifikacji cudzoziemców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Uprawnienia nadawane są na podstawie zatwierdzonego przez Krajową Radę regulaminu, zgodnego z zapisami odpowiedniej dyrektywy europejskiej, w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji. 

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej
• inżynieryjnej drogowej
• inżynieryjnej mostowej
• inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
• inżynieryjnej hydrotechnicznej
• inżynieryjnej wyburzeniowej
• instalacyjnej sanitarnej
• instalacyjnej elektrycznej
• instalacyjnej telekomunikacyjnej

Egzaminy na uprawnienia budowlane dobywają się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Egzamin składa się z dwóch etapów. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się we wszystkich OIIB tego samego i o tej samej godzinie. Do Etap I – test pisemny (liczba pytań zależy od zakresu uprawnień), etap II – egzamin ustny, do którego kwalifikuje uzyskanie w teście 75% poprawnych odpowiedzi. Na egzamin ustny pytania przygotowują okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań, odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

 • Przeczytaj więcej o przebiegu
egzaminów na uprawnienia budowlane >>

Od kiedy PIIB odpowiada za przyznawaniu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbyło się do końca 2017 roku 29 sesji egzaminacyjnych, w każdej średnio uprawnienia zdobyło ok. 3 tys. osób.  

PIIB na arenie międzynarodowej

PIIB jest współzałożycielem Europejskiej Rady Izby Inżynierów (ECEC – European Council of Engineers Chambers), zrzeszającej 10 państw: Austrię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Niemcy, Słowację, Słowenię, Węgry, Włochy i Serbię. Izba bierze również udział w pracach „Grupy Wyszehradzkiej”, jednoczącej stowarzyszenia naukowo-techniczne (odpowiednik PZITB) i samorządy zawodowe inżynierów budownictwa 4 państw – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Organizacja uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ECCE – European Council of Civil Engineers), grupującego branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne z 28 państw, a także z Federacją Europejską Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI).

Dzięki nawiązaniu dobrych kontaktów z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych (ASCE – American Society of Civil Engineers) w 2005 roku podpisano umowę o wzajemnej współpracy między PIIB i ASCE. Izba nawiązała także kontakty z organizacją brytyjskich inżynierów budowlanych (Institution of Civil Engineers), zawarte porozumienie zobowiązuje obie organizacje do wzajemnej współpracy, w tym m.in. doradztwo techniczne, co jest szczególne ważne dla polskich inżynierów pracujących w Wielkiej Brytanii.

Siedziba PIIB
Autor: PIIB Remontowana nowa siedziba PIIB przy ul. Kujawskiewj 1 w Warszawie

Kontakt do Izby Inżynierów

Krajowa Rada PIIB urzęduje w Warszawie, przy ul. Kujawskiej 1, 00-793 Warszawa   
tel. 022 828 31 89 
mail: biuro@piib.org.pl
www.piib.org.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej