PIIB. Jak działa Polska Izba Inżynierów Budownictwa?

2018-03-14 16:55
PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Autor: PIIB

PIIB to największa i jedyna organizacja samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do zadań PIIB należy przede wszystkim nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków izby oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów zawodowych. To Polska Izba Inżynierów Budownictwa ustala zasady etyki zawodowej i pilnuje ich przestrzegania. PIIB ponadto nadaje i pozbawia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania zawodu potwierdzonego uprawnieniami przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków Izby Inżynierów.

Co znajdziesz w artykule:

PIIB - status prawny

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ale dopiero 1 stycznia 2003 roku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa rozpoczął wykonywanie swoich ustawowych i statutowych obowiązków.

PIIB ma osobowość prawną. Zgodnie z ustawą, Izba może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub konstrukcyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego. Zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową.

PIIB zrzesza osoby, które:

  • mają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane;
  • mają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;
  • są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 3 oraz uzyskały odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Członkowie PIIB muszą obowiązkowo ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Działalność izby określa statut zatwierdzany przez Zjazd PIIB.

Ważne dla Izby Inżynierów daty i liczby

Ustawa z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dała impuls do zorganizowania się osób związanych z budownictwem. W roku 2001 trwały przygotowania do organizacji Izby Inżynierów, tworzono statut, by przyjąć go podczas I Zjazdu, który odbył się 27-28 września 2002.
Władze Izby Inżynierów wybierane są co 4 lata na zjazdach spawozdawczo-wyborczych na maksymalnie dwie kadencje.
Pierwszym prezesem PIIB w latach 2002-2010 był prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski (potem prezes honorowy), kolejnym mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki w latach 2010- …..

Na koniec grudnia 2016 (dane przygotowane na zjazd sprawozdawczy w roku 2017) PIIB liczyła ponad 115,5 tys. członków. Najliczniejsza jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (OIIB) – ponad 17 tys. osób, najmniejsza jest Opolska OIIB – ponad 2,6 tys.
Od początku powstania PIIB systematycznie rośnie w niej liczba kobiet – na koniec roku 2016 było 12 proc.
W strukturze wykształcenia najwięcej jest magistrów i wyżej – 56%, techników jest prawie 30%, inżynierów I stopnia 13% i wreszcie majstrów (majstrowie również mogą mieć uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych) jest 1,5%.
W PIIB największą reprezentację ma budownictwo ogólne (53%), następnie instalacje sanitarne (19%) i instalacje elektryczne (prawie 15%). Najmniej jest członków ze specjalnościami: wyburzeniową (0,02%), budownictwa hydrotechnicznego (0,06 proc) i telekomunikacyjnego (0,84%).

PIIB – struktura Izby Inżynierów

Jednostkami organizacyjnymi samorządu inżynierów budownictwa są:

  •  Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie oraz
  • okręgowe izby inżynierów budownictwa.

Aktualnie działa 16 izb okręgowych:
• Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
• Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa
• Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa
• Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa
• Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa
• Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa
• Opolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa
• Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa
• Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa
• Śląska Izba Inżynierów Budownictwa
• Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa
• Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa
• Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa
• Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa

Każda z okręgowych Izb ma – podobnie jak Rada Krajowa PIIB – swoje własne organy, jak: zjazdy okręgowe, rady okręgowe, okręgowe komisje kwalifikacyjne, okręgowe zespoły rzeczników odpowiedzialności zawodowej, okręgowe sądy dyscyplinarne, okręgowe komisje rewizyjne.

Praca w budownictwie
Autor: brak danych

Organy Krajowej Rady PIIB

Krajowa Komisja Rewizyjna – kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Krajowej Rady Izby, przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej na zjazdach Izby, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach dotyczących uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, sporządzanie opinii dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków PIIB, uchylanie uchwał okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – sprawuje nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, nadzoruje działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny – zajmuje się analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby Inżynierów, pracą Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych jako sądów polubownych, reaguje na potrzeby zmian w istniejącym kodeksie etycznym. Rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych, uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych.

PIIB – działalność

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków. Ale również  występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych, by tworzone były właściwe warunki  rozwoju budownictwa oraz wyznaczenia roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie. PIIB jest ponadto organem opiniotwórczym wszystkich aktów prawnych dotyczących zawodu inżyniera i wszystkich innych powiązanych z zakresem nadawanych uprawnień (m.in. Prawo budowlane, Kodeks urbanistyczno-budowlany, ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

PIIB podejmuje szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych, technologii wykonawstwa itp. Izba ułatwia swoim członkom udział w branżowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, w ramach dokształcania pomaga również w uzyskaniu dostępu do periodyków technicznych, nieodpłatnie przesyłając swoim członkom wybrane czasopisma branżowe, biuletyny izb okręgowych i inne informacje. Izba jest wydawcą miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, 

PIIB chętnie współpracuje z innymi samorządami zawodowymi oraz  ze stowarzyszeniami i uczelniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa. Działa na rzecz zmian w programach nauczania na wyższych uczelniach technicznych o kierunkach architektoniczno-budowlanych. 

Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane – etap pisemny

Uprawnienia budowlane – specjalności i egzaminy

Władze państwowe przekazały Izbie Inżynierów prawo do nadawania uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach, a także prawo i obowiązek interpretacji zakresu działania nadawanych uprawnień budowlanych oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami administracji terenowej. PIIB uzyskała również uprawnienia do uznawania kwalifikacji cudzoziemców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Uprawnienia nadawane są na podstawie zatwierdzonego przez Krajową Radę regulaminu, zgodnego z zapisami odpowiedniej dyrektywy europejskiej, w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji. 

PIIB nadaje uprawnienia budowlane dziewięciu specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej
• inżynieryjnej drogowej
• inżynieryjnej mostowej
• inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
• inżynieryjnej hydrotechnicznej
• inżynieryjnej wyburzeniowej
• instalacyjnej sanitarnej
• instalacyjnej elektrycznej
• instalacyjnej telekomunikacyjnej

Egzaminy na uprawnienia budowlane dobywają się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Egzamin składa się z dwóch etapów. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się we wszystkich OIIB tego samego i o tej samej godzinie. Do Etap I – test pisemny (liczba pytań zależy od zakresu uprawnień), etap II – egzamin ustny, do którego kwalifikuje uzyskanie w teście 75% poprawnych odpowiedzi. Na egzamin ustny pytania przygotowują okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań, odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

 • Przeczytaj więcej o przebiegu
egzaminów na uprawnienia budowlane >>

Od kiedy PIIB odpowiada za przyznawaniu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbyło się do końca 2017 roku 29 sesji egzaminacyjnych, w każdej średnio uprawnienia zdobyło ok. 3 tys. osób.  

PIIB na arenie międzynarodowej

PIIB jest współzałożycielem Europejskiej Rady Izby Inżynierów (ECEC – European Council of Engineers Chambers), zrzeszającej 10 państw: Austrię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Niemcy, Słowację, Słowenię, Węgry, Włochy i Serbię. Izba bierze również udział w pracach „Grupy Wyszehradzkiej”, jednoczącej stowarzyszenia naukowo-techniczne (odpowiednik PZITB) i samorządy zawodowe inżynierów budownictwa 4 państw – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Organizacja uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ECCE – European Council of Civil Engineers), grupującego branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne z 28 państw, a także z Federacją Europejską Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI).

Dzięki nawiązaniu dobrych kontaktów z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych (ASCE – American Society of Civil Engineers) w 2005 roku podpisano umowę o wzajemnej współpracy między PIIB i ASCE. Izba nawiązała także kontakty z organizacją brytyjskich inżynierów budowlanych (Institution of Civil Engineers), zawarte porozumienie zobowiązuje obie organizacje do wzajemnej współpracy, w tym m.in. doradztwo techniczne, co jest szczególne ważne dla polskich inżynierów pracujących w Wielkiej Brytanii.

Siedziba PIIB
Autor: PIIB Remontowana nowa siedziba PIIB przy ul. Kujawskiewj 1 w Warszawie

Kontakt do Izby Inżynierów

Krajowa Rada PIIB urzęduje w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 6/8.
Niedługo adres zmieni się na ul. Kujawska 1, gdzie trwa remont nowej siedziby (budynek został kupiony przez Izbę Inżynierów).
Przeprowadzka nie wpłynie na numer telefonu: 022 828 31 89 i e-mail: biuro@piib.org.pl oraz adres www.piib.org.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej