Budynek, obiekt budowlany, budowla – definicje pojęć. Czym się różnią budynek, obiekt budowlany i budowla?

2021-04-07 15:28
obiekt budowlany, budynek, budowla
Autor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Każdy budynek jest obiektem budowlanym, ale nie każdy jest budowlą

Budynek, obiekt budowlany, budowla to pojęcia używane potocznie jako synonimy. Jednak prawo każde z nich definiuje oddzielnie. Warto poznać ich definicje, żeby wiedzieć o czym traktują przepisy budowlane.

Spis treści

  1. Budynek - czym jest wg Prawa budowlanego?
  2. Obiekt budowlany - definicja
  3. Budowla - definicja

Źródłem definicji budynku, obiektu budowlanego i budowli jest Prawo budowlane (Rozdział 1. Przepisy ogólne). Na początek definicje obiektu budowlanego i budynku, bo te pojęcia są bazą wyjściową nie tylko dla siebie, ale również dla innych opisów.

Budynek - czym jest wg Prawa budowlanego?

to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a jego wyróżnikiem jest fundament i dach.

Oficjalną definicję ma również budynek mieszkalny jednorodzinny: budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, zaspokajający potrzeby mieszkaniowe. Ma samodzielną konstrukcję (a dokładnie: konstrukcyjnie jest samodzielną całością). W budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej. W zabudowie zagrodowej może być przeznaczony do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Obiekt budowlany - definicja

to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Co do obiektu budowanego, to Prawo budowlane ma jeszcze dodatkowe wymagania. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących:

Przepisy nakazują, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość. Według tego kryterium obiektem liniowym jest droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie są obiektem budowlanym lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Spotkamy się również z pojęciem kategoria obiektu budowlanego, których Prawo budowlane wyróżnia 30. Kategorie obiektu odnoszą się np. do jego wielkości czy sposobu użytkowania.

Natomiast obiekt małej architektury to z definicji niewielki obiekt, do których zalicza się: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji lub utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).

No i jest jeszcze obiekt tymczasowy, czyli przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej.  

Budowla - definicja

to każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. Do budowli zaliczamy zatem: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (np. kotłów czy pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej