Kategoria obiektu budowlanego. Podział na kategorie obiektu budowlanego i ich znaczenie

2021-03-04 12:01
Kategoria obiektu budowlanego
Autor: MTP Jest 30 kategorii obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego pojawia się już na etapie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Załącznik do Prawa budowlanego wymienia ich 30, towarzyszą im dodatkowe ważne współczynniki. Zapoznaj się z kategoriami obiektu budowlanego i sprawdź, na co wpływają ich współczynniki.

Spis treści

  1. Kategoria obiektu budowlanego w procesie budowania
  2. Kategoria obiektu budowlanego i współczynnik (w)
  3. Kategorie obiektów budowlanych

Kategoria obiektu budowlanego w procesie budowania

Z kategoriami obiektu budowlanego inwestor powinien zapoznać się, zanim wystąpi o pozwolenie na budowę. Kategorię obiektu budowlanego trzeba wpisać we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Organ administracji architektoniczno-budowlany, zanim wyda decyzję o pozwoleniu, sprawdzi, czy wpisana kategoria obiektu jest zgodna z klasyfikacją w Prawie budowlanym. Kategoria obiektu budowlanego nabiera szczególnego znaczenia na etapie oddawania obiektu do użytkowania, określa bowiem sposób (czy będzie potrzebne pozwolenie na użytkowanie) i zakres wymaganej dokumentacji.

Pozwolenie na budowę jest wymagane (porównaj tablica poniżej) dla obiektów następujących kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyłączeniem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk), XVIII (bez obiektów magazynowych typu: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, budynków kolejowych typu: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (oprócz placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyłączeniem stawów rybnych), XXVII (oprócz jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych) oraz kategorii od XXVIII do XXX.

Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane na kategorię obiektu, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to wystarczy złożyć do urzędu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia nadzór budowlany nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć użytkowanie obiektu. W innych przypadkach trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie.

Kategoria budowlanego ma też znaczenie przy tworzeniu projektu budowlanego, ponieważ może wskazywać na określone wymagania związane z obiektem, które projekt musi uwzględnić.

Kategoria obiektu budowlanego i współczynnik (w)

Kategorii obiektów budowlanego jest 30 i są one wymienione w załączniku do Prawa budowlanego. Kategoria obiektu – w załączniku wskazana jako (k) – jest wypadkową charakterystyk dla danego obiektu: jego nazwy ze względu na sposób użytkowania, wielkość, wysokość, długość, powierzchnię czy kubaturę – te kolejne cechy oznaczone są jako (w). Oba oznaczenia będą ważne w sytuacji, gdy naliczana jest opłata za przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganych formalności lub kwota za legalizację samowoli budowlanej.

  • Karę za budowę niezgodną z ustaleniami w pozwoleniu na budowę wylicza się według wzoru:

500 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w)

  • Karę za użytkowanie budynku bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia nalicza się według poniższego wzoru:

5000 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w)

  • Opłata za legalizację samowoli budowlanej oblicza się według wzoru: 

 25 000 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w)

Poniżej szczegółowy wykaz kategorii obiektu budowlanego wraz ze współczynnikami (k) i (w)

Kategorie obiektów budowlanych

kategorie obiektów budowlanych współczynnik kategorii obiektu (k) współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe) 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji (stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie) 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i kubaturę w m3

kategorie obiektów budowlanych  wsp.  (k) ≤ 2500 > 2500–5000 > 5000–10000 > 10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych    5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne  4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterow.  turystycznego i rekreacyjnego (hotele, motele, pensjonaty, d. wypoczynkowe, schroniska turystyczne)    15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe|i widowiskowe, kryte baseny    9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne     12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług (sklepy, centra handl., domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej 2  stanowisk, bud. dworcowe)     15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe (budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego)   10,0 1,0 1,5 2,0   2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe (silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych  10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i powierzchnię w m2

kategorie obiektów wsp. (k) ≤ 1000 > 1000–5000 > 5000–10000 > 10000
Kategoria XX – stacje paliw    15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym (porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie)    10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi  8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i powierzchnia w ha

kategoria obiektu budowlanego współ. (k) ≤ 1 > 1–10 > 10–20 > 20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe (pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska)  10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne)     9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i długość w km

kategoria obiektu budowlanego współ. (k) ≤ 1 > 1–10 > 10–20 > 20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe    1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe)  8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i długość w metrach

kategoria obiektu budowlanego współ. (k) ≤ 20 > 20–100 > 100–50 > 500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe iregulacyjne (zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-powodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne)     9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe (mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele)     5,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i wysokość w metrach

kategoria obiektu budowlanego współ. (k) ≤ 20 > 20–50 > 50–100 > 100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych   10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategorie obiektów uwzględniające współczynnik wielkości obiektu (w) i wydajność wm3/h

kategoria obiektu budowlanego współ. (k) ≤ 50 > 50–100 > 100–500 > 500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych (ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej