Cyfryzacja w budownictwie 2022. Online dostępny jest wniosek o WZ

2022-01-13 11:52
Cyfryzacja w budownictwie
Autor: materiały prasowe Jeżeli uda się cyfryzacja w budownictwie to już wkrótce wszelkie formalności związane z procesem inwestycyjno-budowlanym będzie można przeprowadzić drogą elektroniczną

Trwa cyfryzacja procesu budowlanego. Za wdrożenie cyfryzacji w budownictwie odpowiada GUNB. Jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych poprzez e-budownictwo ma być gotowy do końca 2022 roku. Dostępne są kolejne formularze, które umożliwiają inwestorom uzyskanie decyzji w 100% online.

Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, proces inwestycyjno-budowlany stopniowo przechodzi w erę cyfryzacji za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Będzie to z pewnością duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Intensyfikację tych działań z pewnością przyspieszyła pandemia koronawirusa, która utrudniła obowiązkowy kontakt z urzędami, ujawniła brak alternatywy drogą elektroniczną.    

Spis treści

 1. Cyfryzacja procesu budowlanego przyspiesza
 2. Jak korzystać z wniosków na e-budownictwo?
 3. Cyfryzacja w budownictwie z nowym e-CRUB
 4. Cyfryzacja w budownictwie docelowo
 5. Cyfryzacja w budownictwie to także CEEB

Cyfryzacja procesu budowlanego przyspiesza

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia jest uruchomienie serwisu e-budownictwo. Pierwsze 10 formularzy elektronicznych występujących w procesie budowlanym zostało udostępnionych 3 sierpnia 2020 na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, obecnie jest ich 24, kolejne dodawane są sukcesywnie. Od lipca 2021 r. można było złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie wraz z cyfrowym projektem budowlanym. Inwestorzy, zgodnie z nowymi przepisami mają możliwość przedłożenia w urzędzie projektu w wersji elektronicznej.

Od teraz dostępny jest także Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. To umożliwia inwestorom uzyskanie decyzji w 100% online.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje aktualnie nad wprowadzeniem w serwisie e-budownictwo elektronicznego dziennika budowy oraz konta inwestora.

Czytaj też:

Jak korzystać z wniosków na e-budownictwo?

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, system podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek.  

Portal e-budownictwo udostępnia formularze, które można przesłać elektroniczne do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Mechanizm jest następujący:

 1. wypełnienie wniosku online,
 2. dołączenie do wniosku załączników na platformie e-PUAP,
 3. podpisanie wniosku za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufanego,
 4. przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do urzędu.

Oczywiście, została zachowana dotychczasowa formuła składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowanej, czyli postać papierowa. Będzie możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organem w postaci elektronicznej czy papierowej.

Obecnie są dostępne elektroniczne formularze dla:

  • zgłoszenia robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
  • złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynku,
  • zgłoszenia rozbiórki,
  • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • złożenia wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • złożenia wniosku o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
  • złożenia wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
  • złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej,
  • wniosek o pozwolenie na budowę,
  • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
  • wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego,
  • wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
  • wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy,
  • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • wniosek o uproszczoną legalizację,
  • zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego,
  • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
Etapy składania wniosku e-budownictwo
Autor: e-budownictwo.gov.pl Etapy składania wniosku przez platformę e-budownictwo

Cyfryzacja w budownictwie z nowym e-CRUB

W II połowie 2021 r. zakończono także prace nad nowym elektronicznym centralnym rejestrem osób z uprawnieniami budowlanymi – e-CRUB. W rejestrze znajdą się dane dotyczące około 123 tys. uprawnionych i 1,5 tys. osób ukaranych z obecnie użytkowanego od 1995 r. systemu. Oficjalny odbiór przez GUNB tego systemu nastąpił 7 grudnia 2020. 

System jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwala urzędnikom i inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, mogą szybciej korzystać ze swoich uprawnień budowlanych. Dzięki tej bazie zostanie m.in. wyeliminowany obowiązek dołączania do projektu budowlanego dokumentów uprawnień budowlanych i przynależności do izby. Rejestr umożliwia szybsze rozpoczęcie procesu budowlanego przez uprawnionych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i docelowo będzie zintegrowany z innymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

E-CRUB zastąpi obecny rejestr. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana. E-CRUB przeznaczony jest dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prowadzenie procesu inwestycyjno- budowlanego, z tego oprogramowania mogą korzystać inwestorzy, architekci, inżynierowie, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego, pracownicy PIIB i IA RP. 

GUNB zapowiada, że w kolejnych krokach na podstawie przesłanego interfejsu (API) będzie następować dostosowanie systemów informatycznych izb zawodowych do komunikacji z systemem e-CRUB. 

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl/ Osobę z uprawnieniami wyszukać można po imieniu, nazwisku, numerze decyzji lub numerze uprawnień budowlanych, województwie, rodzaju uprawnień i kategorii (dziedzina).

Cyfryzacja w budownictwie docelowo

W II połowie 2021 zakończono także prace nad nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych - RWDZ+. System będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

Wdrożono nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB, dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych i przekazywaniu informacji pomiędzy jednostkami WINB oraz do GINB.

Platforma e-budownictwo docelowo będzie miała dwie strony kontaktu, tj. petenta i urząd, a nie jak dotychczas kilka podmiotów. Do tego odpadnie czas korespondencji pomiędzy urzędami. Platforma uzupełniona o dane z BIM umożliwi kontrolowanie inwestycji na każdym jej etapie – od uzyskania warunków zabudowy po odbiór pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeżeli założymy, że samorządy prędzej czy później rozwiną Systemy Informacji Przestrzennej o modele infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz uzupełnią je o informacje dotyczące istniejącej zabudowy (m.in. kształt i lokalizacja) oraz zapisy Planów Miejscowych lub Decyzji o WZiZT – to wówczas będzie możliwość także szybkiej weryfikacji zgodności inwestycji z regulowanymi przez nie warunkami zabudowy. Niepotrzebne byłoby np. określanie zakresu oddziaływania obiektu na sąsiednie budynki, bo to można by było zweryfikować w systemie. Podobnie zbędny byłby odbiór przez nadzór budowlany. Urząd byłby po prostu jednym z uczestników tego procesu. Model jest w stanie skonfrontować projekt techniczny z początkiem inwestycji i jej zakończeniem. I sygnalizować czy zaszły istotne zmiany, a to dawałoby z kolei urzędowi pełną wiedzę na temat ewentualnych odstępstw. Wprowadzanie zaleceń urzędu również odbywałoby się w wersji elektronicznej.

Na platformie e-budownictwo czeka na uruchomienie EDB Elektroniczny Dziennik Budowy, inwestorzy będą zakładali swoje konta ze wszystkimi sprawami w toku. Elektroniczny Dziennik Budowy będzie funkcjonował w skali ogólnokrajowej.

GUNB rozpoczął również prace nad nowym projektem informatycznym SOPAB - Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, tj. systemem IT do prowadzenia przez organy aab i nb elektronicznych postępowań administracyjnych.

Cyfryzacja w budownictwie to także CEEB

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołała Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Ma to być narzędzie informatyczne do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe), które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej.

CEEB umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W ewidencji znajdą się również informacje o formach pomocy społecznej lub innym wsparciu udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Oszacowano, że w CEEB znajdzie się informacja o 5-6 mln budynków, rocznie ma do niej trafiać ok. 500 tys. budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków polega na składaniu deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny. Piszemy o tym w artykule: CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Kary za brak deklaracji. Aktualne dane

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej