Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Prawo

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przepisy przejściowe i końcowe

Tagi:
budynki i ich usytuowanie
,
izolacja cieplna
,
oszczędność energii
,
rozporządzenia budowlane
,
szczelność
,
temperatura w pomieszczeniach
,
warunki techniczne
,
współczynnik przenikania ciepła
,
współczynnik przepuszczalności
,
wymagania izolacyjności cieplnej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)
(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)
(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)
(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Dział XI
Przepisy przejściowe i końcowe

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie
1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuwspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti> 16 °C 0,30
b) przy ti ≤ 16 °C 0,80
Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:  
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,50
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,45
Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,00
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia  

Budynek użyteczności publicznej

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 ·K)]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti > 16 °C 0,30
b) przy ti ≤ 16 °C 0,65
Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami 3,00*
Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:  
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm 3,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemn bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti  ≤ 16 °C 0,50
Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie 0,45
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
* jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 · K).  

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K ]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti > 16 °C 0,30
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,65
c) przy ti ≤ 8 °C 0,90
Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:  
a) przy Δti > 16 °C 1,00
b) przy 8 °C < Δti ≤ 16 °C 1,40
c) przy Δt≤ 8 °C bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,50
c) przy Δti ≤ 8 °C 0,70
Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:  
a) przy ti > 16 °C 0,80
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 1,20
c) przy Δti ≤ 8 °C 1,50
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym
Δti - różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach  

 

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrznewspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C:  
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,8
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o t≤ 16°C 1,8
okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia 

Budynek użyteczności publicznej

okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):  
a) przy ti > 16°C 1,8
b) przy 8°C < t≤ 16°C 2,6
c) przy ti ≤ 8 °C bez wymagań
okna połaciowe i świetliki 1,7
okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8
okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.  

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

okna, świetliki, drzwi i wrota współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C:  
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,9
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16 °C 1,8
okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6
drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.  


1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.
1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)
średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4
przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm
przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 50 % wymagań z poz. 1-4
przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 100 % wymagań z poz. 1-4
Uwaga:
1)przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.  

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Powierzchnia okien.
2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczone według wzoru:

A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw

gdzie:

Az - jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,

Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.
2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:
1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%;
2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.
2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru:

gc = fc · gG

gdzie:

gG - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia,

fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne,

nie może być większy niż 0,5, z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udział fG w powierzchni ściany jest większy niż 50 % powierzchni ściany - wówczas należy spełnić poniższą zależność:

gc · fG ≤ 0,25

gdzie:

fG - udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

2.1.5. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniższa tabela:

rodzaj oszklenia współczynnik gG
przepuszczalności
energii całkowitej
pojedynczo szklone 0,85
podwójnie szklone 0,75
podwójnie szklone z powłoką selektywną 0,67
potrójnie szklone 0,7
potrójnie szklone z powłoką selektywną 0,5
okna podwójne 0,75


2.1.6. Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniższa tabela:

lp.typ zasłonwłaściwości optycznewspółczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc
współczynnik absorpcji współczynnik przepuszczalności osłona wewnętrzna osłona zewnętrzna
1. białe żaluzje 0,1 0,05 0,25 0,10
  o lamelach   0,1 0,30 0,15
  nastawnych   0,3 0,45 0,35
2. zasłony białe 0,1 0,5 0,65 0,55
      0,7 0,80 0,75
      0,9 0,95 0,95
3. tkaniny 0,3 0,1 0,42 0,17
  kolorowe   0,3 0,57 0,37
      0,5 0,77 0,57
4.  tkaniny z powłoką aluminiową 0,2 0,05 0,20 0,08

Czytaj dalej:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: