Stropy w budynkach – rodzaje stropów

2020-03-20 10:38
Wykonanie stropu gęstożebrowego
Autor: Robert Szarapka Strop gęstożebrowy - montaż

Stropy, poziome przegrody budynku dzielące go na kondygnacje, składają się z konstrukcji nośnej, podłogi oraz sufitu. W zależności od cech konstrukcyjno-technologicznych rozróżniamy stropy belkowe, a także stropy gęstożebrowe, płytowo-żebrowe (żelbetowe) oraz stropy płytowe (żelbetowe).

Stropy w budynkach spełniają następujące zadania:

 • przenoszą obciążenia: ciężar własny, obciążenia zmienne, ciężar ścian działowych oraz obciążenia z więźby dachowej;
 • usztywniają budynek w kierunku poziomym;
 • izolują poszczególne kondygnacje przed przenikaniem ciepła i dźwięków bądź pary wodnej;
 • uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru;
 • tworzą podłoże dla podłóg i posadzek.

Patrz też: Płyty stropowe - szybki montaż stropu bez błędów wykonawczych

Płyty stropowe - montaż
Autor: Konbet Poznań Montaż zespolonych płyt stropowych

Rodzaje stropów

Rodzaje stropów można klasyfikować według różnych kryteriów:

 • w zależności od rodzaju materiałów stosowanych na konstrukcję nośną: stropy drewniane, stalowe, stalowo-betonowe, stalowo-ceramiczne, ceramiczno-żelbetowe, stropy żelbetowe, z betonu sprężonego;
 • w zależności od przeznaczenia funkcjonalnego: stropy międzykondygnacyjne, nad podziemiami, stropy poddasza i stropodachy;
 • ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej: stropy płytowe zbrojone jedno- i wielokierunkowo, płytowo-żebrowe, gęstożebrowe, belkowe, kasetonowe;
 • w zależności od odporności na ogień użytego do konstrukcji materiału: stropy palne, niepalne.

Stropy drewniane - zalety i wady

Stosowane głównie w budownictwie jednorodzinnym, regionalnym, wiejskim i budynkach tymczasowych, obiektach gospodarczych i obiektach przemysłu chemicznego.

 zalety  wady
 łatwość wykonania  łatwopalność
 możliwość wykonania w warunkach zimowych  podatność na gnicie i zagrzybienie
 dobra izolacyjność cieplna  mała sztywność i twardość
 odporność na działanie gazów agresywnych  
 szybkość montażu  
 niski koszt wykonania  

Rodzaje stropów drewnianych

 • nagi,
 • nagi z polepą (rozwiązanie już niestosowane, istnieje w starych stropach),
 • z podsufitką,
 • listwowy,
 • ze ślepym pułapem i ślepą podłogą oparta na legarach.

Patrz też: Stopy drewniane - zalety, wykonanie

Strop drewniany - izolacja akustyczna

Wykonanie stropu drewnianego dobrze izolującego akustycznie, zwłaszcza tłumiącego dźwięki uderzeniowe jest dość trudnym zadaniem. Nowoczesne materiały dają jednak taką możliwość. Do wyciszenia stropów drewnianych stosuje się obecnie rozwiązania systemowe, np. dźwiękoizolacyjny jastrych typu plaster miodu.

Stropy na belkach stalowych

Obecnie rzadko stosowane ze względu na duże zużycie stali i znaczny ciężar. Stosowane w budynkach o szkielecie stalowym, w rekonstrukcjach obiektów stalowych, przy remontach.

Elementy nośne:

 • kształtowniki (dwuteownik, ceownik, teownik),
 • przestrzenie międzybelkowe wypełnione cegłą, płytami z cegły, płytami żelbetowymi.

Rodzaje:

 • płyta Kleina (z cegły dziurawki pełnej lub kratówki),
 • strop z wypełnieniem przestrzeni międzybelkowej płytą żelbetową monolityczną lub prefabrykowaną;
 • sklepienie odcinkowe z cegły: nad piwnicami, piwnicami w magazynach i budynkach inwentarskich. Rozstaw belek do maks. 1,5 m, grubość sklepienia 0,5 cegły.

Więcej o stropie Kleina

Stropy ceramiczno-stalowe

Składają się z pustaków ceramicznych, żeber żelbetowych, a także z płyty betonowej nad pustakami.

Rodzaje tego typu stropów:

 • Stolica,
 • DS "Żerań",
 • Fert,
 • F.

Strop Stolica – wykonywany w dwóch etapach:

I etap – prefabrykowanie belek stalowo-ceramicznych;
II etap – po uzyskaniu wytrzymałości i związaniu i stwardnieniu betonu układa się tak skonstruowane belki na podporach i zapełnia spoiny między belkami zaprawą cementową.

Strop DS "Żerań"

Jeden z najszybszych sposobów układania stropów szczególnie w budownictwie mieszkaniowym - stropy kanałowe SPB. Popularnie zwane stropami "żerańskimi" od wielu lat znane są w budownictwie. Technologia ta pozwala wykonywać stropy w różnych rozpiętościach. Płytę stanowi prefabrykat żelbetowy grubości 24 cm z charakterystycznymi otworami odciążającymi (wzdłuż jego osi). Ten typ stropu najczęściej stosuje się obecnie w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

Strop Fert

Stosowany głównie w budownictwie jednorodzinnym.
Jego elementy to:
– belki prefabrykowane,
– pustaki ceramiczne,
– płyty betonowe wylewane na pustakach.
Wyróżniamy trzy typy stropu Fert: 40, 45, 60.
Belki tego stropu składają się z : pasa dolnego ceramicznego, zbrojenia w formie kratowniczki, betonu wypełniającego kształtki ceramiczne i łączącego kratowniczkę z ceramiką w jeden element.

Więcej o stropie Fert

Strop F

Konstrukcja belek jest taka sama jak w stropie Fert, pustaki są jednak niższe i mają inny kształt. Dwie odmiany tego stropu: F-45 o rozstawie belek 45 cm, gr. stropu 22 cm, F-60 rozstaw belek- 60 cm, wys. 22 cm. Stosowany w budownictwie jednorodzinnym, wiejskim (nie wymaga ciężkiego sprzętu montażowego).

Więcej o stropie typu F

Stropy żelbetowe - zalety i wady stropów

Podział stropów ze względu na sposób wykonania:

 • stropy monolityczne (płytowe, płytowo-żebrowe, gęstożebrowe, grzybkowe);
 • stropy prefabrykowane (z elementów drobno- i średnio- oraz wielkowymiarowych);
 • stropy mieszane.

Rodzaje: stropy jednokierunkowo- lub krzyżowozbrojone.

 zalety  wady
duża sztywność mała izolacyjność termiczna i akustyczna
trwałość wrażliwość na działanie związków chemicznych
wysoka odporność ogniowa znaczne zużycie drewna w wypadku wykonania stropów monolitycznych  betonowych w deskowaniu
odporność na chwilowe przeciążenia i dobrze znoszą obciążenia dynamiczne  
dobra współpraca poszczególnych elementów występujących w konstrukcji stropu  
dobrze usztywniają ściany budynku  
wzmacniają budynek na działanie sił wywołanych nierównomiernym osiadaniem gruntu, silnymi wiatrami i wstrząsami  

Stropy płytowo-żebrowe

Stosowane w przypadku, gdy przekroczona zostaje (ekonomiczna) grubości płyty, przy większych rozpiętościach niż 3,5 m. Składa się z płyty powiązanej w sposób sztywny z żeber, które przekazują obciążenia na ściany nośne lub podciągi. Mają konstrukcję monolityczną. Przy ich wykonaniu zużywa się więcej betonu niż w przypadku stropów gęstożebrowych. Wymagane jest też szczelne deskowanie.

Stropy gęstożebrowe - wady i zalety

Składają się z płyty żelbetowej i żeber rozstawionych nie więcej niż 90 cm. Głównym elementem konstrukcyjnym są żebra czyli belki żelbetowe lub ceramiczno-żelbetowe rozstawione średnio co 30–60 cm. Odmiany:
– stropy bez wypełnienia;
 stropy skrzynkowe (zakres stosowania ograniczony do pomieszczeń piwnicznych, magazynowych oraz obiektów przemysłowych), z wypełnieniem nietrwałym – ze skrzynkami straconymi, z wypełnieniem trwałym;
strop Ackermana – wykonywany z pustaków ceramicznych na deskowaniu ażurowym, lekki, odmiany:  Kontra i TK – obecnie niestosowany, chyba że przy robotach remontowych i przebudowie budynków, wypełnienie z łupin lub pustaków;
strop Teriva – strop gęstożebrowy, żelbetowy, belkowo-pustakowy. Przeznaczenie: budownictwo powszechne realizowane metodami tradycyjnymi i udoskonalonymi. Strop o dwóch grubościach: 22 i 24 cm.
– strop grzybkowy – składa się z płyty żelbetowej rozszerzonej na górze, opartej na słupach. Stosowany przy dużych obciążeniach użytkowych, m.in. w magazynach, budownictwie przemysłowym, bibliotekach, szpitalach, sanatoriach.

Stropy gęstożebrowe w systemie CERAM

Stropy gęstożebrowe w systemie Śniadowo

Stropy JS

 zalety  wady
zwiększają użytkową objętość kondygnacji możliwość wystąpienia zjawiska klawiszowania
mniejsze zużyci drewna na deskowaniu w porównaniu ze str. płytowo-żebrowym ograniczenie dopuszczalnego obciążenia w zależności od rodzaju stropu
dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, prostota wykonania  
Zespolony strop gęstożebrowy
Autor: Konbet Poznań Zespolony strop gęstożebrowy przed betonowaniem

Stropy żelbetowe zespolone

Zbudowane są ze zbrojonej płyty prefabrykowanej grubości 5-7 cm (tzw. szalunku traconego), zbrojeń dodatkowych oraz warstwy nadbetonu wylewanego na budowie. Konstrukcja stropu nie wymaga deskowania. Montaż tego rodzaju stropów jest dość łatwy - za jedyną trudność można uznać konieczność dokładnego wypoziomowania plyt stropowych i zastosowanie systemowych podpór montażowych.

Patrz też:
Stropy typu Filigran

Strop zespolony typu PSKJ-S

Stropy prefabrykowane

– belkowo-pustakowe (składają się z prefabrykowanych belek i pustaków wypełniających przestrzenie między belkami), belkowo-płytowe, belkowe to stropy średniowymiarowe;
– wielkopłytowe/wielkowymiarowe (mogą być wielokanałowe lub pełne) - strop 2K;
– prefabrykowany strop DZ.

Typy stropów:

 • DZ-3 (umożliwia przekrycie rozpiętości do 6 m);
 • DZ-4 (przy rozpiętości stropu 6,6 m);
 • DZ-5 (przy rozpiętości 8,1 m);
 • prefabrykowany T-27 – elementem nośnym belka prefabrykowana o kształcie odwróconej litery T, wys. 27 cm;
 • PI - strop zaliczany do belkowo-pustakowych lub belkowo-płytowych. Elementem nośnym jest belka złożona z dwóch części skręconych śrubami montażowymi;
 • belkowy Ka-Be - strop belkowy z łupin De-Ce.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej