Beton komórkowy w systemie Śniadowo – wykonanie stropu gęstożebrowego

2007-11-12 16:19

System Śniadowo to technologia wznoszenia domów z betonu komórkowego. Pozwala ona na szybkie i wygodne budowanie prawie wszystkich elementów konstrukcyjnych budynków: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nadproży, stropów, wieńców, słupów, wzmocnień ścianek kolankowych, instalacji wentylacyjnych, kominowych.

Należy zadbać o właściwe wykonanie stropu, gdyż od tego w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo budowy i trwałość całej konstrukcji. Poniżej opisujemy, jak przebiega budowa domu, parametry i podstawowe zasady montażu stropu gęstożebrowego Teriva 4,0/1 z elementami stropowymi SKB z betonu komórkowego.

Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami stropowymi SKB z betonu komórkowego

Zastosowanie:

 • dla budownictwa mieszkaniowego przy obciążeniu charakterystycznym 4,0 kN/m2 ponad ciężar własny stropu przy g b = 1,0
 • dla stropów o rozpiętości modularnej od 240 cm do 600 cm i rozstawie osiowym belek 60 cm,

Parametry techniczne:

 
 • wysokość konstrukcyjna stropu - 24 cm
 • pustak jest wykonany z betonu komórkowego odmiany 600 marki 4
 • wytrzymałość na obciążenie zewnętrzne pustaka powinna wynosić nie mniej niż 5,0 kN,
 • masa pustaka w stanie powietrzno - suchym nie przekracza 35 kg,
 • kształt i wymiary pustaka powinny być zgodne z rys.1.
 • wysokość nadbetonu - 4,8-5,8 cm
 • masa 1 m2 stropu - 297 kg (przy grubości nadbetonu - 5,3 cm)
 

Zapotrzebowanie na 1 m2 stropu:

 • belki stropowe [m] - 1,7
 • pustaki [szt.] - 2,7, [m] - 1,62
 • beton monolityczny [m3] - 0,09 (minimalna klasa betonu - B20)

 

Zalety:

 • niewielki ciężar,
 • dobra termo-izolacyjność,
 • dobra izolacyjność akustyczna,
 • łatwość montażu

 

Znakowanie elementów:

 • znak wytwórni,
 • znak zgodności,
 • typ elementu i rodzaj elementu
 • odmiana i marka
 • data produkcji

Strop Teriva 4,0/1

 elementy:
 • belka stropowa,
 • element stropowy,
 • beton monolityczny,
 • siatka zbrojeniowa,
 • żebra rozdzielcze,
 • zbrojenie wieńca,
 • ocieplenie wieńca.
 

Układanie belek
 • sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność wykonania podpór: podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane,
 • podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego belek w liczbie:
  przy rozpiętości stropu do 4,0 m - 1 podpora (rys. 2), od 4,2 do 6,0 - 2 podpory (rys. 3),

 

 • stemple, do których przymocowane są rygi, muszą być stężone krzyżulcami z desek o grubości 32 mm. Rozstaw stempli w kierunku poprzecznym wynosi maks. 1,5 m. Regulację wysokości stempla wykonuje się za pomocą klinów w dolnej części stempla,
 • belki stropowe należy układać w rozstawie 60 cm; sprawdzenia rozstawu belek dokonuje się poprzez ułożenie po jednym pustaku między belkami na każdym jej końcu. Długość oparcia belki na murze lub innej podporze stałej nie powinna być mniejsza niż 8 cm; końce belek należy opierać za pośrednictwem zaprawy cementowej marki M10 o grubości ok. 2 cm. Przy stosowaniu wieńców opuszczonych zaleca się opieranie belek na podporach montażowych ustawionych przy licu ściany lub w odległości nie większej niż 30 cm od lica (na rygach). Dolna krawędź wieńca opuszczonego powinna znajdować się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 4 cm (rys. 5).

Układanie elementów stropowych
Po ułożeniu belek i dwóch rzędów elementów z betonu komórkowego (po jednym przy obu podporach stropu), przestrzenie miedzy nimi należy wypełnić pozostałymi elementami układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów, których poziom powinien być niższy od dolnych powierzchni belek. Układanie należy prowadzić w jednym kierunku prostopadle do belek. Elementy nie powinny opierać się na podporach stałych na których ułożone są belki stropowe. Otwory w powierzchniach czołowych pustaków przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Sposób układania elementów przy ścianach równoległych do belek pokazany jest na rys. 6, 7, 8.  Wieńce
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 10 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm. Pręty zbrojeniowe belek stropowych należy zakotwić w wieńcach. Z uwagi na konieczność stosowania w stropach gęstożebrowych zbrojenia podporowego, jako zasadę należy przyjąć projektowanie zbrojenia wieńca tak, aby górne pręty wieńca znajdowały się w odległości 3 cm od górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego z możliwością jego właściwego otulenia betonem w projektowanej wysokości stropu Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. Przy wykonywaniu wieńca opuszczonego, należy zwracać szczególną uwagę na staranne wypełnienie betonem przestrzeni pod belką oraz czołami belek układanych w jednej linii. Przykładowe rozwiązanie pokazano na rys. 11.

 

Zbrojenie podporowe
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 stropy gęstożebrowe wymagają zastosowania zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia siły 40 kN na 1 m długości wieńca. Zbrojenie podporowe wykonywane jest w postaci siatek płaskich układanych wzdłuż wszystkich podpór poprzecznych stropu ( zarówno na podporach wewnętrznych jak i skrajnych ). W stropach o rozpiętości < 600 cm nad podporami na których opierają się dwa stropy należy stosować siatkę P-1, układaną symetrycznie nad podporą. Nad podporą skrajną należy stosować siatkę P-2. Siatki na długości podpory łączy się na zakład o długości co najmniej jednego oczka siatki (15 cm).
Zasady wykonywania zbrojeń podporowych pokazano na rysunkach 9 i 10.

 

Żebra rozdzielcze
W stropach począwszy od rozpiętości 420 cm należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7 - 10 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch pretów (jeden w górnej strefie żebra, drugi w dolnej). Pręty o średnicy min. 12 mm połączone strzemionami z drutu o średnicy 4,5 mm w odstępach co 60 cm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach na długości min. 0,5 m. Przekrój przez żebro rozdzielcze przedstawia rys. 12.

 

Żebra pod ścianki działowe
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny (np. murowanymi z cegły), usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonywać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra mogą być wykonane jako dwie ułożone obok siebie belki stropowe lub przez wykonanie belki żelbetowej. Żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej. Przykładowe konstrukcje żeber wzmocnionych przedstawiają rys. 13 i 14.

 

Betonowanie stropu

Sprawdzić poprawność:
1) rozmieszczenia podpór montażowych
2) ułożenia belek i pustaków
3) zmontowania zbrojenia wieńców i żeber rozdzielczych
4) ułożenia zbrojeń podporowych
Usunąć wszelkie zanieczyszczenia
Zwilżyć elementy stropu wodą.
Betonować posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni stropu

Rozformowanie stropu
Strop można rozformować, gdy beton osiągnie wytrzymałość równą 12,5 MPa. Przed nałożeniem tynku na powierzchnię sufitu, pustaki należy zagruntować.

Uwaga! Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, to transport poziomy betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności do 0,075 m, po sztywnych pomostach wykonanych z desek o grubości co najmniej 38 cm. Jeżeli beton podawany jest za pomocą pompy, należy go rozprowadzić równomiernie po powierzchni, nie dopuszczając do gromadzenia się w jednym miejscu. Należy odpowiednio pielęgnować dojrzewający beton.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej