Stropy Fert: jak układać strop gęstożebrowy

2009-06-02 12:37
Strop Fert
Autor: brak danych

Stropy Fert to betonowane na miejscu budowy gęstożebrowe stropy ceramiczno-żelbetowe. Stosuje się je głównie w budownictwie jednorodzinnym. Stropy tworzą prefabrykowane belki ceramiczno-żelbetowe, pustaki ceramiczne, żebra żelbetowe i płyty betonowa.

Stropy Fert: podział na trzy rodzaje:
1) stropy Fert-40 o rozstawie żeber co 40 cm i wysokości 23 cm; dopuszczalne obciążenie własne 348 daN/m2;
2) stropy Fert-45 o rozstawie żeber co 45 cm i wysokości 23 cm; dopuszczalne obciążenie własne 340 daN/m2, użytkowe 325 daN/m2 ;
3) stropy Fert-60 o rozstawie żeber co 60 cm i wysokości 24 cm; dopuszczalne obciążenie własne 305 daN/m2 i użytkowe 325 daN/m2.

Dobór belek polega jedynie na sprawdzeniu, czy obrana konstrukcja stropu przy obciążeniu użytkowym występującym w pomieszczeniu nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia użytkowego, tj. masy podłogi, lekkich ścianek działowych i obciążenia zmiennego (bez uwzględnienia tynku).

Belki prefabrykowane typu Fert są żebrami konstrukcyjnymi stropu i składają się z:

  • dolnego pasa złożonego z kształtek ceramicznych szerokości 12 cm, wysokości 4 cm i długości 25 cm;
  • zbrojenia złożonego z trzech prętów stalowych (2 pręty w pasie dolnym i 1 pręt w pasie górnym) oraz strzemion ze stali śred. 4,5 mm, ułożonych w formie kratownicy o przekroju trójkątnym, łączących zbrojenie górne ze zbrojeniem dolnym. Przy rozpiętości stropu powyżej 4,2 m - dolna strefa rozciągana w belkach typu Fert-45 i 60 wzmocniona jest dodatkowo jednym lub dwoma prętami stalowymi. Zabieg ten stosuje się aby uzyskać dopuszczalne całkowite obciążenie dla zakładanej rozpiętości stropu;
  • wypełnienia dolnej stopki żebra w kształtce ceramicznej betonem klasy B 20. Masa 1 mb belki wynosi 12,30–14,08 kg. Górną część żebra i płytę betonuje się po ułożeniu belek i pustaków betonem klasy B 15 z cementu portlandzkiego marki "35" i kruszywa klasy co najmniej "17", o frakcji nie większej niż 10 mm. Dobór składników betonu powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Belki Fert należy zawsze ustawiać stopką ceramiczną w dół. Belki układa się na podłożu na dwóch podkładkach drewnianych, grubości co najmniej 8 cm, rozmieszczonych w odległości 1/5 długości (rozpiętości) liczonej od końca belek. Następne warstwy belek układa się na podkładkach grubości minimum 3,8 cm, rozkładanych w pionie nad podkładkami warstw dolnych. W stosie powinny być ułożone belki jednakowej długości.

Podczas transportu belki układa się szczelnie obok siebie, długością w kierunku jazdy, w warstwach poziomych na wysokość dwóch warstw, a na placu budowy na wysokość maksymalnie 5 warstw. Na drogach wyboistych samochody powinny poruszać się ostrożnie i powoli, aby nie nastąpiło popękanie dolnych stopek belek i odkształcenie zbrojenia kratownicy belek ułożonych w dolnej warstwie. Belki podnosi się za pomocą kółek zaczepionych w węzłach pasa górnego w odległości 1/5 rozpiętości liczonej od końców belek. Niedopuszczalne jest podnoszenie belek za pręt górny między węzłami.

Produkowane pustaki mają długość 30 cm, wysokość 20 cm, natomiast różnią się szerokością:

  • Fert-40 - 32 cm,
  • Fert-45 - 37 cm,
  • Fert-60 - 52 cm.

Układanie pustaków


W dolnej części pustaki mają wrąb dostosowany do ułożenia na stopce belek. Do transportu należy je układać otworami pionowo, podstawami do siebie i dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Podłoże ciężarówki, poszczególne warstwy oraz wolne przestrzenie między pustakami i ścianami skrzyni ładunkowej należy wypełnić materiałem wyścielającym (słomą, wiórami) grubości warstwy 2 cm. Pustaki nie powinny wystawać ponad górną krawędź samochodu więcej niż 10 cm. Powinny one być zabezpieczone przed możliwością wzajemnych przesunięć.
Do wykonywania stropów należy stosować pustaki całe i niewyszczerbione (dotyczy to szczególnie wrębu dolnego). Drobne uszkodzenia trzeba wypełnić i uszczelnić zaprawą cementową przed przystąpieniem do betonowania żeber i płyty (ponieważ później beton mógłby wlać się do wnętrza pustaków powodując zwiększenie masy stropu).

Pustaki w stropie układa się szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie cięcia przylegały dokładnie do siebie. Elementy skrajne (przy wieńcach żelbetowych i żebrach rozdzielczych) powinny być od strony otworów zamknięte denkami betonowymi, zabezpieczającymi je przed wlewaniem się masy betonowej do środka. Deklowanie pustaków wykonuje się na podkładzie z desek, na którym ustawia się je otworami pionowo, a następnie wypełnia zaprawą cementową na głębokość około 2 cm.

Długość oparcia belek na ścianach i podciągach podporowych powinna wynosić co najmniej 8 cm. Belki w stropie układa się po ustawieniu, wypoziomowaniu i usztywnieniu stempli z desek o grubości 38 mm, ustawionych przy ścianach i podciągach pod­porowych oraz podpór pośrednich.

Podpory pośrednie muszą być usytuowane: po jednej w środku belek przy rozpiętości stropu do 4,5 m; po dwie w około 1/3 długości przy rozpiętości stropu 4,5–6,0 m.

Stemple usuwa się ostrożnie dopiero po stwar­dnieniu betonu lecz nie wcześniej niż po 14 dniach od chwili zakończenia betonowania ca­łego stropu. Belki na murze opiera się za pośrednictwem wieńców żelbetowych. Zbroi się je prętami stalowymi o średnicy 10 mm i strzemionami o średnicy 4,5 mm w odstępach co 25 cm.

Aby dokładnie zabezpieczyć rozstaw belek w osiach co 40, 45 lub 60 cm i zapewnić dobre oparcie pustaków na dolnych stopkach belek oraz ich usztywnienie, należy między każde dwie belki - na obu ich końcach - ułożyć po jednym pustaku z denkiem betonowym. Przy rozpiętości większej niż 4,5 m należy dać dodatkowo jeden pustak - w środku rozpiętości belki lub dwa pustaki - przy żebrze rozdzielczym, usztywniającym strop w kierunku prostopadłym do belek.
Pustaki należy układać z pomostów roboczych wykonanych z desek grubości 38 mm. Pustaki nie powinny opierać się na ścianach, na których układane są belki. Układanie belek należy rozpoczynać od tych elementów, które są przeznaczone na żebra pod ścianki działowe (równolegle do kierunku belek stropowych). Żebro w tym miejscu powinno zostać wzmocnione przez ułożenie obok siebie dwóch belek lub w sposób podany w projekcie stropu.
Przy modularnej rozpiętości stropu większej niż 4,5 m, należy wykonać w środku rozpiętości stropu żebro rozdzielcze szerokości 7–10 cm, zbrojone dwoma prętami stalowymi średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Przekrój prętów - dolnego i górnego - powinien łącznie wynosić tyle, ile wynosi przekrój dolnego zbrojenia w belce. Oba pręty w żebrze rozdzielczym (górny i dolny) połączone są ze sobą strzemionami średn. 4,5 mm, rozstawionymi w odstępach co 40 cm - w stropach Fert-40, co 45 cm - w stropach Fert-45 i co 60 cm - w stropach Fert-60.

Betonowanie stropu

Strop betonuje się po ułożeniu zbrojenia w wieńcach i żebrach rozdzielczych, wyprostowaniu zbrojenia w belkach prefabrykowanych, oczyszczeniu i obfitym polaniu wodą ułożonych elementów. Betonować należy jednocześnie belki, żebra, płytę i wieńce - mieszanka betonowa ma być plastyczna, dobrze zagęszczona.
Beton należy pielęgnować, szczególnie w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza.
Transport mieszanki betonowej po stropie może odbywać się taczkami o pojemności 0,07 m3 po pomostach
z desek grubości 38 mm, położonych prostopadle do ułożonych belek stropowych. Pomosty powinny być obite na krawędziach listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek.

Rodzaj stropu Rozpietość Wysokość konstrukcji Rozstaw belek Grubość nadbetonu Zużycie betonu na 1m2 stropu Zużycie pustaków Zużycie belek Masa
 [m] [m] [m] [m] [m3] [szt/m2] [mb/m2] [kg]
Fert-40 2,7-6,0 0,23 0,40 0,03 0,090 8,33 2,60 348
Fert-45 2,7-6,0 0,23 0,45 0,03 0,085 7,41 2,22 295
Fert-60 2,7-6,0 0,24 0,60 0,04 0,08 5,55 1,67 305

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej