Strop zespolony 2K

2008-03-26 16:18

Jest to strop prefabrykowano-monolityczny, budowany z cienkich płytowych elementów żelbetowych i wylewanej na nich warstwy betonu uzupełniającego. Charakterystyczną cechą 2K jest jego rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne, które umożliwia projektowanie i wykonanie stropów jako dwukierunkowo zginanych, tak jak klasycznych monolitycznych stropów krzyżowo-zbrojonych, pomimo ich prefabrykowano-monolitycznej budowy.

Rys.1. Budowa stropu 2K

1 - płyta prefabrykowana
2 - kratownica przestrzenna
3 - przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające
4 - zbrojenie łączące ułożone na styku
5 - beton uzupełniający

Charakterystyka stropu 2K:

  • mała grubość elementów prefabrykowanych, która pozwala na dowolne kształtowanie ich obrzeży oraz dowolne kształtowanie stropu i jego krawędzi;

  • mała masa elementów prefabrykowanych - umożliwia to ich montaż za pomocą lekkiego sprzętu;

  • umieszczenie w prefabrykatach całkowitego dwukierunkowego zbrojenia dolnego - pozwala to na ograniczenie robót zbrojarskich na budowie jedynie do dodania zbrojenia wzdłuż styków prefabrykatów i ewentualnego zbrojenia nad podporowego;

  • stosowanie jedynie liniowych podpór montażowych a nie pełnego deskowania;

  • możliwość zatapiania wszelkiego typu instalacji w warstwie betonu nanoszonego na budowie;

  • brak konieczności tynkowania i ograniczenie wykończenia dolnej powierzchni stropu do malowania, względnie tapetowania po przetarciu.

 Dane techniczne stropu 

 Rozpiętość stropu [m]   do 10
 Całkowita grubość stropu [m]   od 0,14-0,30 (ewentualnie więcej w rozwiązaniach specjalnych)
 Grubość płyty prefabrykowanej  [m]   0,05 lub 0,06
 Długość płyt prefabrykowanych  dostosowana do rozpiętości stropu
 Szerokość płyt prefabrykowanych  dostosowana do możliwości wytwórcy i skrajni transportowej, najczęściej nie większa niż 2,4 m
 Obciążenie stropu  dowolne, jak w stropach monolitycznych krzyżowo-zbrojonych
 Beton prefabrykatów  min. C20/25 (B25) 
 Beton uzupełniający  min. C16/20 (B20) 
 Stal zbrojeniowa  18G2, 34GS, BST 500, StOS
 Odporność ogniowa  zgodnie z projektem
 Izolacja akustyczna  jak dla krzyżowo zbrojonych stropów monolitycznych tej samej grubości

 

Strop 2K może być stosowany we wszystkich typach budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, a zwłaszcza w obiektach, w których występują zróżnicowane rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne. Stropy przekrywać mogą dowolnie ukształtowane rzuty budynków (rys.2), ponieważ nie wymagają regularnego i modularnego rozstawu podpór. Podporami mogą być zarówno ściany, belki jak i słupy. Monolityczność stropu sprawia, że jest on szczególnie przydatny na terenach podlegających wpływom górniczym oraz na gruntach słabych i niejednorodnych.

Rys.2. Przykład zastosowania stropu 2K

Grubość i zbrojenie stropu są każdorazowo dobierane przez projektanta, stosownie do konkretnego rozwiązania architektoniczno-funkcjonalnego, w zależności od rozpiętości, obciążeń i wymaganej izolacyjności akustycznej. Strop 2K może być stosowane zasadniczo wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie dotychczas mogły być stosowane jedynie stropy monolityczne.

Element prefabrykowany stropu (rys.3) jest wielkowymiarową, cienką płytą żelbetową o wymiarach dobieranych każdorazowo do potrzeb. W płycie tej zatopione jest dolne docelowe nośne zbrojenie stropu. Ponieważ w fazie montażowej, tj. do czasu uzyskania przez beton uzupełniający a tym samym przez sam strop wymaganej nośności, płyta pełni funkcję deskowania i przejmuje obciążenia montażowe stropu, jest ona wzmacniana przestrzennymi kratownicami. Kratownice przestrzenne - niezależnie od funkcji nośnej pełnionej w fazie montażowej - w fazie eksploatacyjnej współdziałają w przenoszeniu momentów przęsłowych (zbrojenie dolne) oraz zespalają prefabrykat z betonem uzupełniającym (krzyżulce). Kolejnym zbrojeniem, występującym tylko w stropie 2K, jest przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające. Zbrojenie to ma kształt pętlowych strzemion i jest rozmieszczone zawsze wzdłuż obrzeży "dokładnych". Zadaniem tego zbrojenia jest pełne zespolenie prefabrykatu z betonem uzupełniającym wzdłuż stykających się krawędzi, co zapewnia pracę stropu w obydwu kierunkach jako przekrój jednorodny w pełni zespolony.

 

 

a) element z bocznym zbrojeniem zespalającym

1. płyta żelbetowa
2. zbrojenie nośne
3. kratownica przestrzenna
4. przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające

b) element z bocznym i czołowym zbrojeniem zespalającym

1. płyta żelbetowa
2. zbrojenie nośne
3. kratownica przestrzenna
4. przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające

Rys.3. Przykładowe prefabrykowane elementy płytowe stropu 2K

Projektowanie stropów 2K, tak jak wszystkich stropów zespolonych typu "Filigran", ma zawsze indywidualny charakter dla każdego obiektu. Obliczenia prowadzi się analogicznie, jak dla monolitycznych stropów krzyżowo-zbrojonych. Obliczenia można wykonywać metodą tradycyjną z wykorzystaniem stosownych tablic, jednak najbardziej efektywne jest korzystanie z odpowiedniego komputerowego programu obliczeniowego. Program taki "projektuje" jednocześnie cały strop, uzyskując w każdym jego miejscu ekstremalne wartości momentów, a w ślad za tym koniecznie zbrojenie.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej