Cyfryzacja w budownictwie - 1 sierpnia ruszył system e-CRUB. Koniec ze składaniem papierowych decyzji o uprawnieniach

2022-08-03 9:51
Cyfryzacja w budownictwie
Autor: materiały prasowe Obowiązkowa cyfryzacja w budownictwie ma obowiązywać już od 30 września 2023

Cyfryzacja procesu budowlanego trwa. W serwisie e-budownictwo systematycznie udostępniane są kolejne formularze i wnioski. Od 1 sierpnia ruszył również system e-CRUB, tj. wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi. Papierowe dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą już wymagane. Za wdrożenie cyfryzacji w budownictwie odpowiada GUNB. Celem cyfryzacji w budownictwie jest umożliwienie inwestorom uzyskanie decyzji w 100% online.

Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, proces inwestycyjno-budowlany stopniowo przechodzi w erę cyfryzacji za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Będzie to z pewnością duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych poprzez e-budownictwo ma być gotowy do końca 2022 roku.

Spis treści

 1. Cyfryzacja procesu budowlanego przyspiesza
 2. Jak korzystać z wniosków na e-budownictwo?
 3. Dostępne elektronicznie wnioski i formularze - jest ich 26!
 4. Cyfryzacja w budownictwie z nowym e-CRUB
 5. Cyfryzacja w budownictwie to także CEEB

Cyfryzacja procesu budowlanego przyspiesza

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia jest uruchomienie serwisu e-budownictwo. Pierwsze 10 formularzy elektronicznych występujących w procesie budowlanym zostało udostępnionych w sierpniu 2020 na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, obecnie jest ich 26, kolejne dodawane są sukcesywnie.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zakończył prace nad Elektronicznym Dziennikiem Budowy. EDB przeszedł pomyślnie wszystkie testy, co oznacza, że jest gotowy do wdrożenia. Jego uruchomienie nastąpi po nowelizacji Prawa budowlanego. 20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Nowe przepisy wprowadziły dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) oraz Portal e-Budownictwo.

Prace nad Elektroniczną Książką Obiektu Budowlanego wciąż trwają. System ma być przekazany użytkownikom na początku 2023 roku.

Jak korzystać z wniosków na e-budownictwo?

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online, należy założyć konto. Można to zrobić, podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, system podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek.  

Portal e-budownictwo udostępnia formularze, które można przesłać elektroniczne do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Mechanizm jest następujący:

 1. wypełnienie wniosku online,
 2. dołączenie do wniosku załączników na platformie e-PUAP,
 3. podpisanie wniosku za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufanego,
 4. przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do urzędu.

Oczywiście, została zachowana dotychczasowa formuła składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowanej, czyli postać papierowa. Będzie możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organem w postaci elektronicznej czy papierowej.

Dostępne elektronicznie wnioski i formularze - jest ich 26!

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 3. Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 5. Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70 m²
 6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 7. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
 8. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 9. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
 10. Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 11. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 12. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 13. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 14. Wniosek o legalizację (PB-19)
 15. Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 16. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 17. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 18. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 19. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 20. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 21. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 22. Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 23. Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 24. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
 25. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 26. Uzupełnienie wniosku składanego elektroniczne - NAJNOWSZA FUNKCJONALNOŚĆ

Cyfryzacja w budownictwie z nowym e-CRUB

20 lipca 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Ta nowelizacja wprowadza system e-CRUB do Prawa budowlanego. Publiczna wyszukiwarka ruszyła oficjalnie 1 sierpnia 2022.

E-CRUB zastąpił obecny rejestr. Decyzja o wpisie do rejestru została zautomatyzowana. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie.

E-CRUB przeznaczony jest dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego, z tego oprogramowania mogą korzystać inwestorzy, architekci, inżynierowie, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego, pracownicy PIIB i IA RP. Publiczna wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl

W rejestrze e-CRUB znajdą się obecnie dane dotyczące około 130 tys. uprawnionych - inżynierów i architektów. Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.

System powstał na podstawie danych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwala urzędnikom i inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, mogą szybciej korzystać ze swoich uprawnień budowlanych. Dzięki tej bazie zostanie m.in. wyeliminowany obowiązek dołączania do projektu budowlanego dokumentów uprawnień budowlanych i przynależności do izby. Koniec z przedkładaniem w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

Rejestr umożliwia szybsze rozpoczęcie procesu budowlanego przez uprawnionych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i docelowo będzie zintegrowany z innymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

Cyfryzacja w budownictwie docelowo

W II połowie 2021 zakończono także prace nad nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych - RWDZ+. System może pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

Wdrożono nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB, dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych i przekazywaniu informacji pomiędzy jednostkami WINB oraz do GINB.

GUNB rozpoczął również prace nad nowym projektem informatycznym SOPAB - Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, tj. systemem IT do prowadzenia przez organy aab i nb elektronicznych postępowań administracyjnych.

Cyfryzacja w budownictwie to także CEEB

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołała CEEB. To Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Spis źródeł ciepła jest obowiązkowy. Za niezgłoszenie sposobu ogrzewania domu w terminie będą grozić kary pieniężne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej