Zmiany w projekcie budowlanym. Które zmiany w projekcie budowlanym wymagają zgłoszenia?

2019-07-12 14:33
Projekt architekt przedmiar robót
Autor: GettyImages Przedmiar robót będzie tańszy, gdy kosztorysant dostanie dokumenty w formie elektronicznej a nie papierowej

Zmiany w projekcie budowlanym mogą być dokonywane bez ograniczeń przez architekta czy projektanta, dopóki jego finalny kształt nie stanie się podstawą wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Od tego momentu zmiany w projekcie budowlanym może dokonywać tylko osoba z uprawnieniami, jednak część zmian wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Niektóre wystarczy wpisać do dziennika budowy.

Klasyfikacja zmian w projekcie budowlanym

W klasyfikowaniu odstępstw od projektu budowlanego, kluczowe jest słowo „istotne”. Istotne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wymagają bowiem zgody i zmiany pozwolenia na budowę. Natomiast nieistotne zmiany w projekcie budowlanym trzeba jedynie opisać w dzienniku budowy. Oczywiście, o klasyfikacji, które zmiany są istotne czy nieistotne, powinien decydować nie inwestor (chociaż to on występuje o pozwolenie na budowę) a osoba z uprawnieniami budowlanymi, najlepiej autor projektu lub w przypadku projektów gotowych projektant adaptujący. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Pomyłka w klasyfikowaniu zmian w projekcie budowlanym może prowadzić do karanej samowoli budowlanej.

Istotne zmiany w projekcie budowlanym  

Z istotną zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia w kilku określonych przez Prawo budowlane przypadkach (art. 36). Dotyczy to:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego (z zastrzeżeniem art. 36 ust. 5a, który odsyła do art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, w którym wymienia się obiekty, które można wybudować bez pozwolenia na budowę);
  • zapewnienia warunków niezbędnych dla osób niepełnosprawnych lub starszych;
  • zmian w sposobie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (np. na gruncie rolnym budowany jest obiekt niezwiązany z produkcją rolną);
  • wymogu uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia (chodzi np. o opinie konserwatorskie w przypadku obiektów zabytkowych czy związanych z ochroną krajobrazu).  

Nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

Chociaż podobny zakres wymieniliśmy w istotnych zmianach projektu budowlanego, to w przypadku niewielkich odchyleń Prawo budowlane zalicza je do nieistotnych. A zatem nie jest istotną zmianą od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana: wysokości,  szerokości, długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli zmiana łącznie spełnia następujące warunki:

  • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
  • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
  • nie mieści się w zakresie odstępstw wymienionych w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Prawo budowlane, art. 36a, ust. 5 pkt 3-6:

5.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006, w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub b)przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Najwięcej wątpliwości co do istotności mogą wzbudzać zmiany, które chcemy dokonać w projektach powtarzalnych (projektach gotowych). Dlatego najlepiej decydować się na nie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, za zmiany odpowiada projektant.

Trzeba jeszcze dodać, że kierownik budowy ma prawo wystąpić do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej