Zmiany w projekcie budowlanym. Które zmiany w projekcie budowlanym wymagają zgłoszenia?

2019-07-12 14:33
Projekt architekt przedmiar robót
Autor: GettyImages Przedmiar robót będzie tańszy, gdy kosztorysant dostanie dokumenty w formie elektronicznej a nie papierowej

Zmiany w projekcie budowlanym mogą być dokonywane bez ograniczeń przez architekta czy projektanta, dopóki jego finalny kształt nie stanie się podstawą wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Od tego momentu zmiany w projekcie budowlanym może dokonywać tylko osoba z uprawnieniami, jednak część zmian wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Niektóre wystarczy wpisać do dziennika budowy.

Klasyfikacja zmian w projekcie budowlanym

W klasyfikowaniu odstępstw od projektu budowlanego, kluczowe jest słowo „istotne”. Istotne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wymagają bowiem zgody i zmiany pozwolenia na budowę. Natomiast nieistotne zmiany w projekcie budowlanym trzeba jedynie opisać w dzienniku budowy. Oczywiście, o klasyfikacji, które zmiany są istotne czy nieistotne, powinien decydować nie inwestor (chociaż to on występuje o pozwolenie na budowę) a osoba z uprawnieniami budowlanymi, najlepiej autor projektu lub w przypadku projektów gotowych projektant adaptujący. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Pomyłka w klasyfikowaniu zmian w projekcie budowlanym może prowadzić do karanej samowoli budowlanej.

Istotne zmiany w projekcie budowlanym  

Z istotną zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia w kilku określonych przez Prawo budowlane przypadkach (art. 36). Dotyczy to:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego (z zastrzeżeniem art. 36 ust. 5a, który odsyła do art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, w którym wymienia się obiekty, które można wybudować bez pozwolenia na budowę);
  • zapewnienia warunków niezbędnych dla osób niepełnosprawnych lub starszych;
  • zmian w sposobie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (np. na gruncie rolnym budowany jest obiekt niezwiązany z produkcją rolną);
  • wymogu uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia (chodzi np. o opinie konserwatorskie w przypadku obiektów zabytkowych czy związanych z ochroną krajobrazu).  

Nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

Chociaż podobny zakres wymieniliśmy w istotnych zmianach projektu budowlanego, to w przypadku niewielkich odchyleń Prawo budowlane zalicza je do nieistotnych. A zatem nie jest istotną zmianą od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana: wysokości,  szerokości, długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli zmiana łącznie spełnia następujące warunki:

  • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
  • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
  • nie mieści się w zakresie odstępstw wymienionych w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Prawo budowlane, art. 36a, ust. 5 pkt 3-6:

5.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006, w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub b)przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Najwięcej wątpliwości co do istotności mogą wzbudzać zmiany, które chcemy dokonać w projektach powtarzalnych (projektach gotowych). Dlatego najlepiej decydować się na nie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, za zmiany odpowiada projektant.

Trzeba jeszcze dodać, że kierownik budowy ma prawo wystąpić do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej