Zakończenie budowy na podstawie zawiadomienia: procedura, dokumenty, opłaty i kary

2020-09-24 12:45
Bez zgłoszenia zakończenia budowy użytkowanie obiektu jest nielegalne
Autor: gettyimages Bez zgłoszenia zakończenia budowy użytkowanie obiektu jest nielegalne

Zgłoszenie zakończenia budowy jest konieczne zawsze dla budowy zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Bez zgłoszenia zakończenia budowy nie można zgodnie z prawem rozpocząć użytkowania obiektu.

Spis treści

 1. Zakończenie budowy – kiedy wymagane zawiadomienie
 2. Kogo zawiadomić o zakończeniu budowy
 3. Dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy 
 4. Terminy dla oficjalnego zakończenia budowy
 5. Koszty zawiadomienia o zakończeniu budowy
 6. Kara za użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zakończenie budowy – kiedy wymagane zawiadomienie

Zanim przystąpi się do użytkowania obiektu budowlanego trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie albo złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do nadzoru budowlanego. Informację o tym, czy inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy powinna znaleźć się w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest konieczne w przypadku:

 • obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę,
 • obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, którym jest dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany oraz sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
 • zakończenia robót budowlanych wykonanych zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jeśli inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, ale inwestor zamierza użytkować obiekt budowlany przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, to jest to możliwe, o ile uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie odbioru częściowego.

Nie ma obowiązku składania zawiadomienia po zakończeniu przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę. 

Zawsze można zrezygnować z zawiadomienia o zakończeniu budowy na rzecz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

Trzeba pamiętać, że jeśli projekt budowlany obiektu budowlanego wymagał uzgodnień co do ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, trzeba powiadomić o tym Państwową Straż Pożarną lub/i Państwową Inspekcję Sanitarną. Muszą one bowiem potwierdzić zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza to brak sprzeciwu lub uwag. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych służb.

Kogo zawiadomić o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się w tym samym urzędzie, gdzie dokonano zgłoszenia budowy lub który wydał pozwolenie na budowę, czyli jest to: 

 • powiatowy lub
 • wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego.

Dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

W zasadzie dokumenty, które dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy są takie same jak w przypadku uzyskania pozwolenia na użytkowanie (Prawo budowlane). Poniżej ich pełny wykaz, a zakres dokumentacji jest uzależniony od rodzaju obiektu:    

 • oryginał dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do odbioru);
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiednich nieruchomości, budynków;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 • dokumentacja geodezyjna poświadczona przez uprawnionego geodetę;
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej;
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • uzasadnienie zarządcy drogi;
 • rysunki z projektu budowlanego (w przypadku dokonanych zmian w złożonym projekcie wraz z opisem),
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • dowody wymaganej opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

Terminy dla oficjalnego zakończenia budowy

Nadzór budowlany ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania obiektu. W razie braków urząd wyznacza termin ich uzupełnienia. Jeśli nie zostaną one uzupełnione t nadzór budowlany wystawia decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy.

Jeśli w ciągu 14 dni nadzór budowlany nie dostarczy sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda) można przystąpić do użytkowania obiektu – zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało przyjęte. Termin 14 dni oczekiwania na reakcję nadzoru budowlanego można skrócić zwracając się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Można się odwołać się od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Po przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy, nadzór budowlany powinien niezwłocznie zwrócić inwestorowi: oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumentację geodezyjną. 

Koszty zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy wymaga opłat (czyli opłaty skarbowej) tylko o określonych przypadkach, gdy obiektem jest: 

 • warsztat rzemieślniczy, stacja obsługi pojazdów, myjnia samochodowa, garaż do pięciu stanowisk włącznie, plac składowy, postojowy i parking, oraz obiekty magazynowe będące budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczone na działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna – wysokość opłaty zależy od rodzaju i powierzchni użytkowej oddawanej: 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł;
 • plac składowy, postojowy i parking oraz obiekt magazynowy służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł;
 • budynek kolejowy: nastawni, podstacja trakcyjna, lokomotywownia, wagonownia, strażnica przejazdowa, myjnia taboru kolejowego – 12 zł;
 • staw rybny – 28 zł;
 • pełnomocnictwo 17 zł. 

Z opłaty skarbowej są zwolnieni inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową.

Kara za użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy

Trzeba się liczyć z kontrolą nadzoru budowlanego czy przystąpienie do użytkowania obiektu jest zgodne z prawem, dlatego lepiej odczekać 14 dni, gdy zacznie obowiązywać „milcząca zgoda”. Kara bowiem może być dotkliwa. Jest ona wyliczana jako iloczyn 10-krotnie podwyższonej stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). 

Poniżej przykładowe wyliczenie kary (podajemy za rządowym serwisem informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy) dla magazynu-chłodni o kubaturze poniżej 2500 m3:

 • iloczyn stawki (s): 500 zł – podwyższony dziesięciokrotnie = 5000 zł
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 10
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku magazynowego chłodni o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0
 • kara – 5000 x 10 x 1,0 = 50 000 zł
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej