Opłata skarbowa w budownictwie. Co podlega opłacie skarbowej, aktualne stawki

2021-09-30 12:44
URZĄD SKARBOWY
Autor: Paweł Dąbrowski Opłata skarbowa jest opłatą za wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów przez organy administracji publiczne

Opłata skarbowa to nic innego, jak opłata za wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów przez organy administracji publicznej. W budowlanym procesie inwestycyjnym jest kilka etapów, w których trzeba wnieść opłatę skarbową. Jakie czynności wymagają opłaty skarbowej? Kiedy prawo przewiduje zwolnienie z opłaty skarbowej? Sprawdź aktualne stawki opłaty skarbowej dla poszczególnych dokumentów.

Za co należy się opłata skarbowa

Urzędów i dokumentów w obiegu publicznym jest bardzo dużo, trzeba więc było ująć to wszystko w ramy prawne, by zapobiec dowolności procedurom i opłatom. Reguluje ten obszar ustawa o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie ministra finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

Zgodnie z ustawą, gdy występujemy w sprawach indywidualnych, opłatę skarbową za czynności administracji publicznej uiszcza się za:  

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.  

Ustawodawca zostawił furtkę, że przedmiotem opłaty skarbowej może być inna niż wymienione decyzja, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wówczas opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Opłatę skarbową uiszczamy „z góry”, bo obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. W przypadku złożenia wniosku bez należnej opłaty skarbowej, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie jest zobowiązany wezwać do uiszczenia należnej opłaty, wyznaczając termin do dokonania zapłaty. Dopiero po udokumentowaniu dokonania opłaty skarbowej, organ administracji publicznej przystąpi do rozpatrywania złożonego przez nas wniosku. Od tej zasady przewiduje się wyjątki, np. wniosek złożyła osoba zamieszkała za granicą lub występują ważne względy społeczne.  

Kiedy nie jest pobierana opłata skarbowa   

Urzędy, zgodnie z ustawą, nie mogą już naliczać opłat skarbowych za podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia i załączniki do podań. Nie podlegają opłacie skarbowej zgłoszenia i zawiadomienia m.in. gdy:

 • dokonujemy zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłaszamy zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zawiadamiamy właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, 
 • chodzi o czynności organów polegające na przyjęciu tych zgłoszeń lub zawiadomień, a także w sytuacji tzw. „milczącej zgody”,
 • mamy do czynienia z czynnościami dokonywanymi "z urzędu" oraz z urzędowymi zaświadczeniami,
 • opłatą skarbową nie są objęte postanowienia, m.in. postanowienie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym traktuje art. 9 Prawa budowlanego,
 • zwalnia się od opłaty skarbowej decyzje wydawane na podstawie Kpa w trybie szczególnym.

Budownictwo mieszkaniowe bez opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Pamiętajmy jednak, że do wniosków dołącza się pakiet dokumentów, z których część podlega opłacie skarbowej (np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Jeżeli budynek wielo- lub jednorodzinny będzie służył wyłącznie celom mieszkaniowym, wówczas wyłączeniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlega dokonanie wszelkich czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń) w postępowaniach związanych z budową tego budynku, w tym zagospodarowania i organizacji terenu budowy wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych i pozostałych do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zjazdu z drogi, a także budowy garażu. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie ma znaczenia powierzchnia mieszkalna tego budynku.

W przypadku, gdy inwestycja budowlana obejmuje także inne niż mieszkaniowe obiekty, nie ma zastosowania wyłączenie z obowiązku opłaty skarbowej.

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką kasie urzędu lub bezgotówkowo przelewem na konto właściwego urzędu. Nie ma już znaczków skarbowych! Trzeba wcześniej ustalić wysokość opłaty skarbowej, dokonać zapłaty, bo do składanego wniosku trzeba dołączyć dowód zapłaty.  

Jeżeli urząd nie podjął żadnych czynności w sprawie złożonego wniosku, za który została uiszczona opłata skarbowa, mamy prawo wystąpić o je zwrot. Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek, który powinien być złożony do właściwego organu podatkowego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Poniżej tabele ze stawkami opłaty skarbowej (lub jej zaniechanie) dla czynności urzędowych związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym.

Czynności urzędowe i pozwolenia wydawane na podstawie Prawa budowlanego

Przedmiot Opłata skarbowa Uwagi
Zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębną decyzją poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 47 zł

Opłata skarbowa należy się wówczas, gdy zatwierdzenie projektu budowlanego następuje:

1) odrębną decyzją poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2) na podstawie przepisów art. 49 Prawa budowlanego,3) na podstawie przepisów art. 51 Prawa budowlanego w zakresie projektu zamiennego.

Jeżeli przedmiotem zatwierdzonego projektu budowlanego jest całe zamierzenie budowlane opłatę skarbową pobiera się jednokrotnie w wysokości 47 zł.

Jeżeli projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 Prawa budowlanego), wówczas nie pobiera się opłaty skarbowej za zatwierdzenie projektu a wyłącznie za pozwolenie.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu. 90 zł
Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia). 24 zł
Decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (np. decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości). 10 zł

Zwolnione są od opłaty skarbowej:- decyzje umarzające postępowanie,- decyzje wydawane w postępowaniu odwoławczym,- decyzje wydane w trybie szczególnym.

Wniesienie (zgłoszenie) sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy: - budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - budowy lub wykonywania robót budowlanych naruszających ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, - budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje, - zmiany sposobu użytkowania.

nie pobiera się opłaty skarbowej

(decyzja wydawana z urzędu)

Wydanie decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego; nie podlega opłacie skarbowej decyzja wydawana z urzędu

nie pobiera się opłaty skarbowej(decyzja wydawana z urzędu)

Wydanie na podstawie przepisów prawa budowlanego pozwolenia na budowę:

Zwalnia się od opłaty skarbowej:1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

1) obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: W przypadku, gdy zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku opłatę skarbową należy pobrać za każde pozwolenie odpowiednio do przedmiotu tego pozwolenia.

- za każdy m² powierzchni użytkowej

- nie więcej niż

1 zł

539 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
c) innego budynku 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 z ł
e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł Jeżeli każdy odcinek sieci jest przedmiotem odrębnego pozwolenia należy dokonać zapłaty opłaty skarbowej od każdego pozwolenia (przy stosowaniu stawki opłaty skarbowej należy przyjmować długość odcinka, którego dotyczy wydawane pozwolenie, a nie całej sieci).
g) sieci wod.-kan., elektro-energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg długości do 1 kilometra 105 zł
h) innych budowli (np. zjazdu) 155 zł
i) urządzeń budowl. związanych z obiektem budowlanym 91 zł W przypadku rozbudowy, dobudowy lub nadbudowy, do obliczenia wysokości opłaty skarbowej przyjmuje się pow. użytkową budynku lub długość sieci, o którą te parametry ulegną zwiększeniu.
2) wydanie pozwolenia na: - przebudowę lub remont obiektu budowlanego - wznowienie robót budowlanych na podst. art. 49 i 51 Prawa budowlanego 50% stawek określonych w pkt 1)

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenie na użytkowanie wydawane dla obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 25 % stawek określonych w części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
Wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

Czynności urzędowe i opłaty skarbowe wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przedmiot  Opłata skarbowa Uwagi
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 598 zł z opłaty zwolnione jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

– nie więcej niż 539 zł

z opłaty zwolnione przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagosp.  przestrzennego:

1) od wypisu: a) do 5 stron

b) powyżej 5 stron

2) od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b) nie więcej niż

30 zł

50 zł

20 zł

200 zł

Wydanie decyzji innej do której mają zastosowanie przepisy Kpa, ale niemającej charakteru pozwolenia 10 zł

Zwolnione są od opłaty skarbowej:- decyzje umarzające postępowanie,- decyzje w postępowaniu odwoławczym,- decyzje wydane w trybie szczególnym.

Opłaty skarbowe zaświadczenia wydawanych na podst. art. 217 Kpa oraz przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o własności lokali

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł Zwalnia się od opłaty skarbowej poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.
Wydanie innego zaświadczenia, np.: - o potwierdzeniu przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - o samodzielności lokalu mieszkalnego, - o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, - o braku sprzeciwu wobec zmiany sposobu użytkowania, - o ostateczności decyzji, - o wpisie do centralnych rejestrów osób z uprawnieniami budowlanymi, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej 17 zł Zwolnione jest od opłaty skarbowej: - zaświadczenie wydawane w interesie publicznym,- zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek szkód górniczych lub klęsk żywiołowych,- potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Oplata skarbowa od pełnomocnictwa

Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej (lub w postępowaniu sądowym) - od każdego stosunku pełnomocnictwa.Złożenie pełnomocnictwa łącznego. 17 zł Zwolnione są od opłaty skarbowej pełnomocnictwa:- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,- udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. 5 zł Zwalnia się od opłaty skarbowej poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe?

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej