Ustawa o odnawialnych źródłach energii (9)

2015-05-15 17:04
pieniadze
Autor: http://thinkstockphotos.com/ ustawa o kredycie hipotecznym

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 9. Kary pieniężne

U

STAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                            
                               ROZDZIAŁ 9.

Kary pieniężne

Art. 168.
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
 1) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa
      pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, w terminie określonym
      w art. 67 ust. 2 albo nie uiszcza opłaty zastępczej, w terminie określonym w art. 68 ust. 2;
  2) nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1;
  3) nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
  4) nie dokonuje zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 92 ust. 1;
  5) przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia lub wniosek o wydanie
       świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1,
       zawierający dane, informacje lub oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym;
  6) nie przestrzega obowiązku zakupu ciepła, o którym mowa w art. 116 ust. 1;
  7) nie przestrzega obowiązku odbioru biogazu lub biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 118;
  8) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 64 ust. 3;
  9) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 lub 6;
10) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
11) nie przedkłada w terminie Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 lub
      w art. 9 ust. 1 pkt 7, lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje;
12) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, w art. 6 ust. 1 lub 2 albo
      w art. 12 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje;
13) nie przekazuje towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu deklaracji,
       o której mowa w art. 57 ust. 1, lub przekazuje deklarację niezgodną ze stanem faktycznym;
14) wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji bez
       wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7, lub niezgodnie
       z treścią tego wpisu;
15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości większej lub równej 85% ilości określonej
      w ofercie wytwórcy,który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2;
16) nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1, lub podaje
       nieprawdziwą informację;
17) utrudnia przeprowadzenie kontroli wykonywanej przez Prezesa URE;
18) nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 44 ust. 15, lub
      podaje nieprawdziwą informację;
19) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 116 ust. 13;
20) wytwarza biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii lub wytwarza energię
      elektryczną z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja
      bez wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 23, lub niezgodnie
      z treścią tego wpisu;
21) wytwarza biopłyny lub wytwarza energię elektryczną wyłącznie z biopłynów bez wpisu do rejestru
       wytwórców biopłynów, o którym mowa w art. 34 ust. 1, lub niezgodnie z treścią tego wpisu;
22) nie przekazuje w terminie Prezesowi ARR sprawozdania, o którym mowa w art. 22 ust. 1,
      w art. 25 pkt 6 lub w art. 35 ust. 1 pkt 6, lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje;
23) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 lub 2, w art. 21 ust. 1 lub 2,
       w art. 24 ust. 3 pkt 2 albo w art. 28 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje;
24) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 33, lub kontroli wykonywania działalności
      gospodarczej w zakresie biopłynów, o której mowa w art. 34 ust. 1.

Art. 169. 
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 168:
  1) pkt 1–19, wymierza Prezes URE,
  2) pkt 20–24, wymierza Prezes ARR
– w drodze decyzji.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
– sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
4. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy ust. 2 i 3
stosuje się odpowiednio.  Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
5. Do postępowania przed Prezesem ARR stosuje się przepisy ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa ARR jest minister właściwy
do spraw rynków rolnych.

Art. 170.
1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 1–5 i 10 nie może
być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym,
a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji
albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wysokość kary nie może być wyższa niż 15%
przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo
działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, osiągniętego
w poprzednim roku podatkowym.
2. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 1 i 3 nie może
być niższa niż:
  1) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1, liczona według wzoru:
       Ko = 1,3 x (Oz − Ozz),
       gdzie poszczególne symbole oznaczają:
       Ko – minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych,
       Oz – opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 56, wyrażoną w złotych,
       Ozz – uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych;
  2) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 1, liczona według wzoru:
      Koz = Cc x (Eoo − Ezo),
      gdzie poszczególne symbole oznaczają:
      Koz – minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych,
      Cc – średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną
               przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo energetyczne,
                wyrażoną w złotych za 1 MWh,
      Eoo – ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego
                 źródła energii, wyrażoną w MWh,
      Ezo – ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii
                 w danym roku, wyrażoną w MWh.
3. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 6–8 nie może
być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym,
a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie
koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wysokość kary nie może być niższa
niż 1% i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z wykonywanej
działalności koncesjonowanej albo działalności prowadzonej na podstawie wpisu do rejestru
działalności regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
4. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168:
  1) pkt 9, 11, 14, 16 i 17, wynosi 10 000 zł;
  2) pkt 12, 18 i 19, wynosi 1000 zł.
5. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w art. 168 pkt 13, nie może
być niższa niż wysokość opłaty zastępczej nieuiszczonej przez towarowy dom maklerski lub dom
maklerski, obliczonej według wzoru, o którym mowa w art. 56, w stosunku do energii elektrycznej
zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a niewskazanej w deklaracji,
o której mowa w art. 57 ust. 1.
6. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadku, o którym mowa w art. 168 pkt 15,
oblicza się według wzoru:
 KO = 0,5 x [CA x (EOA − EWA)],
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KO – wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,
CA – cenę zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną
          w złotych za 1 MWh, o której mowa w art. 79 ust. 2,
EOA – ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaką wytwórca zobowiązał się
            wytworzyć po zakończeniu aukcji, w okresie rozliczeniowym określonym w art. 83 ust. 2,
            wyrażoną w MWh,
EWA – ilość wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie
            ozliczeniowym określonym w art. 83 ust. 2, wyrażoną w MWh.
7. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168:
  1) pkt 20, 21 i 24 – wynosi 10 000 złotych;
  2) pkt 22 i 23 – wynosi 1000 złotych.

Art. 171.
Organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazują
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie zawierające informacje o liczbie
i wysokości wymierzonych kar pieniężnych za rok poprzedni.

Art. 172.
W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, określonej
w art. 168 pkt 1–19, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa
energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego
miesięcznego wynagrodzenia.

Art. 173.
Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne,
o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wykonało w niepełnym zakresie obowiązek określony
w art. 52 ust. 1, przyjmując do określenia podstawy wysokości tego obowiązku oświadczenie,
o którym mowa w art. 52 ust. 3, zawierające  nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane.

Art. 174.
1. Ustalając wysokość kary pieniężnej, organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, uwzględnia zakres
naruszeń, powtarzalność naruszeń lub korzyści finansowe możliwe do uzyskania z tytułu naruszenia.
2. Organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, mogą odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres
naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek,
zanim organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, powzięły o tym wiadomość.

Art. 175.
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 168 oraz w art. 172, uiszcza się na rachunek bankowy
wskazany w decyzji o wymierzeniu kary w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE albo
decyzja Prezesa ARR o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 168 oraz w art. 172, stanowią dochód
budżetu państwa i są wnoszone na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Art. 176.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 168 oraz w art. 172, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 177.
Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w zakresie
kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej