Ustawa o odnawialnych źródłach energii (3)

2015-05-08 17:39
biogaz oze
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów

U

STAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                             
                              ROZDZIAŁ 3

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z biogazu rolniczego lub
Biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów

Art. 19.
1. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu
olniczego, będący osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy wytwarzają energię elektryczną z biogazu
rolniczego albo biogaz rolniczy w celu ich zużycia na własne potrzeby, mogą sprzedać:
   1) niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego w mikroinstalacji;
   2) niewykorzystany biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii o rocznej
        wydajności nie większej niż 160 tys. m3 i wprowadzony do sieci.
2.  Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biogazu rolniczego,
o których mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.

Art.20.
1. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu
rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii będący
    1) osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach
        o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
        wniosków o przyznanie płatności, wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego albo
        biogaz rolniczy w celu ich zużycia na własne potrzeby,
   2) przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
–  pisemnie informują odpowiednio operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci ma zostać przyłączona
mikroinstalacja albo instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz
rolniczy, o planowanym terminie przyłączenia tych instalacji, o planowanej lokalizacji mikroinstalacji
oraz o rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, a w przypadku wytwórcy biogazu
rolniczego – o rocznej wydajności tej instalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem
planowanego przyłączenia mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie
wytwarzany biogaz rolniczy, do sieci właściwego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.
2. Wytwórcy, o których mowa w ust. 1, informują odpowiednio operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została
przyłączona mikroinstalacja albo instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany
biogaz rolniczy o:
   1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia
       zmiany tych danych;
  2) zmianie rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii – w terminie 14 dni od dnia
       zmiany tych danych;
  3) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo
      wytwarzania biogazu rolniczego – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia
      wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego;
  4) ilości:
      a) wytworzonej przez nich energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo
           wytworzonego biogazu rolniczego,
      b) energii elektrycznej sprzedanej przez nich sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
           w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji i wprowadzona
           do sieci dystrybucyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
      c) biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej –  w przypadku wytwórców
           biogazu rolniczego
      – w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;
   5) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
        albo biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia.

Art. 21.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu
dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu
dalej „Prezesem ARR”, odpowiednio informacje o:
    1) wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo
    2) wytwórcach biogazu rolniczego,
    3) lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo
    4) rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci
– w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu
dystrybucyjnego gazowego przekazują Prezesowi ARR informacje o:
    1) zmianie danych, o których mowa w ust.1,
    2) odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci
        dystrybucyjnej
– w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia
  ich odłączenia od sieci dystrybucyjnej.

Art. 22.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu dystrybucyjnego
gazowego, do których sieci została przyłączona instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1, przekazują
Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje dotyczące:
  1) odpowiednio ilości energii elektrycznej albo biogazu rolniczego wytworzonej przez poszczególnych
      wytwórców,
  2) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
      w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego w poszczególnych
      mikroinstalacjach i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej –  w przypadku wytwórców
      energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
  3) ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej – w przypadku wytwórców
       biogazu rolniczego,
  4) wykazu odpowiednio wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo wytwórców
       biogazu rolniczego
 –   w terminie  45 dni od dnia zakończenia kwartału.
2. Na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, Prezes ARR, w terminie 75 dni
od dnia zakończenia kwartału, sporządza zbiorczy raport, który zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej Agencji Rynku Rolnego, zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej ARR”,
z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 23.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:
1) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii,
2) energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja
– zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego”, jest działalnością
egulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru
wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, zwanego dalej
„rejestrem wytwórców biogazu rolniczego”.

Art. 24.
1. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego prowadzi Prezes ARR.
2. Prezes ARR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego na podstawie wniosku
wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego.
3. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego oraz wytwórca 
realizujący lub planujący realizację projektów inwestycyjnych dotyczących instalacji odnawialnego
źródła energii, w której energia elektryczna będzie wytwarzana z biogazu rolniczego:
   1) wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
       nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych
       dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującym rozporządzenie Rady
       (UE, EURATOM) nr 617/2010 oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96
       (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 61);
  2) przekazują Prezesowi ARR informacje dotyczące infrastruktury energetycznej służącej do
       wytwarzania energii  elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii
       o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 20 MW.

Art. 25.
Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego jest obowiązany:
1) posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie
     wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego;
2) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi,
     spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
     w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie
     tej działalności gospodarczej;
3) wykorzystywać wyłącznie substraty wymienione w art. 2 pkt 2;
4) prowadzić dokumentację dotyczącą:
    a) ilości oraz rodzaju wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub
        do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
     b) łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego
         wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanej do wytworzenia energii
         elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanej w inny sposób,
    c) ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub
        kogeneracyjnym,
    d) ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy
        zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego
        i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
    e) ilości produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego;
5) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
     z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w danej instalacji odnawialnego źródła energii lub
     datę modernizacji tej instalacji;
6) przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa
     w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
7) przekazać Prezesowi ARR informację o dacie:
    a) pierwszego wytworzenia energii elektrycznej albo biogazu rolniczego albo
    b) zakończenia modernizacji instalacji
– w terminie 7 dni od tej daty.

Art. 26.
1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawiera:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
     urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;
4) określenie:
    a) rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego oraz
         miejsca lub miejsc jej wykonywania,
   b)  rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzany biogaz
        rolniczy, mierzonej w m³/rok lub łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego
        źródła energii, w której jest wytwarzana energia elektryczna z biogazu rolniczego.
2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego dołącza się oświadczenia wytwórcy o:
1) niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
2) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których mowa
     w art. 25 pkt 1 i 2, o następującej treści:
     „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
       z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
      1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego są kompletne
           i zgodne z prawdą;
      2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu
           rolniczego lub  wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego określone w art. 25
           ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki określone
           w art. 25 pkt 1 i 2.”;  klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
          składanie fałszywych zeznań.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia
     i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. W przypadku gdy:
1) wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie zawiera danych, o których mowa
     w ust. 1, lub
2) do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie dołączono oświadczeń
     określonych w ust. 2
– Prezes ARR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.

Art. 27.
1. Do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wpisuje się dane, o których mowa w art. 26 ust. 1.
2. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.
3. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego jest jawny.

Art. 28.
1. Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców biogazu rolniczego pisemnie informuje Prezesa ARR o:
1) zmianie danych zawartych w tym rejestrze,
2) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego
– w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia
wykonywania tej  działalności.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes ARR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze
wytwórców biogazu rolniczego.
3. Prezes ARR przekazuje Prezesowi URE informacje o:
1) zmianie dokonanej w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia
    dokonania tej zmiany;
2) wykorzystywaniu substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 – niezwłocznie po uzyskaniu
     takich informacji.

Art. 29.
Prezes ARR, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej
     w zakresie biogazu rolniczego;
2) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu
    rolniczego wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30.

Art. 30.
Prezes ARR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej
w zakresie biogazu rolniczego w przypadku:
1) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 lub 2,
    niezgodnego ze stanem faktycznym;
2) posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami,
    o których mowa w art. 25 pkt 1, 4 lub 5;
3) nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 25 pkt 1, 2 i 6,
     w terminie wyznaczonym przez Prezesa ARR;
4) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 25 pkt 3–5.

Art. 31.
1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Prezes ARR z urzędu wykreśla wytwórcę
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego z rejestru wytwórców biogazu
rolniczego.
2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, którego wykreślono
z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 30.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Prezes ARR informuje sprzedawcę
zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu wytwórcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie
14 dni od dnia wydania decyzji.

Art. 32.
1. Na podstawie:
 1) danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, 
 2) sprawozdań, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 6
– Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny.
2. Zbiorczy raport roczny zawiera:
 1) informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 4 i 7;
 2) wykaz wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego.
3. Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,
ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu do spraw środowiska
oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Art. 33.
1. Prezes ARR może przeprowadzić kontrolę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
biogazu rolniczego.
2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji Rynku Rolnego na podstawie pisemnego
upoważnienia Prezesa ARR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli są uprawnione do:
 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność
     gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego;
 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji
     oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który zawiera także wnioski i zalecenia oraz
informację o osobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Termin do złożenia zastrzeżeń wynosi
nie mniej niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
5. Przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole adnotację o odmowie podpisania protokołu
przez kontrolowanego.
6. Prezes ARR może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji
wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej. Do kontroli przeprowadzanej
przez ten organ przepisy ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 34.
1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:
    1) biopłynów,
    2) energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii
– zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie biopłynów”, jest działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, zwanego dalej
„rejestrem wytwórców biopłynów”.
2. Rejestr wytwórców biopłynów prowadzi Prezes ARR.
3. Prezes ARR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biopłynów na podstawie wniosku wytwórcy
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biopłynów.

Art. 35.
1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biopłynów jest obowiązany:
 1) posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie
      wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów;
 2) dysponować odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami
      technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie
      przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska,
      umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej;
 3) wykorzystywać wyłącznie biomasę lub ziarna zbóż pełnowartościowych;
 4) prowadzić dokumentację dotyczącą:
      a) ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do
           wytworzenia biopłynów,
      b) ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
      c) ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
 5) posiadać dokumentację potwierdzającą datę:
     a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
     b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji,
          w której ta energia została wytworzona, lub
     c) zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów
         została wytworzona;
 6) przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje,
      o których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
  7) przekazać Prezesowi ARR informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 7 dni od dnia:
      a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
      b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji,
          w której ta energia została wytworzona, lub
       c) zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów
           została wytworzona.
2. Na podstawie:
1) danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów,
2) sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
3) informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7
– Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny.
3. Zbiorczy raport roczny zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;
2) wykaz wytwórców:
    a) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów,
   b) energii elektrycznej z biopłynów.
4. Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,
ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu do spraw środowiska
oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Art. 36.
Do działalności gospodarczej w zakresie biopłynów przepisy art. 26, art. 27, art. 28 ust. 1 i 2 oraz
ust. 3 pkt 1, art. 29–31 oraz art. 33 stosuje się odpowiednio.

Art. 37.
W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z biogazu rolniczego, energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów, biogazu rolniczego,
w instalacjach odnawialnego źródła energii, oraz wytwarzania biopłynów, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.

Art. 38.
1. Do postępowania przed Prezesem ARR stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. 8)), zwanej dalej
„ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego”.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa ARR jest minister właściwy do spraw
rynków rolnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej