Ustawa o odnawialnych źródłach energii (8)

2015-05-15 16:37
planeta
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych

U

STAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                             
                              ROZDZIAŁ 8.

Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
oraz wspólnych projektów inwestycyjnych

Art. 161.
1. Współpraca międzynarodowa w zakresie odnawialnych źródeł energii polega na przekazaniu
w danym roku określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
energii między Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
Konfederacją Szwajcarską lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
wana dalej „transferem statystycznym”.
2. Transfer statystyczny odbywa się na podstawie umowy międzynarodowej albo na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
3. W umowach, o których mowa w ust. 2, określa się w szczególności:
  1) ilość przekazywanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii;
  2) cenę energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1;
  3) sposób prowadzenia rozliczeń za energię elektryczną, o której mowa w pkt 1;
  4) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;
  5) zobowiązanie obydwu stron umowy do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o transferze
      statystycznym określonej ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1, w szczególności
      o ilości i cenie tej energii.
4. Strony umów, o których mowa w ust. 2, przekazują Komisji Europejskiej informację o transferze
statystycznym określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
energii, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, w którym dokonano transferu statystycznego.
5. W przypadku nieosiągnięcia przez Rzeczpospolitą Polską krajowego celu, o którym mowa
w art. 126 ust. 2 pkt 1, w poprzednim roku kalendarzowym, nie dokonuje się transferów
statystycznych z Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zawarcie umowy cywilnoprawnej wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów.
7. Umowę cywilnoprawną przekazuje się Radzie Ministrów do wiadomości, w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia.

 

Art. 162.
Minister właściwy do spraw gospodarki przesyła Komisji Europejskiej informacje dotyczące transferu
statystycznego, który może zostać uwzględniony w realizacji krajowego celu określonego
w art. 126 ust. 2 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 161 ust. 2.

Art. 163.
1. Transfer statystyczny nie ma wpływu na osiągnięcie krajowego celu, o którym mowa
w art. 126 ust. 2 pkt 1.
2. Warunkiem osiągnięcia krajowego celu wynikającego z krajowego planu działania jest realizacja
zobowiązania stron umowy, o której mowa w art. 161 ust. 2, do przekazywania Komisji Europejskiej
informacji o transferze statystycznym.
3. W przypadku przekazania określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
odnawialnego źródła energii w formie transferu statystycznego, należy:
  1) przekazaną ilość określonej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
      energii przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej,
      Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
      Handlu (EFTA) – stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odjąć od określonej
      ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, która jest
      uwzględniana przy obliczaniu krajowego celu;
 2) przyjętą określoną ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
      energii przez Rzeczpospolitą Polską od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
      Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
      Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dodać do określonej
      ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego  źródła energii, która jest
      uwzględniana przy obliczaniu krajowego celu.

Art. 164.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach
odnawialnego źródła energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze wyłącznej strefy
ekonomicznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., może przystąpić na warunkach określonych
w umowie zawieranej z innymi podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do realizacji wspólnego projektu
energetycznego, dotyczącego energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła
energii, zwanego dalej „wspólnym projektem energetycznym”.
2. Wspólnym projektem energetycznym jest w szczególności budowa nowej instalacji odnawialnego
źródła energii lub modernizacja istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii, dokonana po
dniu 25 czerwca 2009 r., oraz z której wytworzona określona ilość energii elektrycznej będzie
zaliczana do krajowego celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, które przystąpiło do wspólnego projektu
energetycznego, informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw gospodarki o każdym
zrealizowanym etapie wspólnego projektu energetycznego.
4. Zakres współfinansowania wspólnego projektu energetycznego, termin jego realizacji oraz
obowiązki stron określi umowa, o której mowa w ust. 1.

Art. 165.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc pod
uwagę politykę energetyczną państwa, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego,
o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego projektu energetycznego.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
  1) oznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają realizować wspólny
       projekt energetyczny;
  2) opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy wspólny projekt energetyczny;
  3) określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła
       energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego
       Unii Europejskiej;
  4) określenie okresu, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia elektryczna będzie
      mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego;
  5) zasady korzystania instalacji odnawialnego źródła energii z mechanizmów i instrumentów
      wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określi udział lub
ilość energii elektrycznej, która będzie zaliczona do krajowego celu, o którym mowa
w art. 126 ust. 2 pkt 1.
5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje
Komisji Europejskiej informację zawierającą:
  1) oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego podmioty będą uczestniczyły
       we wspólnym projekcie energetycznym;
  2) opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego ma dotyczyć wspólny projekt energetyczny;
  3) określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła
      energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego
      Unii Europejskiej;
  4) okres, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia elektryczna będzie mogła być
       zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6. W przypadku konieczności zmiany wspólnego projektu energetycznego przedsiębiorstwo
energetyczne, które uzyskało zgodę, o której mowa w ust. 1, występuje do ministra właściwego do
spraw gospodarki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wspólnego projektu energetycznego.
7. Do wyrażenia zgody na zmianę wspólnego projektu energetycznego przepisy ust. 1–4 stosuje się
odpowiednio.

Art. 166.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej oraz państwu
członkowskiemu, z którym jest realizowany wspólny projekt energetyczny, w terminie do dnia 31 marca
roku następującego po roku kalendarzowym realizacji wspólnego projektu energetycznego, informację
o udziale lub ilości energii elektrycznej wytworzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w instalacji
odnawialnego źródła energii objętej wspólnym projektem energetycznym:
  1) oddanej do eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r. lub
  2) zmodernizowanej po dniu 25 czerwca 2009 r.
– jeżeli energia elektryczna zostanie zaliczona do krajowego celu danego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej.

Art. 167.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, realizując zobowiązania międzynarodowe, może
uwzględnić w krajowym celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1, energię elektryczną wytworzoną
w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej na terenie państwa niebędącego członkiem
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wyłącznie w przypadku, gdy energia elektryczna:
  1) wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła zostanie zużyta na obszarze Unii Europejskiej;
  2) zostanie zużyta na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem że:
     a) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do obliczeń jest
          przypisana do alokowanej mocy połączeń międzysystemowych przez właściwych operatorów
          systemów przesyłowych w kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i, o ile ma to zastosowanie,
          w każdym kraju trzecim tranzytu,
     b) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do obliczeń
          została zarejestrowana w wykazie zbilansowania przez właściwego operatora
          systemu przesyłowego,
      c) przypisana zdolność i wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
          energii odnoszą się do tego samego okresu, o którym mowa w pkt 3;
  3) jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii, którą oddano do eksploatacji po dniu
       25 czerwca 2009 r., lub w tej części instalacji, którą zmodernizowano po tym dniu;
  4) nie była objęta instrumentami wspierającymi wytwarzanie tej energii w ramach systemu
       wsparcia obowiązującego w państwie niebędącym członkiem UE, Konfederacji Szwajcarskiej
       lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach
       umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem pomocy inwestycyjnej przyznanej
       dla tej instalacji odnawialnego źródła energii.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej raport, w którym określa
ilość energii elektrycznej wytworzonej w danym roku kalendarzowym oraz ilość energii elektrycznej
zaliczanej do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie do
dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który raport jest sporządzony.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej