USTAWA o odnawialnych źródłach energii (1)

2015-05-07 17:51
Elektrownia wiatrowa - cena 2024
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Czy podobny boom czeka małe przydomowe siłownie wiatrowe?

Z początkiem maja 2015 zaczęły obowiązywać (z niewielkimi wyjątkami) przepisy długo oczekiwanej Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza ona nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, który ma wystartować w 2016 roku. Dla małych instalacji prosumenckich do 10 kW będzie obowiązywała taryfa gwarantowana. System taryf gwarantowanych daje możliwości rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej i wpłynie na rozwój nowych technologii w budownictwie. Intencją nowych przepisów o OZE było zachęcenie do inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Czy tak się stanie − czas pokaże. Na razie polecamy przestudiowanie Ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe              

                           
                              ROZDZIAŁ 1. 

Przepisy ogólne

Art.1.
1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
    a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
    b) biogazu rolniczego
    – w instalacjach odnawialnego źródła energii,
    c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
    a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
    b) biogazu rolniczego,
    c) ciepła
    – w instalacjach odnawialnego źródła energii;
3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł
     energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego
    źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania
    organizatorów szkoleń;
6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych
    projektów  inwestycyjnych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych
     w transporcie w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
     ciekłych (Dz. U. z 2014 poz. 1643 oraz z 2015 poz. 151), zwanej dalej „ustawą o biokomponentach
     i biopaliwach ciekłych”, z wyłączeniem przepisów rozdziału 6.
3. Do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci stosuje się przepisy ustawy z dnia
     10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 3)), zwanej dalej
     „ustawą – Prawo energetyczne”.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub
     roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
2) biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych,
    produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów
    ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub
    biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako
    rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni
    ścieków oraz składowisk odpadów;
3) biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
     biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz
     przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych
     dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE)
    nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania
    rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych
     w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż,
     które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów
     przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów
     z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
     w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania
    części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
4) biopłyny – ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania
    energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych,
    wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych,
    o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
5) dedykowana instalacja spalania biomasy – instalację odnawialnego źródła energii, w której są
    spalane wyłącznie biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny albo biomasa, biogaz, biogaz
    rolniczy lub biopłyny i paliwo pomocnicze;
6) dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego – instalację spalania wielopaliwowego
    określoną w wydanej przed dniem 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
    oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji:
    a) wyposażoną w odrębne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do komory
         paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego, których udział liczony według
         wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w tej instalacji jest
         większy niż 20%, lub
    b) wykorzystującą technologię fluidalną w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
        nie większej niż 50 MW, przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami
        kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz biomasą, biopłynem, biogazem lub
        biogazem rolniczym, dla których udział biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego,
        liczony według wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w tej
        instalacji jest większy niż 30%
    – w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo
    w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 83 ust. 2;
7) drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach
     określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna
     wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1,
     S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;
8) dystrybucja – dystrybucję w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
9) energia aerotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w postaci
    ciepła w powietrzu na danym terenie;
10) energia geotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci
       ciepła pod powierzchnią ziemi;
11) energia hydrotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci
      ciepła w wodach powierzchniowych;
12) hydroenergia – energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem energii
       uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach
       wodnych z członem pompowym;
13) instalacja odnawialnego źródła energii – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
       a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym
            miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego
            rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący
            wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub
       b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do
            wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego;
14) instalacja termicznego przekształcania odpadów – instalację odnawialnego źródła energii
       będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy
       z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 4)), w której część
       wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części odpadów
       przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z
       instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
       w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie
       kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
15) instalacja spalania wielopaliwowego – instalację odnawialnego źródła energii, w której energia
       elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego
       spalanych wspólnie z innymi paliwami;
16) końcowe zużycie energii brutto – nośniki energii dostarczone do celów energetycznych
       przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu,
       w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze:
       a) zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii
           elektrycznej i ciepła,
       b) stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji;
17) magazyn energii elektrycznej – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do
       magazynowania energii elektrycznej w innej postaci energii powstałej w wyniku procesów
       technologicznych lub chemicznych;
18) mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
       elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci
       elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej
       cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;
19) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
       elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu
       znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
       nie większej niż 120 kW;
20) odbiorca – odbiorcę w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
21) odbiorca końcowy – odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
22) odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące
       energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną,
       energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów
       morskich, energię otrzymywaną  z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;
23) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego – operatora systemu dystrybucyjnego
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
24) operator systemu dystrybucyjnego gazowego – operatora systemu dystrybucyjnego 
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
25) operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – operatora systemu przesyłowego
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
26) paliwo gazowe – paliwo gazowe w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
27) paliwo pomocnicze – paliwo inne niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy stosowane
       wyłącznie do uruchomienia instalacji odnawialnego źródła energii, w której zastosowane
       zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie z niego energii elektrycznej;
28) przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy
       Prawo energetyczne;
29) przesyłanie – przesyłanie w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
30) rozruch technologiczny – pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu wyłącznie
       przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji;
31) sieci – sieci w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
32) sieć dystrybucyjna – sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
33) sieć przesyłowa – sieć przesyłową w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
34) układ hybrydowy – instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię elektryczną
       albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła
       są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z odnawialnych źródeł energii,
       z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze źródeł energii innych niż odnawialne,
       pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do
       wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła;
35) układ rozdzielony – układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła
       w odrębnych procesach technologicznych;
36) wartość początkowa – wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
       o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 5));
37) wyłączna strefa ekonomiczna – obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej
       w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
       i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);
38) wysokosprawna kogeneracja – wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy
       Prawo energetyczne;
39) wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
       członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
       Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
       Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub
       wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się
       na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej;
40) zboża pełnowartościowe – ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie
       interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt. 3, które podlegają
       zakupowi interwencyjnemu.

Art. 3.
Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych
w ustawie – Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów.

Przypisy do ROZDZIAŁU 1
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1);
3) dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz.Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz.  695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i  1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej