USTAWA o odnawialnych źródłach energii (1)

2015-05-07 17:51
oze wiatrak panele solarne
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Z początkiem maja 2015 zaczęły obowiązywać (z niewielkimi wyjątkami) przepisy długo oczekiwanej Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza ona nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, który ma wystartować w 2016 roku. Dla małych instalacji prosumenckich do 10 kW będzie obowiązywała taryfa gwarantowana. System taryf gwarantowanych daje możliwości rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej i wpłynie na rozwój nowych technologii w budownictwie. Intencją nowych przepisów o OZE było zachęcenie do inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Czy tak się stanie − czas pokaże. Na razie polecamy przestudiowanie Ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe              

                           
                              ROZDZIAŁ 1. 

Przepisy ogólne

Art.1.
1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
    a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
    b) biogazu rolniczego
    – w instalacjach odnawialnego źródła energii,
    c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
    a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
    b) biogazu rolniczego,
    c) ciepła
    – w instalacjach odnawialnego źródła energii;
3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł
     energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego
    źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania
    organizatorów szkoleń;
6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych
    projektów  inwestycyjnych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych
     w transporcie w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
     ciekłych (Dz. U. z 2014 poz. 1643 oraz z 2015 poz. 151), zwanej dalej „ustawą o biokomponentach
     i biopaliwach ciekłych”, z wyłączeniem przepisów rozdziału 6.
3. Do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci stosuje się przepisy ustawy z dnia
     10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 3)), zwanej dalej
     „ustawą – Prawo energetyczne”.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub
     roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
2) biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych,
    produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów
    ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub
    biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako
    rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni
    ścieków oraz składowisk odpadów;
3) biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
     biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz
     przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych
     dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE)
    nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania
    rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych
     w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż,
     które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów
     przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów
     z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
     w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania
    części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
4) biopłyny – ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania
    energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych,
    wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych,
    o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
5) dedykowana instalacja spalania biomasy – instalację odnawialnego źródła energii, w której są
    spalane wyłącznie biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny albo biomasa, biogaz, biogaz
    rolniczy lub biopłyny i paliwo pomocnicze;
6) dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego – instalację spalania wielopaliwowego
    określoną w wydanej przed dniem 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
    oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji:
    a) wyposażoną w odrębne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do komory
         paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego, których udział liczony według
         wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w tej instalacji jest
         większy niż 20%, lub
    b) wykorzystującą technologię fluidalną w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
        nie większej niż 50 MW, przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami
        kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz biomasą, biopłynem, biogazem lub
        biogazem rolniczym, dla których udział biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego,
        liczony według wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w tej
        instalacji jest większy niż 30%
    – w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo
    w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 83 ust. 2;
7) drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach
     określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna
     wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1,
     S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;
8) dystrybucja – dystrybucję w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
9) energia aerotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w postaci
    ciepła w powietrzu na danym terenie;
10) energia geotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci
       ciepła pod powierzchnią ziemi;
11) energia hydrotermalna – energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci
      ciepła w wodach powierzchniowych;
12) hydroenergia – energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem energii
       uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach
       wodnych z członem pompowym;
13) instalacja odnawialnego źródła energii – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
       a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym
            miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego
            rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący
            wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub
       b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do
            wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego;
14) instalacja termicznego przekształcania odpadów – instalację odnawialnego źródła energii
       będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy
       z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 4)), w której część
       wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części odpadów
       przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z
       instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
       w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie
       kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
15) instalacja spalania wielopaliwowego – instalację odnawialnego źródła energii, w której energia
       elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego
       spalanych wspólnie z innymi paliwami;
16) końcowe zużycie energii brutto – nośniki energii dostarczone do celów energetycznych
       przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu,
       w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze:
       a) zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii
           elektrycznej i ciepła,
       b) stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji;
17) magazyn energii elektrycznej – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do
       magazynowania energii elektrycznej w innej postaci energii powstałej w wyniku procesów
       technologicznych lub chemicznych;
18) mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
       elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci
       elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej
       cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;
19) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
       elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu
       znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
       nie większej niż 120 kW;
20) odbiorca – odbiorcę w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
21) odbiorca końcowy – odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
22) odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące
       energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną,
       energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów
       morskich, energię otrzymywaną  z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;
23) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego – operatora systemu dystrybucyjnego
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
24) operator systemu dystrybucyjnego gazowego – operatora systemu dystrybucyjnego 
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
25) operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – operatora systemu przesyłowego
       w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
26) paliwo gazowe – paliwo gazowe w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
27) paliwo pomocnicze – paliwo inne niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy stosowane
       wyłącznie do uruchomienia instalacji odnawialnego źródła energii, w której zastosowane
       zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie z niego energii elektrycznej;
28) przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy
       Prawo energetyczne;
29) przesyłanie – przesyłanie w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
30) rozruch technologiczny – pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu wyłącznie
       przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji;
31) sieci – sieci w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
32) sieć dystrybucyjna – sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
33) sieć przesyłowa – sieć przesyłową w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
34) układ hybrydowy – instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię elektryczną
       albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła
       są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z odnawialnych źródeł energii,
       z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze źródeł energii innych niż odnawialne,
       pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do
       wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła;
35) układ rozdzielony – układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła
       w odrębnych procesach technologicznych;
36) wartość początkowa – wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
       o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 5));
37) wyłączna strefa ekonomiczna – obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej
       w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
       i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);
38) wysokosprawna kogeneracja – wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy
       Prawo energetyczne;
39) wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
       członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
       Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
       Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub
       wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się
       na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej;
40) zboża pełnowartościowe – ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie
       interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt. 3, które podlegają
       zakupowi interwencyjnemu.

Art. 3.
Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych
w ustawie – Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów.

Przypisy do ROZDZIAŁU 1
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1);
3) dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz.Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz.  695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i  1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej