Ustawa o odnawialnych źródłach energii (5)

2015-05-14 16:59
oze rzepak siec energetyczna
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii

U

STAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

 
                               ROZDZIAŁ 5
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

w instalacjach odnawialnego źródła energii

Art. 120.
1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
w instalacjach odnawialnego źródła energii, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem
poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł
energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.
2. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.
3. Przekazanie gwarancji pochodzenia następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych
wynikających ze świadectw pochodzenia.

Art. 121.
1. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii, zwany dalej „wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia”.
2. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego
obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni
od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.
3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera:
  1) oznaczenie wytwórcy energii elektrycznej;
  2) określenie lokalizacji, rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego
       źródła energii,  w którym została wytworzona energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii;
  3) dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych
       źródeł energii  w instalacjach odnawialnego źródła energii;
  4) określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy
       kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona
       z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty
       rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii;
5) wskazanie, czy instalacja odnawialnego źródła energii określona we wniosku korzystała
     z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tych instalacjach.
4. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających wydanie
gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń.
5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, zawartych
we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przekazuje
ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii wprowadzonej do sieci, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowo-rozliczeniowych.
6. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii w celu wydawania gwarancji pochodzenia
przyjmuje się:
 1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
      energii,
 2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanej energii
      elektrycznej  w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących, w procesie
      wytwarzania energii elektrycznej, nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa,
 3) miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
      odnawialnego źródła energii
– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61.

Art. 122.
1. W przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia nie zawiera danych, o których mowa
w art. 121 ust. 3, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
2. Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia.
3. Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, objętej
wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia.
4. Po upływie okresu określonego w ust. 3 gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu
z rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1.
5. Gwarancję pochodzenia oznacza się indywidualnym numerem, zawiera się w niej dane, o których
mowa w art. 121 ust. 3, oraz określa się termin jej ważności.
6. Gwarancja pochodzenia traci ważność z dniem wydania przez podmiot, o którym mowa
w art. 124 ust. 1, dokumentu, o którym mowa w art. 124 ust. 4.
7. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.
8. Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio
do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1.
9. Gwarancja pochodzenia podlega po przekazaniu do rejestru gwarancji pochodzenia rozdzieleniu
w całości przez podmiot, o którym mowa w art. 124 ust. 1, na gwarancje pochodzenia w postaci
elektronicznej w ilości równej ilości MWh wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci
przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach
odnawialnego źródła energii i wskazanej w tej gwarancji pochodzenia.
10. Gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia lub gwarancję pochodzenia powstałą
na skutek rozdzielenia, wpisuje się na konto wytwórcy w rejestrze gwarancji pochodzenia.
11. Przez gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia rozumie się gwarancję pochodzenia,
z której treści wynika, iż ogranicza się do potwierdzenia odbiorcy końcowemu wytworzenia
z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii dokładnie 1 MWh energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej.
12. Gwarancję pochodzenia powstałą na skutek rozdzielenia oznacza się indywidualnym numerem
gwarancji  pochodzenia, która uległa rozdzieleniu i zawiera się w niej dane oraz termin, o których
mowa w ust. 5, przy czym dodatkowo wskazuje się, iż ogranicza się ona do potwierdzenia odbiorcy
końcowemu wytworzenia z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii
dokładnie 1 MWh wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej
z ilości energii elektrycznej wskazanej w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu.
13. Termin ważności wskazany w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu jest terminem
ważności gwarancji pochodzenia powstałych na skutek tego rozdzielenia.
14. Do gwarancji pochodzenia uznanych przez Prezesa URE, które nie były rozdzielane na gwarancje
pochodzenia w sposób, o którym mowa w ust. 9, przepisy ust. 9–13 stosuje się odpowiednio.

Art. 123.
1. Prezes URE, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancję pochodzenia wydaną w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
2. Prezes URE odmawia uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy
wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności lub wiarygodności.
3. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes URE
niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając przyczynę odmowy.
4. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia
zakończenia wytwarzania energii elektrycznej, na którą została wydana.

Art. 124.
1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący:
  1 ) giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub
  2)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie
        instrumentami finansowymi
– organizujący obrót gwarancjami pochodzenia.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia w sposób zapewniający
identyfikację:
  1) wytwórców, którym wydano gwarancję pochodzenia;
  2) podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim
       Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
       Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Stronie umowy o Europejskim Obszarze
       Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa URE;
  3) przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii elektrycznej.
3. Prezes URE przekazuje informacje o wydanych oraz uznanych gwarancjach pochodzenia
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje podmiotowi posiadającemu konto w rejestrze gwarancji
pochodzenia dokument potwierdzający przysługujące temu podmiotowi gwarancje pochodzenia
w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona
z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.
5. Wytwórca oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia informują pisemnie
Prezesa URE oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy
końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.
6. Informację, o której mowa w ust. 5, wpisuje się do rejestru gwarancji pochodzenia.
7. Przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu
w rejestrze gwarancji pochodzenia.
8. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiany dokonane w tym
rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego rejestru.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może organizować obrót gwarancjami pochodzenia.

Art. 125.
1. Prezes URE odmawia:
  1) wydania gwarancji pochodzenia – w przypadku, gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia
      został złożony operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi |
      systemu przesyłowego elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa
      w art. 121 ust. 2;
  2) uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w art. 123 ust. 1, w przypadku, o którym mowa
      w art. 123 ust. 2.
2. Prezes URE odmawia, w drodze postanowienia, wydania gwarancji pochodzenia lub uznania
gwarancji pochodzenia. Na postanowienie służy zażalenie.
3. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Przepisy ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki
stosuje się odpowiednio.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej