Ustawa o odnawialnych źródłach energii (12)

2015-05-18 17:05
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                             
                              ROZDZIAŁ 12.

Przepisy końcowe

Art. 220.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań
Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2015 r. – 5 291 183 zł;
2) 2016 r. – 4 189 920 zł;
3) 2017 r. – 4 833 324 zł;
4) 2018 r. – 5 073 324 zł;
5) 2019 r. – 4 833 324 zł;
6) 2020 r. – 4 833 324 zł;
7) 2021 r. – 100 000 zł;
8) 2022 r. – 100 000 zł;
9) 2023 r. – 100 000 zł;
10) 2024 r. – 100 000 zł.
2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża
mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie
więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość
środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością
tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym,
przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 221.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora
Rozliczeń Energii Odnawialnej SA wynosi w:
1) 2015 r. – 274 000 zł;
2) latach 2016–2025 – 0 zł.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie
więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość
środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem
finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 222.
Przepisy art. 9e i art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 179 tracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

Art. 223.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie
    uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie
    z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
    a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r.,
    b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.;
2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą w życie z dniem
    następującym po dniu ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej