Ustawa o odnawialnych źródłach energii (12)

2015-05-18 17:05
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                             
                              ROZDZIAŁ 12.

Przepisy końcowe

Art. 220.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań
Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2015 r. – 5 291 183 zł;
2) 2016 r. – 4 189 920 zł;
3) 2017 r. – 4 833 324 zł;
4) 2018 r. – 5 073 324 zł;
5) 2019 r. – 4 833 324 zł;
6) 2020 r. – 4 833 324 zł;
7) 2021 r. – 100 000 zł;
8) 2022 r. – 100 000 zł;
9) 2023 r. – 100 000 zł;
10) 2024 r. – 100 000 zł.
2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża
mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie
więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość
środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością
tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym,
przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 221.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora
Rozliczeń Energii Odnawialnej SA wynosi w:
1) 2015 r. – 274 000 zł;
2) latach 2016–2025 – 0 zł.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie
więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość
środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem
finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 222.
Przepisy art. 9e i art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 179 tracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

Art. 223.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie
    uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie
    z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
    a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r.,
    b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.;
2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą w życie z dniem
    następującym po dniu ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej