Ustawa o odnawialnych źródłach energii (6)

2015-05-14 17:28
oze
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

U

STAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe

                            
                              ROZDZIAŁ 6.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Art. 126.
1. Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. określa krajowy plan działania
opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Krajowy plan działania określa w szczególności:
  1) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto;
  2) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie;
  3) cele pośrednie, obejmujące dwuletnie okresy, określające sposób dojścia do krajowego celu
      wymienionego w pkt 1;
  4) wpływ środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto oraz
      działania, jakie należy podjąć dla osiągnięcia krajowego celu wymienionego w pkt 1;
  5) końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie
       i chłodnictwie oraz w transporcie;
  6) działania, jakie powinny zostać podjęte dla osiągnięcia celów pośrednich w poszczeg. latach,
       aż do osiągnięcia krajowego celu wymienionego w pkt 1, w zakresie:
       a) współpracy organów administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego,
       b) współpracy międzynarodowej dotyczącej pozyskiwania energii i paliw ze źródeł odnawialnych
           oraz projektów energetycznych,
       c) krajowej strategii rozwoju zasobów biomasy.
3. Rada Ministrów przyjmuje Krajowy plan działania, w drodze uchwały, na wniosek ministra
właściwego do spraw gospodarki.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej krajowy plan działania
przyjęty przez Radę Ministrów.
5. W przypadku:
 1) gdy udział energii ze źródeł odnawialnych określony w krajowym planie działania dla danego
     okresu obniży się poniżej celu pośredniego określonego dla okresu
     bezpośrednio go poprzedzającego,
 2) wydania zaleceń przez Komisję Europejską – minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje
     aktualizację krajowego planu działania.
6. Do aktualizacji krajowego planu działania przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 127.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację krajowych celów wskazanych
w art. 126 ust. 2 pkt 1 i 2, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez Prezesa URE
oraz wyników badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm. 16)).
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie Ministrów
sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji krajowego celu, wraz ze wskazaniem
postępu w promowaniu wykorzystania energii i paliw ze źródeł odnawialnych.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje dotyczące w szczególności:
  1) udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w podziale na
       sektory: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu;
  2) techniczne możliwości przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci;
  3) wpływu środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto;
  4) działań podejmowanych dla realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1;
  5) przewidywanego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych;
  6) planowanych i będących w budowie instalacji odnawialnego źródła energii;
  7) postępu dokonanego w usprawnianiu procedur administracyjnych oraz usuwaniu barier
      regulacyjnych i innych w rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym sprawozdanie
zostało sporządzone.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez
Radę Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia roku,
w którym sprawozdanie zostało sporządzone.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2
     oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.


Art. 128.
1. Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych, zużywanych
w sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu, wykonują:
  1) minister właściwy do spraw gospodarki;
  2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
  3) minister właściwy do spraw środowiska;
  4) Prezes ARR;
  5) Prezes URE;
  6) Prezes GUS.
2. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują:
  1) określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii
       ze źródeł odnawialnych;
  2) monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie energii
      ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich wykorzystanie;
  3) podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych związanych
       z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii oraz
       usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
       i ich wykorzystania;
  4) monitorowanie funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia;
  5) opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych
       oraz jej wykorzystania.
3. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi obejmują:
  1) promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne,
       z uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności;
  2) monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne.
4. Zadania ministra właściwego do spraw środowiska obejmują opracowywanie analiz
w zakresie określenia:
  1) szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz
      na jakość wody i gleby;
  2) szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem
       energii ze źródeł odnawialnych.
5. Zadania Prezesa ARR obejmują:
  1) monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii elektrycznej
       lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania biogazu rolniczego, a także biokomponentów
       stosowanych w paliwach transportowych;
  2) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury
       energetycznej służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej
       lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwarzania biokomponentów.
6. Zadania Prezesa URE obejmują:
  1) udostępnianie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy – Prawo energetyczne,
       dotyczących odnawialnych źródeł energii;
  2) monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zapewnienia
       pierwszeństwa  w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach
       odnawialnego źródła energii.
7. Zadania Prezesa GUS obejmują prowadzenie stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie
oraz w transporcie.
8. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej informacje
zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2–7.

Art. 129.
1. Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii
brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł,
wyrażony w procentach.
2. Przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych stosuje się metodologię i definicje określone
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z 22 października 2008 r.
w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.).
3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:
  1) udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie,
  2) udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce,
  3) udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie,
  4) udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,
  5) znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych,
  6) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej
       przez pompy ciepła
– biorąc pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej, możliwości techniczne i organizacyjne
w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz metodologię obliczania przyjętą
przez Komisję Europejską.

Art. 130.
1. Energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na poczet realizacji krajowego
celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia
tej energii spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
2. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa
art. 28b–28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się na podstawie dokumentów określonych
w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.
3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, pochodzące ze
środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi
ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem, że biopłyny wykorzystane do
wytworzenia tej energii objęte wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których
mowa w art. 28b–28bd ustawy wymienionej w ust. 1.
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bc
ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się przez system bilansu masy.
5. W przypadku wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów, wytwórca, o którym mowa
w art. 45 ust. 1albo art. 72, jest obowiązany wdrożyć system bilansu masy, który:
  1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biopłynów o różnym stopniu zrównoważenia;
  2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, pozwala określić stopień zrównoważenia oraz wielkość
       poszczególnych partii biomasy albo biopłynów;
  3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biopłynów wyprowadzonych z mieszanki ma
       ten sam stopień zrównoważenia i jest równa sumie wszystkich partii biomasy albo biopłynów
       wprowadzonych do tej mieszanki.
6. W sprawach dotyczących weryfikacji spełnienia przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju,
o których mowa w art. 28b–28bd ustawy wymienionej w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym niniejszą
ustawą, stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Art. 131.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki tworzy elektroniczną bazę danych wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych i udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej, z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
2. Prezes URE oraz Zarząd Narodowego Funduszu przekazują ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, które niezwłocznie
od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw gospodarki zamieszcza się w elektronicznej
bazie danych, o której mowa w ust. 1.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane przez Prezesa URE dotyczą w szczególności:
  1) mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii
       objętych koncesją Prezesa URE na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej
       na wytwarzaniu energii elektrycznej;
  2) ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego
       źródła energii, określonego na podstawie wydanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia
       oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, z podziałem na rodzaje instalacji odnawialnego
       źródła energii;
  3) ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego
       źródła energii, objętego postanowieniami o odmowie wydania świadectw pochodzenia lub
       świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego;
  4) liczbie wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
       wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, z podziałem na rodzaje instalacji
       odnawialnego źródła energii, na które zostały one wydane.
4. Informacje wskazane w ust. 3 Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
w terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.
5. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Narodowego Funduszu przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje o wysokości uiszczonych opłat zastępczych,
według stanu na koniec danego kwartału, w terminie 45 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.
6. Dane zamieszczone w elektronicznej bazie danych wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
są jawne.

Art. 132.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do udostępniania informacji o kosztach
i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych
i elektrycznych, wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Art. 133.
Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu terytorialnego opracowuje
programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe informujące społeczeństwo o korzyściach
i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii z odnawialnych
źródeł energii.

Art. 134.
Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o sposobach
optymalnego połączenia Instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii
oraz systemów grzewczych i chłodniczych.

Art. 135.
Przez energię ze źródeł odnawialnych rozumie się – dla celów statystycznych – energię z odnawialnych
źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię
spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów,
a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków  albo rozkładu
składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej