Ustawa o odnawialnych źródłach energii (2)

2015-05-08 13:47
Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 2 Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe


                              ROZDZIAŁ 2.
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów


Art. 4.
1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą
    fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
    o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. 6)), zwaną dalej
   „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, który wytwarza energię elektryczną w celu
    jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną
    przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1,
    nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1236,  1304
i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222.


Art. 5.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
    1) osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną
         w celu jej zużycia na własne potrzeby,
    2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – pisemnie
         informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma
         zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej
         lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy  zainstalowanej elektrycznej, nie później
         niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji  do sieci operatora
         systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
2. Wytwórca, o którym mowa w ust.1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego
    elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
    1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia
         zmiany tych danych;
    2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
       w mikroinstalacji –  w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii
       elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji;
    3) ilości:
       a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
       b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
            w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
            i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
            – w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;
    4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
       w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.
3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii
    rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została wytworzona w mikroinstalacji
    i po raz pierwszy  wprowadzona do sieci  dystrybucyjnej.

Art. 6.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji
     Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, informacje o:
     1) wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
     2) lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci
          – w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do jego
          sieci.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje o:
    1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
    2) odłączeniu mikroinstalacji od jego sieci – w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji
         o zmianie tych danych albo od dnia odłączenia mikroinstalacji od tej sieci.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi  URE
    sprawozdanie kwartalne zawierające:
    1) informacje dotyczące:
        a) ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez
             poszczególnych wytwórców,
        b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
             w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
             i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
    2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia
        przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
        energii  w mikroinstalacji,
    3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 45 dni
         od dnia zakończenia kwartału.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
    Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej URE”, z zachowaniem
    przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania,
    o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych oraz konieczność
     ujednolicenia formy ich przekazywania.

Art. 7.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w małej instalacji, zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji”,
est działalnością regulowaną w rozumieniu  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga
wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalnośćgospodarczą w zakresie małych instalacji,
zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji”.

Art. 8.
1. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes URE.
2. Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji na podstawie
     wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Art. 9.
1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany:
    1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:
         a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie
             małych instalacji,
         b) małej instalacji;
    2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
    3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi,
        spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
        w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe
        wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
   4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych
        lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów,
        do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub
        biopłynami w celu zwiększenia ich wartości opałowej lub zawierające substancje niewystępujące
        naturalnie w danym rodzaju biomasy;
   5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
        a)energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
        b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
            która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona
            do sieci dystrybucyjnej,
        c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,
        d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
   6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
        w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej
        modernizacji;
    7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa
         w pkt. 5, w  terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału;
    8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt. 6, w terminie 30 dni od dnia
         wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po
         modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór  sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 5 oraz
konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych.

Art. 10.
1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawiera:
    1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;
    2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
         urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
    3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;
    4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu – w przypadku,
         gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;
   5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
        oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;
   6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej
        elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.
2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dołącza się oświadczenia
wytwórcy o:
    1) niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
    2) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których mowa
        w art. 9 ust. 1, o następującej treści:
       „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
         z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
        1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są
             kompletne i zgodne z prawdą;
        2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
             elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy
             z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki określone
             w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
             odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają:
    1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;
    2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia
         i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. W przypadku gdy:
    1) wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych, o których
        mowa w  ust. 1, lub
    2) do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono oświadczeń
         określonych w ust. 2 
– Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do
rejestru wytwórców energii w małej instalacji, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych oraz
konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania.

Art. 11
1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa
     w art. 10 ust. 1 pkt 1–3 i 5.
2. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.
3. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny.

Art. 12.
1. Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców energii w małej instalacji pisemnie informuje
Prezesa URE o:
   1) zmianie danych zawartych w tym rejestrze,
   2) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
– w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia
wykonywania tej działalności.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE dokonuje zmiany wpisu w rejestrze
wytwórców energii w małej instalacji.

Art. 13.
Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji,
w  przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej
     w zakresie małych instalacji;
2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii
    w małej instalacji wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 14.

Art. 14.
Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej
w zakresie małych Instalacji w przypadku:
1) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 2, niezgodnego
    ze stanem faktycznym;
2) posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 9 ust. 1 
     pkt 1 lub 2;
3) nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 i 6,
     w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE;
4) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5.

Art. 15.
1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 14, Prezes URE z urzędu wykreśla wytwórcę
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru wytwórców energii
w małej instalacji.
2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, którego wykreślono 
z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 14.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 14, Prezes URE informuje sprzedawcę
zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu wytwórcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, w terminie
14 dni od dnia wydania decyzji.

Art. 16.
1. Od decyzji, o której mowa w art. 14, wytwórcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie
małych instalacji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów, w terminie 14  dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn.
zm.7)), zwanej dalej „ustawą – Kodeks postępowania cywilnego”, o postępowaniu w sprawach
z zakresu regulacji energetyki.
3. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616,  945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4 i 218.

Art. 17.
1. Na podstawie:
    1)  danych zawartych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji,
    2)  sprawozdań, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 pkt 7,
    3) informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8
– Prezes URE sporządza zbiorczy raport roczny.
2. Zbiorczy raport roczny zawiera:
    1) wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej
        instalacji;
    2) informację o łącznej ilości energii elektrycznej:
        a) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji,
        b) sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została
             wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub w małej instalacji
             i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.
3. Prezes URE:
    1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie
        do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;
   2) udostępnia zbiorczy raport roczny w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem
        przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 18.
1. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji w zakresie nieuregulowanym
w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub informacji
mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o  których mowa w art. 7 oraz w art. 9,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej