Ustawa o odnawialnych źródłach energii (2)

2015-05-08 13:47
Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ROZDZIAŁ 2 Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


(ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478)

Spis rozdziałów
ROZDZIAŁ  1. Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ  2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
                     elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej
                     instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
                     rolniczego lub z biopłynów
ROZDZIAŁ  3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
                     z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów 
ROZDZIAŁ  4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych
                    źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego
                    źródła energii
ROZDZIAŁ  5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                    w instalacjach odnawialnego źródła energii
ROZDZIAŁ  6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ROZDZIAŁ  7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji
                    i instalacji dnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
                    niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
ROZDZIAŁ  8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii
                    oraz wspólnych projektów inwestycyjnych
ROZDZIAŁ  9. Kary pieniężne
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe


                              ROZDZIAŁ 2.
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów


Art. 4.
1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą
    fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
    o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. 6)), zwaną dalej
   „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, który wytwarza energię elektryczną w celu
    jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną
    przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1,
    nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1236,  1304
i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222.


Art. 5.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
    1) osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną
         w celu jej zużycia na własne potrzeby,
    2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – pisemnie
         informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma
         zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej
         lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy  zainstalowanej elektrycznej, nie później
         niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji  do sieci operatora
         systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
2. Wytwórca, o którym mowa w ust.1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego
    elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
    1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia
         zmiany tych danych;
    2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
       w mikroinstalacji –  w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii
       elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji;
    3) ilości:
       a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
       b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
            w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
            i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
            – w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;
    4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
       w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.
3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii
    rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została wytworzona w mikroinstalacji
    i po raz pierwszy  wprowadzona do sieci  dystrybucyjnej.

Art. 6.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji
     Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, informacje o:
     1) wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
     2) lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci
          – w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do jego
          sieci.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje o:
    1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
    2) odłączeniu mikroinstalacji od jego sieci – w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji
         o zmianie tych danych albo od dnia odłączenia mikroinstalacji od tej sieci.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi  URE
    sprawozdanie kwartalne zawierające:
    1) informacje dotyczące:
        a) ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez
             poszczególnych wytwórców,
        b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa
             w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
             i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
    2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia
        przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
        energii  w mikroinstalacji,
    3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 45 dni
         od dnia zakończenia kwartału.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
    Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej URE”, z zachowaniem
    przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania,
    o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych oraz konieczność
     ujednolicenia formy ich przekazywania.

Art. 7.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w małej instalacji, zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji”,
est działalnością regulowaną w rozumieniu  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga
wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalnośćgospodarczą w zakresie małych instalacji,
zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji”.

Art. 8.
1. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes URE.
2. Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji na podstawie
     wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Art. 9.
1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany:
    1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:
         a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie
             małych instalacji,
         b) małej instalacji;
    2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
    3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi,
        spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
        w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe
        wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
   4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych
        lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów,
        do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub
        biopłynami w celu zwiększenia ich wartości opałowej lub zawierające substancje niewystępujące
        naturalnie w danym rodzaju biomasy;
   5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
        a)energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
        b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
            która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona
            do sieci dystrybucyjnej,
        c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,
        d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
   6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
        w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej
        modernizacji;
    7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa
         w pkt. 5, w  terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału;
    8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt. 6, w terminie 30 dni od dnia
         wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po
         modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór  sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 5 oraz
konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych.

Art. 10.
1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawiera:
    1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;
    2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
         urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
    3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;
    4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu – w przypadku,
         gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;
   5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
        oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;
   6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej
        elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.
2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dołącza się oświadczenia
wytwórcy o:
    1) niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
    2) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których mowa
        w art. 9 ust. 1, o następującej treści:
       „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
         z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
        1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są
             kompletne i zgodne z prawdą;
        2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
             elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy
             z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki określone
             w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
             odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają:
    1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;
    2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia
         i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. W przypadku gdy:
    1) wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych, o których
        mowa w  ust. 1, lub
    2) do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono oświadczeń
         określonych w ust. 2 
– Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do
rejestru wytwórców energii w małej instalacji, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych oraz
konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania.

Art. 11
1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa
     w art. 10 ust. 1 pkt 1–3 i 5.
2. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.
3. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny.

Art. 12.
1. Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców energii w małej instalacji pisemnie informuje
Prezesa URE o:
   1) zmianie danych zawartych w tym rejestrze,
   2) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
– w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia
wykonywania tej działalności.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE dokonuje zmiany wpisu w rejestrze
wytwórców energii w małej instalacji.

Art. 13.
Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji,
w  przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej
     w zakresie małych instalacji;
2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii
    w małej instalacji wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 14.

Art. 14.
Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej
w zakresie małych Instalacji w przypadku:
1) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 2, niezgodnego
    ze stanem faktycznym;
2) posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 9 ust. 1 
     pkt 1 lub 2;
3) nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 i 6,
     w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE;
4) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5.

Art. 15.
1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 14, Prezes URE z urzędu wykreśla wytwórcę
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru wytwórców energii
w małej instalacji.
2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, którego wykreślono 
z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 14.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 14, Prezes URE informuje sprzedawcę
zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu wytwórcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, w terminie
14 dni od dnia wydania decyzji.

Art. 16.
1. Od decyzji, o której mowa w art. 14, wytwórcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie
małych instalacji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów, w terminie 14  dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn.
zm.7)), zwanej dalej „ustawą – Kodeks postępowania cywilnego”, o postępowaniu w sprawach
z zakresu regulacji energetyki.
3. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616,  945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4 i 218.

Art. 17.
1. Na podstawie:
    1)  danych zawartych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji,
    2)  sprawozdań, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 pkt 7,
    3) informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8
– Prezes URE sporządza zbiorczy raport roczny.
2. Zbiorczy raport roczny zawiera:
    1) wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej
        instalacji;
    2) informację o łącznej ilości energii elektrycznej:
        a) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji,
        b) sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została
             wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub w małej instalacji
             i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.
3. Prezes URE:
    1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie
        do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;
   2) udostępnia zbiorczy raport roczny w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem
        przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 18.
1. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji w zakresie nieuregulowanym
w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub informacji
mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o  których mowa w art. 7 oraz w art. 9,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej