Rzeczoznawca budowlany. Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym? Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

2019-04-08 13:50
Rzeczoznawca budowlany
Autor: Thinkstockphotos Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie, polegającą na wykonywaniu ekspertyz technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym

Rzeczoznawca budowlany, jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną, pojawił się w ustawie Prawo budowlane w 1974 roku. Rzeczoznawca budowlany może wykonywać ekspertyzy i wystawiać opinie w ściśle określonym zakresie tematycznym, potwierdzonym poprzez uprawnienia budowlane.

Rzeczoznawca budowlany

Powołanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego wynikało z potrzeb, jakie generował proces inwestycyjny, obejmujący zarówno przygotowanie i realizację inwestycji, jak i utrzymanie w należytym stanie obiektów o coraz wyższym skomplikowaniu technicznym. Konieczne stało się wydawanie ekspertyz lub opinii w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji bądź wykonywanych robót budowlanych, w celu przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych oraz podejmowania obiektywnie uzasadnionych decyzji gospodarczych lub administracyjnych.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a procedura  prowadzona jest zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego.
W zakresie nieuregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się, w szczególności, przepisy:
- ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 poz. 1725),
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
- Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- regulaminu Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przypomnijmy, że 12 lutego 2019 przestało obowiązywać rozporządzenie o zakresie uprawnień budowlanych, a treść tego rozporządzenia, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, trafiła jako nowelizacja do Prawa budowlanego. Trwają też prace nad ustawą o zawodzie inżyniera budownictwa, w która również będzie regulować kwestię uprawnień budowlanych, a więc rzeczoznawców budowlanych również.      

Patrz też: Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. WIDEO

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym

Od rzeczoznawcy budowlanego, ze względu na wagę wydawanych przez niego opinii, oczekuje się szczególnie rzetelnej i udokumentowanej wiedzy. Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych i ma:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem,
d) znaczny dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
e) jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Patrz też: Egzaminy na uprawnienia budowlane

Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa. Wnioski o nadanie ww. tytułu należy składać w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.
Podania te są rozpatrywane i opiniowane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, a ostateczną decyzję podejmuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.

Funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana przez okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.
Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.
Ustawa z 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych formalnie zniosła stanowisko rzeczoznawcy budowlanego jako osoby pełniącej samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie i obecnie nie wiadomo, jakie będzie prawne umocowanie osób z ww. tytułem oraz tryb powoływania na tę funkcję.

W latach 2014-2017 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała łącznie 150 wniosków, w tym 142 nowe i wydała 144 decyzje o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Tab. Wnioski rozpatrywane przez KKK w latach 2014-2017

rok liczba wniosków
2014 81
2015 25
2016 22
2017 22
Łącznie rozpatrywane 150

Tab. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadawane przez KKK w latach 2014-2017

Rok Nadawane tytuły
2014 72
2015 30
2016 17
2017 25
Suma 144

∗ Dane Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, XVII Krajowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa, 2018.

Patrz też: Izba inżynierów budownictwa z nowymi władzami na lata 2018-2020. PIIB w roku 2017

W latach 2014-2017, w porównaniu z latami przed 2014 rokiem, odnotowano znaczny spadek nowych wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Jest to efekt ustawy deregulacyjnej z 9 maja 2014, na podstawie której rzeczoznawstwo przestało być samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, a przepisy o nadawaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego przeniesiono z ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane do ustawy z 15 lipca 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Patrz też: Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej