Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

2005-09-28 16:14
dokumenty budowlane
Autor: Redakcja Muratora PLUS

Inwestor rozpoczął budowę domu i sam dokonywał wpisów do dziennika budowy, tłumacząc, że nie chciał dopuścić do zdezaktualizowania się pozwolenia na budowę, a miał utrudniony kontakt z kierownikiem budowy. Czy mógł dokonywać takich wpisów? I jakiego rodzaju adnotacji może dokonywać inwestor w dzienniku budowy?

Przepisy Prawa budowlanego nie ograniczają uprawnień inwestora do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Ocena, czy doszło do przerwania budowy na okres przekraczający 2 lata, musi być jednak dokonywana w świetle całokształtu okoliczności sprawy, z uwzględnieniem wyjaśnień kierownika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (art. 45 ustawy Prawo budowlane). Dokument jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania oraz mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu (§ 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Moc dowodowa dziennika budowy jako dokumentu urzędowego nie jest jednak absolutna. Choć w świetle kodeksu postępowania administracyjnego dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości faktów w nich stwierdzonych (art. 76 § 1 k.p.a.), to domniemanie to może być obalone (art. 76 § 3 k.p.a.). Sam fakt dokonywania wpisów w dzienniku budowy nie stanowi więc niepodważalnego dowodu na to, iż budowa nie została przerwana.

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy w świetle ustawy Prawo budowlane jest obowiązkiem kierownika budowy (art. 22 i 42 ust. 2 pr. bud.), jednak do dokonywania wpisów upoważnione są również inne osoby. Zgodnie z § 9 ust. 1 cyt. mogą to robić inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy oraz inspektorzy nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (ale tylko w ramach dokonywanych czynności kontrolnych). Z przepisu tego nie wynika, w jakim zakresie osoby w nim wskazane mają prawo dokonywania wpisów do dziennika budowy. Wskazówek w tym zakresie poszukiwać należy w przepisach ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant dokonują wpisów w dzienniku budowy w ramach sprawowanych przez nie funkcji (por. art. 21 i 26 pr. bud.). Nie wydaje się, aby te osoby mogły "wyręczać" kierownika budowy w obowiązku dokumentowania przebiegu budowy, lecz wpisy dokonywane przez te osoby powinny stanowić odzwierciedlenie ich obowiązków i mieścić się w granicach tych obowiązków.

Inwestor a dziennik budowy

Ustawa Prawo budowlane nie wskazuje natomiast expressis verbis, iż prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy ma inwestor. Prawo takie przyznaje inwestorowi jedynie rozporządzenie wykonawcze. Rozporządzenie to zostało jednakże wydane w zakresie delegacji ustawowej zawartej w art. 45 ust. 4 pr. bud., w którym ustawodawca upoważnił właściwego ministra do określenia m.in. osób mających prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że inwestor zamieszcza na pierwszej stronie dziennika budowy imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności oraz numery uprawnień budowlanych (§ 6 ust. 2). Nie wydaje się jednakże, aby prawo inwestora do dokonywania wpisów w dzienniku budowy istniało tylko w tym zakresie. Zakres tego prawa trzeba odczytywać adekwatnie do zakresu obowiązków inwestora w procesie budowy, wynikających z art. 18 ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu inwestycyjnego (z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa na budowie i ochrony zdrowia), a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego (i stosownie do potrzeb innych projektów) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, jak również zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych, a w określonych przypadkach zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych. Inwestor organizuje więc proces budowy i czuwa nad jego przebiegiem, tak więc – jak się wydaje – powinien mieć również możliwość dokonywania wpisów w dzienniku budowy dotyczących przebiegu tego procesu, zwłaszcza jeśli kierownik budowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

(odpowiedź na pytanie Czytelnika z 4 sierpnia 2005)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej