Prawo zamówień publicznych 2019. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już w legislacji

2019-07-02 15:50 mczechowska
budowa drogi GDDKiA
Autor: GDDKiA Nowe Prawo zamówień publicznych 2019 ma sprzyjać poprawnym relacjom pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Nowe Prawo zamówień publicznych jest od dawna oczekiwane, szczególnie przez firmy budowlane. To obecnie obowiązujące, wielokrotnie nowelizowane z roku 2004, według ich opinii, nie przystaje do oczekiwań i wyzwań stojących m.in. przed rynkiem budowlanym, ponadto prowadzi dzisiaj do powstawania konfliktów. Co zmieni nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019?

Prawo zamówień publicznych 2019

Wszystko na to wskazuje, że właśnie rok 2019 będzie znakiem rozpoznawczym dla nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp). Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zakłada, że nowa ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020, czyli nowe Prawo zamówień publicznych musi zostać uchwalone w roku 2019.

Jak twierdzi Polski Związek Pracodawców Budownictwa, mocno zaangażowany w konsultowanie nowej ustawy Pzp, obecnie funkcjonujące prawo okazuje się „silnie niekorzystne dla rynku, doprowadzając do sporów o wielomiliardowych wartościach oraz upadku w minionych latach setek przedsiębiorstw” i wyraża aprobatę dla nowych regulacji. Z kolei Urząd Zamówień Publicznych „reklamuje” swoje dzieło, że „wprowadza konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności: odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia, jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg, obniżenie wysokości opłat sądowych oraz wprowadzenie nowych reguł dla waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Nowe Prawo zamówień publicznych w opinii UZP

Podsumowując cele wyznaczone dla Prawa zamówień publicznych 2019, nowe przepisy mają:

 • ograniczyć liczbę  zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych,
 • zwiększyć liczbę postępowań przeprowadzonych w trybach negocjacyjnych;
 • zwiększyć liczbę przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych;
 • zwiększyć liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • zwiększyć udziału MŚP w postępowaniach przetargowych;
 • zapobiegać wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu;
 • ujednolicić orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w obszarze zamówień publicznych;
 • zmniejszyć liczbę sporów sądowych dotyczących zamówień publicznych;
 • zwiększyć efektywność kontroli zamówień publicznych;
 • ograniczyć liczbę upadłości przedsiębiorstw w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstających w trakcie realizacji kontraktu, np. na budowę dróg o dużej wartości. Proponowane rozwiązania mają zwiększać szanse na ugodowe i korzystne dla obu stron rozwiązanie sporu.

Firmy budowlane pozytywnie o Prawie zamówień publicznych 2019

Z kolei Polski Związek Pracodawców Budownictwa zwraca szczególną uwagę na porządkowanie i sprawiedliwsze relacje pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, które w obecnym kształcie budzą sprzeciw tych drugich. W tym kontekście, w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych na uwagę zasługują następujące rozwiązania:

 • wprowadzenie obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a inwestorem, W projekcie znalazły się np. zapisy, że nie można nakładać na wykonawcę odpowiedzialności np. za opóźnienie, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada lub też nakładać na niego kary umowne za okoliczności niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron;
 • wykaz niedozwolonych klauzul do stosowania w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym;
 • obowiązek stosowania waloryzacji kontraktów budowlanych realizowanych ponad 12 miesięcy;
 • zalecenia do stosowania polubownych metod rozwiązywania sporów, np. przez sądy polubowne czy mediatorów;
 • położenie nacisku na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia;
 • profesjonalizacja zachowań zamawiających, poprzez tworzenie polityk zakupowych oraz systematyczne analizowanie niepowodzeń kontraktowych;
 • wyraźne rozdzielenie zamówień poniżej progów UE oraz powyżej progów UE przy wprowadzeniu istotnego zróżnicowania i odformalizowania procedur poniżej progów, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W projekcie jest też obszerny katalog pojęć i definicji, który ma zapobiec odmiennej interpretacji zawartych w umowach zapisów lub relacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, szczegółowo są opisane różne tryby udzielania zamówień publicznych.

Skuteczność nowego Prawa zamówień publicznych i jego przystosowanie do mechanizmów rynkowych najlepiej ocenią praktycy. Projekt ma co prawda niemal 300 stron, a uzasadnienie ponad 100, mimo to zachęcamy do analizy tego dokumentu. Tu projekt ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzasadnienie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej