Wadium przetargowe. Kiedy firma budowlana może stracić wadium w przetargu?

2018-11-29 16:15
Wadium pieniądze
Autor: GettyImages Funkcją wadium przetargowego jest zabezpieczenie majątkowe zamawiającego.

Wadium przetargowe ma dyscyplinować uczestników postępowań o zamówienie publiczne. Żeby nie stracić wadium przetargowego firma nie może sobie pozwolić na opieszałość w składaniu wymaganych przez zamawiającego dokumentów, albo odmówić podpisania z nim umowy, kiedy przetarg został już rozstrzygnięty.

Z wadium w przetargach budowlanych najpewniej nie zrezygnuje obecnie żaden z zamawiających. A to dlatego, że z powodu rosnących cen robót budowlanych, firmy coraz częściej odstępują od podpisania umów o roboty budowlane. Muszą się wtedy liczyć z konsekwencjami, a jedną z nich jest utrata wadium przetargowego.

Po co jest wadium przetargowe?

Mecenas Maciej Krotoski i aplikant adwokacki Łukasz Kułaga z Kancelaria Krotoski Adwokaci i Radcowie Prawni wyjaśniają, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawsze może żądać od potencjalnych wykonawców wniesienia wadium przetargowego.

Informacja o wymaganiach z tym związanych powinna się jednak znaleźć w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pamiętajmy, że wysokość wadium przetargowego może sięgać 3% wartości zamówienia. Przy czym obowiązek wniesienia wadium jest z góry narzucony przez Prawo zamówień publicznych, jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w rozporządzeniu ministra finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479). Np. dla zamówień dotyczących robót budowlanych jest to równowartość przeszło 5,5 mln euro.

– Funkcją wadium przetargowego jest zabezpieczenie majątkowe zamawiającego w związku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – tłumaczą prawnicy z Kancelaria Krotoski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dodajmy, że wadium przetargowe może być wniesione w postaci gotówki, ale też w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Kiedy firma straci wadium przetargowe?

Wadium przetargowe wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Co do zasady jest ono zwracane wykonawcom po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– Może to nastąpić również wcześniej, o ile złożona przez wykonawcę oferta została wycofana przed upływem terminu składania ofert. Natomiast wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwracane jest po zawarciu umowy będącej efektem udzielonego zamówienia – mówi mec. Krotoski.

Prawnik przyznaje jednak, że zdarzają się sytuacje, w których biorący udział w postępowaniu wykonawcy nie wykonują w sposób prawidłowy obowiązków wynikających z ustawy i wyboru ich oferty. W takim przypadku zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zatrzymania wadium przetargowego. Może je zatrzymać też wówczas, gdy wykonawca nie przedkłada wymaganych oświadczeń lub dokumentów, odmawia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile takowe było wymagane). Wykonawca straci wadium także wtedy, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

– Mając powyższe na uwadze, wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winien, pod rygorem utraty wadium, mieć na uwadze konieczność dochowania wyznaczonych przez zamawiającego terminów, zwłaszcza w kwestii uzupełnienia koniecznej dokumentacji oraz podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia – radzą Mec. Maciej Krotoski i aplikant adwokacki Łukasz Kułaga

Chociaż przepisy nie określają, w jakim kask powinien być kolorze, to na budowach, zwłaszcza dużych, ma to ogromne znaczenie. Kolory kasków określają bowiem funkcje noszących je osób, co ułatwia identyfikację, a w efekcie - komunikację i bezpieczeństwo na placu budowy. Sprawdź, czy po kolorze kasku odróżnisz np. kierownika budowy od elektryka.

Funkcjom na budowach są przypisane kolory kasków. Czy wiesz kto jest kim na budowie?

Pytanie 1 z 7
Czerwony kask oznacza, że nosząca go osoba jest:
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej