Zamówienia publiczne w pigułce. Nasz słownik pojęć rozszyfrowuje zamówienia publiczne

2019-07-02 14:03
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Zamówienia publiczne w pigułce, czyli nasz słownik pojęć i terminów używanych w procedurach przetargowych na podstawie Pzp. Prawo zamówień publicznych, jak większość aktów prawnych, wymaga odpowiedniego klucza, którym jest odpowiedni słowniczek definicji używanych terminów. Nasze prawo zamówień publicznych w pigułce może ułatwić lepsze zrozumienie i stosowanie Pzp.

W słowniczku znajdują się pojęcia:

Spis treści

 1. Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych
 2. Bezpieczny podpis elektroniczny
 3. Budżet projektu wg Pzp
 4. Biegli rzeczoznawcy w Prawie zamówień publicznych
 5. Bilans
 6. Błąd w obliczeniu
 7. Certyfikat w zamówieniach publicznych
 8. Cena w Prawie zamówień publicznych
 9. Cesja wierzytelności
 10. Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Pzp
 11. Dialog konkurencyjny
 12. Dostawy
 13. Dostawy i usługi powtarzające się okresowo
 14. Dostawy i usługi o ustalonych standardach
 15. Dotacje
 16. Dzierżawa
 17. Dynamiczny system zakupów
 18. ETS
 19. Fundusze celowe
 20. Gwarancja bankowa
 21. Istotne postanowienia umowy
 22. Kaucja pieniężna
 23. Kierownik zamawiającego
 24. Klauzule rewaloryzacyjne
 25. Komisja przetargowa wg Prawa zamówień publicznych
 26. Koncesja w Pzp
 27. Konsorcjum
 28. Kosztorys powykonawczy
 29. Kryteria oceny ofert wg Pzp
 30. Kwalifikowany certyfikat
 31. Leasing
 32. Licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych
 33. Najkorzystniejsza oferta
 34. Negocjacje z ogłoszeniem
 35. Negocjacje bez ogłoszenia
 36. Odpowiedzialność cywilna deliktowa
 37. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa
 38. Oferta częściowa
 39. Oferta wariantowa
 40. Omyłka rachunkowa
 41. Omyłka pisarska
 42. Papier wartościowy
 43. Polisa ubezpieczeniowa
 44. Poręczenie
 45. Pełnomocnictwo rodzajowe
 46. Podwykonawca
 47. Przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową
 48. Przetarg ograniczony w Prawie zamówień publicznych
 49. Rachunek zysków i strat
 50. Rażąco niska cena w Pzp
 51. Rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
 52. Referencje
 53. Rękojmia za wady
 54. Roboty budowlane w Pzp
 55. SWZ (SIWZ przed 1 stycznia 2021)
 56. Sposób spełnienia świadczenia
 57. Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum wg Pzp
 58. Środki publiczne
 59. Tajemnica przedsiębiorstwa
 60. Umowa ramowa
 61. Usługi
 62. Wadium w Prawie zamówień publicznych
 63. Weksel
 64. Wierzyciel
 65. Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych
 66. Wynagrodzenie ryczałtowe
 67. Wynagrodzenie kosztorysowe
 68. Zamawiający
 69. Zamówienia publiczne
 70. Zamówienia dodatkowe
 71. Zamówienia uzupełniające w praktyce Pzp
 72. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 73. Zamówienie z wolnej ręki
 74. Zapytanie o cenę stosowane w Pzp
 75. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych to forma dogrywki, którą może zastosować zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie, których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa, musi być przewidziana przez zamawiającego już na etapie ogłoszenia o przetargu.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu tradycyjnego, odwołuje się do danych osobowych jedynie pośrednio, będąc ciągiem bitów powstałym przez zastosowanie algorytmu kryptograficznego do podpisywanej wiadomości. Ów algorytm stosuje się wraz z kodem będącym w posiadaniu osoby podpisującej, który może być umieszczony np. na specjalnej karcie mikroprocesorowej. Postać tego niepowtarzalnego ciągu bitów zależy od osoby podpisującej wiadomość oraz od treści podpisywanej wiadomości, (przy czym będzie on inny dla wiadomości różniących się chociażby jedną spacją). W ustawie o podpisie elektronicznym podpis elektroniczny zdefiniowany jest jako "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny". Polska ustawa w tym zakresie odwołuje się do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, praktycznie powtarzając zawartą tam definicję. Definiując pojęcie podpisu elektronicznego nie można pominąć często z nim utożsamianego pojęcia podpisu cyfrowego, który jest tylko jednym z wielu możliwych rodzajów podpisu elektronicznego. Cechą wyróżniającą podpis cyfrowy jest zastosowanie metody kryptograficznej, polegającej na wykorzystaniu dwóch symetrycznych kluczy.

Budżet projektu wg Pzp

Budżet projektu wg Pzp wymaga kilku etapów w procesie jego przygotowania. Pierwszy - wyznaczenie długookresowych celów i poszukiwanie nowych możliwości zainwestowania posiadanych zasobów. Cele długookresowe mają osobom podejmującym decyzje inwestycyjne służyć jako przesłanki w ich podejmowaniu. Drugi - prognozowanie strumieni pieniężnych. Dokonuje się go już w momencie pojawienia się propozycji. Szacunki, zanim trafią do budżetu, muszą zostać zweryfikowane. Niemniej jednak, wysokość i terminy przyszłych strumieni są niepewne przy sporządzaniu budżetu, jak również przez cały okres życia produktu. Trzecim etapem jest - ocena porealizacyjna.

Biegli rzeczoznawcy w Prawie zamówień publicznych

Biegli rzeczoznawcy w Prawie zamówien publicznych to osoby powoływane przez kierownika zamawiającego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek komisji. Osoby takie pełnią funkcję doradczą przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania. Najczęściej przy zamówieniach, które wymagają specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny np. informatyki czy architektury. Biegli składają pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku okoliczności, które wykluczałyby ich z postępowania. Biegli podlegają takim samym przesłankom wykluczenia z pracy w komisji jak członkowie komisji. Przesłanki te określono w art. 17 ustawy.

Bilans

Bilans to zestawienie, w którym znajdują się m.in. informacje na temat stanu aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Błąd w obliczeniu

Błąd w obliczeniu różni się on od omyłki wadliwym działaniem oferenta (art. 88 ustawy), który na przykład stosuje przy obliczeniu ceny oferty niewłaściwą, to jest niezgodną z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, stawkę podatku VAT albo nie podaje ceny za całość przedmiotu zamówienia publicznego. W przypadku wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.

Certyfikat w zamówieniach publicznych

Certyfikat w zamówieniach publicznych to elektroniczne zaświadczenie, z którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do określonego użytkownika (osoba fizyczna, serwer, witryna WWW) składającego podpis elektroniczny i potwierdzają jego tożsamość. Zaświadczenie zawiera m.in.: identyfikator subskrybenta, jego klucz publiczny, jest podpisane przez organ wydający. Upraszczając tę definicję należałoby powiedzieć, że certyfikat jest zaszyfrowanym przy użyciu klucza prywatnego organu certyfikacji kluczem publicznym subskrybenta. Dlatego też odbiorca wiadomości podpisanej elektronicznie powinien, oprócz sprawdzenia poprawności wiadomości pochodzącej od adresata sprawdzić, czy certyfikat klucza publicznego jest poprawny. Będzie to mógł uczynić za pomocą klucza publicznego organu certyfikacji, którym sprawdzi wiarygodność podpisu organu widniejącego pod certyfikatem. Taki certyfikat może zostać przesłany odbiorcy przez samego nadawcę, wraz z wiadomością i podpisem elektronicznym. Jeżeli nadawca tego nie uczyni, wówczas adresat może skorzystać z usług tzw. repozytorium (dostępnych on-line baz danych zawierających certyfikaty organu certyfikacji, organu rejestracji i wszystkich subskrybentów, w tym listę certyfikatów unieważnionych).

Przyznawane certyfikaty mogą być zróżnicowane, w zależności od poziomu bezpieczeństwa, jaki oferują. Wiąże się to głównie ze sposobem, w jaki organy certyfikacji dokonują identyfikacji przyszłego subskrybenta. Dla przykładu - certyfikaty przeznaczone dla podpisywania prywatnej poczty e-mail są certyfikatami bezpłatnymi, gdyż ten typ danych nie wymaga wysokiego stopnia zaufania w stosunku do nadawcy (chodzi głównie o ustalenie, że z danego adresu mailowego korzysta osoba, która używała go do tej pory). Przyszły subskrybent podaje organowi oprócz swoich danych, adres mailowy, dla którego chce stworzyć podpis cyfrowy. Organ certyfikacji w zasadzie nie sprawdza tych danych, wyjątkiem jest jedynie wiadomość przesłana na dane konto e-mail zawierająca hasło, potrzebne do procesu wydania certyfikatu. Identyfikacja subskrybenta następuje tu jedynie pośrednio - jednakże dany podpis użytkownik może stosować tylko do tego jednego konta pocztowego. Oczywiście, jest to chyba najprostszy sposób wykorzystania podpisu elektronicznego - istnieją bowiem również takie certyfikaty, dla uzyskania których niezbędne jest stawienie się z kompletem dokumentów w siedzibie organu certyfikacji.

Cena w Prawie zamówień publicznych

Cena w Prawie zamówień publicznych - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) - obejmuje m. in.: podatek od towarów i usług (VAT); oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru, jaki zamierza nabyć zamawiający jest obciążona tymi dwoma podatkami. Obecnie obowiązek podatkowy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej „ustawa o podatku od towarów i usług") spoczywa na zamawiającym.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności to inaczej przelew wierzytelności, którym wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę. Cesja powinna być dokonana na piśmie, jednak wymogu tego nie stosuje się do cesji wierzytelności z dokumentu na okaziciela. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się właściwości zobowiązania bądź przepisom ustawy. Nabywca wstępuje w prawa wierzyciela z chwilą zawarcia umowy. Zgoda dłużnika nie jest wymagana do ważności dokonania cesji, jednak powinien on być o przelewie zawiadomiony, aby wiedział, komu ma świadczyć. Dłużnik bowiem może zwolnić się od zobowiązania, wykonując świadczenia wobec dawnego wierzyciela, do momentu, kiedy nie dowie się o cesji lub nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o przelewie od dawnego lub nowego wierzyciela. Szczególnym rodzajem cesji jest indos wekslowy (żyro), którego istota polega z jednej strony na przeniesieniu wszystkich praw z weksla na rzecz indostariusza, a z drugiej strony oznacza odpowiedzialność indosenta za przyjęcie i zapłatę weksla. Zgoda na cesję zależy tylko i wyłącznie od woli zamawiającego. Akceptacja umowy i dokonywanie płatności bezpośrednio podwykonawcy nie będzie naruszeniem ustawy PZP, pod warunkiem, że umowa nie pozbawia wykonawcy odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę. Cesja wierzytelności ma zastosowanie w kontekście solidarnej zapłaty dla podwykonawców przy robotach budowlanych, o czym stanowi art. 647 k.c.

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Pzp

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Pzp to w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dostawy

Dostawy, czyli nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Dostawy i usługi powtarzające się okresowo

Dostawy i usługi powtarzające sie okresowo to świadczenie ciągłe, gdy jego spełnienie wymaga jakiegoś zachowania się dłużnika przez pewien okres i gdy ponadto, ze względu na rodzaj czynności wskazanych w treści stosunku prawnego, nie może ono być wykonane jednorazowo. Świadczenie ciągłe ma tę cechę, że nie da się w nim wyodrębnić  poszczególnych zachowań dłużnika, które mogłyby być potraktowane jako samoistne świadczenia albo partie świadczenia. By uznać świadczenia za ciągłe nie jest konieczne, aby zachowanie się dłużnika będące treścią świadczenia odbywało się nieprzerwanie w ciągu trwania stosunku prawnego. Aby uznać świadczenie za ciągłe wystarcza, że składa się ono z pewnych następujących po sobie aktów dłużnika, nawet oddalonych od siebie w czasie, o ile tworzą razem funkcjonalną całość, która ma to do siebie, że trwa w czasie, że czas jest jej miernikiem i że interes wierzyciela jest zaspokojony właśnie dlatego, że odpowiednie zachowanie się dłużnika ma charakter trwały. Świadczenia te różnią się od świadczeń jednorazowych rozłożonych na raty (partie) w sposób istotny, jeśli chodzi o ich charakter, a w szczególności ze względu na czynnik czasu, który w tych świadczeniach spełnia zupełnie inną funkcję, niż w świadczeniach ratalnych. Pomimo tego, że są samoistne, nie mogą być ujmowane jako świadczenie jednorazowe. Oddziaływanie czynnika czasu wyraża się w tym, że obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń jest rozłożony w czasie i istnieje przez okres trwania stosunku zobowiązaniowego, z którego ten obowiązek wynika.

Dostawy i usługi o ustalonych standardach

Dostawy i usługi o ustalonych standardach cechuje powszechna dostępność i są one oferowane na rynku przez wielu potencjalnych wykonawców Nie można natomiast, jak się wydaje, utożsamiać „powszechnej dostępności" z tym, iż dana usługa lub dostawa jest oferowana bez ograniczeń każdemu zainteresowanemu podmiotowi (i w tym kontekście jest „powszechnie" dostępna), pomimo swego specjalistycznego charakteru.

Dotacje

Dotacje to wypłacane ze środków publicznych kwoty, mające charakter jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotów i innych instytucji spoza sektora publicznego oraz mające taki sam charakter przepływy pieniężne między różnymi podmiotami sektora publicznego. Pojęcie jednostronne świadczenie nie oznacza, że podmiot (instytucja) otrzymująca dotację nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków. Wręcz przeciwnie, przekazanie dotacji zwykle zobowiązuje podmiot dotowany do podjęcia pewnych działań (przedsięwzięć). Istotne jest jednak to, że działania te nie są świadczeniem na rzecz podmiotu udzielającego dotacji. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje dotacji: przedmiotowe i podmiotowe.

Dzierżawa

Dzierżawa należy do umów nazwanych, dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i konsensualnych (tzn. dochodzących do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron). Polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki.

Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów może ustanowić zamawiający oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, chociaż ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego system może być ustanowiony na okres dłuższy. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów, zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną.

ETS

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Fundusze celowe

Fundusze celowe są stworzone do finansowania takich zadań należących do organów publicznych (państwowych lub samorządowych), które mogłyby być finansowane z budżetu lecz z pewnych względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć odrębne budżety. Fundusze celowe charakteryzuje celowe przeznaczenie gromadzonych w nich dochodów. Są tworzone na podstawie odrębnych ustaw (ustawa powołuje konkretny fundusz).

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) stwierdzające, że zobowiązania Klienta banku zostaną w oznaczonym czasie spełnione przez Bank w przypadku, gdyby Klient tego zobowiązania nie wykonał samodzielnie. Gwarancja kierowana jest do beneficjenta (adresata  gwarancji) i określa zleceniodawcę (klienta banku), kwotę gwarantowaną oraz termin ważności gwarancji. 

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, jak nazwa wskazuje, określają najważniejsze postanowienia zawarte między stronami, w tym m.in.: przedmiot umowy, forma wynagrodzenia (ryczałt bądź kosztorys), termin wykonania świadczenia, gwarancja jakości, warunki płatności, kary umowne, klauzule waloryzacyjne.

Kaucja pieniężna

Kaucja pieniężna – zwana też zabezpieczaniem w pieniądzu – nienazwana umowa, na mocy której zobowiązany przenosi na uprawnionego zamawiającego określoną sumę pieniężną w celu zabezpieczenia oznaczonych roszczeń, zaś zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotowej kaucji jeżeli zabezpieczony stosunek zostanie prawidłowo wyeliminowany.

Kierownik zamawiającego

Kierownik zamawiającego w ustawie o zamówieniach publicznych nie występował, dopiero ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza tę funkcję do zakresu prawa. W poprzednich zapisach funkcjonowało pojęcie „kierownik jednostki", jednak nie było ono jednoznacznie zdefiniowane. Obecna definicja wskazuje, że pod pojęciem tym kryje się osoba fizyczna, pełniąca określone funkcje albo konkretny organ (organ może tworzyć kilka osób fizycznych). O tym, kto faktycznie jest kierownikiem zamawiającego decydują zapisy statutowe jednostki, która jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy. W zakres tego pojęcia wchodzą:

 • kierownicy jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych;
 •  rektorzy, dziekani lub dyrektorzy administracyjni państwowych uczelni;
 • kierownicy zakładów opieki zdrowotnej;
 • dyrektorzy zakładów energetycznych;
 • wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci miast;
 • prezesi zarządów spółek kapitałowych;
 • dyrektorzy generalni urzędów administracji rządowej;
 • prezesi spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń.

Klauzule rewaloryzacyjne

Klauzule rewaloryzacyjne – zgodnie z zasadą nominalizmu, przyjętą w art. 358 § 1 kodeksu – to wykonanie zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odstępstwo od powyższej zasady przewiduje art. 358 § 2 kodeksu, który reguluje możliwość posługiwania się tzw. "umownymi klauzulami waloryzacyjnymi" oraz 358 § 3, przewidujący waloryzację sądową. Zgodnie z art. 358 § 2 strony mogą zastrzec w umowie, że wartość świadczenia pieniężnego określona zostanie według innego niż pieniądz miernika wartości. Klauzule waloryzacyjne mogą być stosowane także w umowach o zamówienie publiczne. Warunek jest jednak taki, że muszą być konstruowane w oparciu o rzetelne, wiarygodne i wymierne wskaźniki ekonomiczne (np. wskaźniki GUS).

Komisja przetargowa wg Prawa zamówień publicznych

Komisja przetargowa wg Prawa zamówień publicznych to kolegialny organ, powoływany przez kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa zamawiający może, ale nie musi powoływać komisji przetargowej. Komisja ta może być stała lub doraźna, zależnie od woli i potrzeb zamawiającego. Oznacza to, że zamawiający może powołać jedną komisję do wszystkich postępowań przez niego ogłaszanych lub też każdorazowo powoływać komisję w innym składzie. Komisja pełni funkcję pomocniczą dla kierownika zamawiającego, powoływana jest przede wszystkim do analizy i oceny spełniania warunków złożonych w toku postępowania ofert przetargowych oraz ich oceny. Zakres obowiązków i czynności poszczególnych członków komisji oraz jej skład określa według własnego uznania kierownik zamawiającego. Każda jednostka powinna dysponować regulaminem pracy komisji, w którym został kreślony zakres obowiązków poszczególnych osób powołanych do komisji. Członkami komisji mogą być pracownicy jednostki bądź też inne osoby powołane przez kierownika.Zamawiający powinien pamiętać, że członkowie komisji podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy, jeżeli:1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób;5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Koncesja w Pzp

Koncesja to władczy akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, która ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny, jak np. drogi czy zaopatrzenie. Na gruncie PZP należy przez to rozumieć zamówienia publiczne na roboty budowlane, z tym, że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą.

Konsorcjum

Konsorcjum to kilka podmiotów gospodarczych zrzeszonych na określony czas i w konkretnym celu. Celem zawiązania konsorcjum jest wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu (np. budowa autostrady, lotniska, itp.). Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej tymczasowy, czyli po osiągnięciu celu, do którego zostało powołane jest rozwiązywane. W przypadku procedur przetargowych zawiązywane jest konsorcjum kilku firm, które ubiegają się o to, by w drodze przetargu zostać wybranym jako wykonawca, który będzie realizował inwestycję. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane, mieć odrębnej nazwy ani też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Członkowie konsorcjum określają w umowie, który z podmiotów lub osób będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być jeden podmiot, kilka lub osoba trzecia). Najczęściej między uczestnikami konsorcjum a osobą lub podmiotem mającym je reprezentować sporządzana jest dodatkowa umowa. Konsorcja nie mają też wspólnego majątku (mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Pełnomocnictwo, a w szczególności umocowanie do zawarcia umowy, powinno być - jako pełnomocnictwo szczególne - udzielone na piśmie. Chociaż ustawa nie mówi tego wprost, to przed dokonaniem przez pełnomocnika pierwszej czynności w imieniu członków konsorcjum, uzasadnione wydaje się żądanie przez zamawiającego kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Nic nie stoi na przeszkodzie, by firma, która sama nie zamierza startować w przetargu, reprezentowała w postępowaniu trójkę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy to kontrolny obmiar faktycznie poniesionych nakładów i prac na realizację zamawianego dzieła, zwłaszcza budowlanego, dający możliwość weryfikacji kwoty do zapłaty. Jest to czynność mająca charakter wyłącznie ewidencyjno-dowodowy a nie dodatkowa czynność, zmieniająca lub na nowo kształtująca wynagrodzenie.

Kryteria oceny ofert wg Pzp

Kryteria oceny ofert w Pzp to cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.W kryteriach oceny ofert zamawiający musi jasno określić, za co będzie przyznawał punkty - orzekli arbitrzy w wyroku z 13 stycznia 2005 r., Sygn. Akt UZP/ZO/ 0-2376/04. Zamawiający ma prawo stosować w SIWZ kryteria pozwalające dokonać mu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak ta swoboda nie może być niczym nieograniczona. Należy pamiętać o naczelnej zasadzie zamówień publicznych, a mianowicie - zasadzie równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne i zasadzie prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji - wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 13 sierpnia 2003 r., Sygn. UZP/ZO/O-1221/03. Zamawiający jest zobowiązany w SIWZ precyzyjnie określić kryteria oceny ofert, gdyż w innym przypadku grozi mu unieważnienie przetargu - orzekli arbitrzy w wyroku, Sygn. Akt UZP/ZO/0-336/06.

Kwalifikowany certyfikat

Kwalifikowany certyfikat umożliwia składanie  bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości. Zawiera dane niezbędne do weryfikacji tego podpisu. Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister ds. gospodarki lub podmiot działający w jego imieniu. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, potwierdza naszą wiarygodność w sieci.

Leasing

Leasing to umowa, w której firma leasingowa zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Leasingobiorca zobowiązuję się zapłacić leasingodawcy, w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującą firmę leasingową.

Licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych to tryb udzielenia zamówienia, w którym formularz umieszczony na stronie internetowej, umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną - wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta powinna przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną.

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

Odpowiedzialność cywilna deliktowa – (oc delikt; ang. tortious liability) – odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa – (oc kontrakt; ang. contractual liability) – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu).

Oferta częściowa

Oferta częściowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego.

Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to oferta przewidującą odmienny, niż określony przez zamawiającego, sposób wykonania zamówienia przy zachowaniu warunków określonych w SIWZ.

Omyłka rachunkowa

Omuyłka rachunkowa, czyli niezamierzone, wadliwe wykonanie działania matematycznego, błąd pisarski, mylna pisownia lub opuszczenie wyrazu.

Omyłka pisarska

Omyłka pisarska to m.in. mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części. Oczywistość omyłki polega na tym, że określona niedokładność nasuwa się sama, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Taki błąd należy natychmiast poprawić.

Papier wartościowy

Papier wartościowy jest dokumentem określającym pewne prawo majątkowe. Prawo majątkowe i ucieleśniający je papier wartościowy są ze sobą tak ściśle zespolone, że do realizacji tego prawa nieodzowne jest posiadanie papieru wartościowego, a przeniesienie własności papieru wartościowego powoduje przeniesienie prawa ucieleśnionego w tym papierze wartościowym.

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.

Poręczenie

Poręczenie jest rodzajem umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać określone zobowiązanie w przypadku, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał. W umowie tej uczestniczą zatem poręczyciel cudzego długu oraz wierzyciel; umowa ta zawsze jest związana z inną, podstawową umową, a mianowicie z umową pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. To związanie (akcesoryjność) oznacza, że jeśli dług główny okazał się nieważny, to nieważne jest i jego poręczenie, jeśli dług główny został umorzony, to wygasa i poręczenie. Poręczycielowi służą przeciwko wierzycielowi te zarzuty, które może podnieść i dłużnik główny (np. zarzut przedawnienia). Do ważności oświadczenia poręczyciela wymagana jest forma pisemna, zastrzeżona pod rygorem nieważności, natomiast pozostała część umowy poręczenia nie musi spełniać tego wymogu. Podstawowym obowiązkiem poręczyciela jest wykonanie zobowiązania, gdyby nie wykonał go dłużnik główny, czyli ten, kto je zaciągnął. Jeśli strony nie umówią się inaczej, odpowiedzialność poręczyciela istnieje równolegle z odpowiedzialnością dłużnika głównego. Jeżeli poręczyciel zaspokoi wierzyciela, sam wstępuje na jego miejsce i może się domagać od dłużnika wypełnienia zobowiązania.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Wniesienie odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przekracza zakres zwykłego zarządu i wymaga pełnomocnictwa rodzajowego. Przykład. W imieniu spółki cywilnej odwołanie do prezesa UZP wniósł radca prawny, załączając pełnomocnictwo, które obejmowało umocowanie do występowania w imieniu wykonawcy przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi oraz prezesem UZP. Pełnomocnictwo rodzajowe upoważnia do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju, np. zawieranie umów sprzedaży nieruchomości lub umów o pracę. Arbitrzy uznali, że zakres pełnomocnictwa nie uprawniał do wniesienia odwołania. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa i należy stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia protestu stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, zatem zgodnie z art. 98 k.c. do jego wniesienia konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego. Nie załączenie odpowiedniego pełnomocnictwa jest podstawą odrzucenia odwołania, jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony (art. 187 ust. 4 pkt 3 p.z.p.), sygn. UZP/ZO/0-52/07.

Podwykonawca

Podwykonawca - w prawie nie ma tego pojęcia zdefiniowanego wprost, odnajdujemy raczej wskazanie, kto może być podwykonawcą. Podwykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Z tej definicji wynika, że podwykonawcą może być podmiot, który dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty (np. materiały budowlane) jak również podmiot, który wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizował zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy zawarte z generalnym wykonawcą. Podwykonawcą może być także podmiot, który będzie realizował na rzecz generalnego wykonawcy usługi specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania, np. usługi geodezyjne.

Przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową

Przestępstwa przeciwko osobom wykonuijącym pracę zarobkową to złośliwie lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Nawet za zgodą zainteresowanego przestępstwem jest brak obowiązkowego zgłoszenia, wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość. W pojęciu tym mieści się także brak zachowania przepisów bhp przez osobę odpowiedzialną i na skutek tego narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie powiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządzanie lub nie przedstawianie wymaganej dokumentacji.

Przetarg ograniczony w Prawie zamówień publicznych

Przetarg ograniczony w Prawie zamówień publicznych to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to dane obrazujące: przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Rażąco niska cena w Pzp

Rażąco niska cena w Pzp to pojęcie, którego nie definiują ani polski ustawodawca ani dyrektywy unijne regulujące udzielanie zamówień. Również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie wyjaśnia tego terminu. Za punkt odniesienia można przyjąć koszt realizacji zamówienia. Jeżeli cena jest niższa od kosztów wytworzenia usługi lub dostawy, należy ją traktować jako nierealistyczną i rażąco niską. Punktem odniesienia dla stwierdzenia, czy zaproponowana przez oferenta cena jest zbyt niska, jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia. To właśnie ta wartość jest jedynym obiektywnym wskaźnikiem do tego, by móc stwierdzić, czy zaproponowana cena jest dumpingowa. Jednak samo porównanie wartości zamówienia ustalonej przez zamawiającego z ceną zaproponowaną przez oferenta nie jest wyznacznikiem bezwzględnie wiążącym i ostatecznym. Zamawiający mógł bowiem dokonać oszacowania wartości zamówienia z nienależytą starannością. Takie porównanie obu cen winno być jedynie impulsem do tego, by podjąć decyzję o tym, czy cena może być rażąco niską i uruchomienia procedury przewidzianej w ustawie. Gdy zaistnieje sytuacja, w której to zamawiający popełnił błąd i w sposób niestaranny oszacował wartość zamówienia, winien na nowo dokonać jej ustalenia. Jednak należy tu zaznaczyć, iż modyfikacja ceny, a co się z tym wiąże modyfikacja wartości zamówienia, ma służyć wyłącznie do ustalenia czy zaproponowana przez oferenta cena jest rażąco niska. Wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego, co do zasady nie ulegnie w tym wypadku zmianie. W przypadku, kiedy wartość zostanie oszacowana w sposób błędny i tym samym procedura prowadzona jest poniżej progów określonych w ustawie, zamawiający powinien rozważyć, czy nie zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania.

Rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych

Rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych to działanie zamawiającego wbrew zasadom udzielania zamówień publicznych. Musi to być takie działanie, które doprowadziło do wyboru wykonawcy, który przy zachowaniu procedur nie zostałby wybrany na wykonawcę. Sygn. UZP/ZO/0-29/05.

Referencje

Referencje to dokument wystawiony przez inwestora potwierdzający jakość wykonania dostawy usług lub robót budowlanych. Składane w przetargu referencje nie muszą zawierać szczegółowych informacji na temat zrealizowanych zamówień. Wystarczy, że potwierdzają ich należyte wykonanie. Sygn. UZP/ZO/0-62/07.

Rękojmia za wady

Rekojmia za wady to ustawowa forma odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne przedmiotu świadczenia. Rękojmia wynosi 1 rok od dnia wydania przedmiotu świadczenia, z wyjątkiem budynków, kiedy rękojmia wynosi 3 lata.

Roboty budowlane w Pzp

Roboty budowlane w Pzp – pod pojęciem tym należy rozumieć – zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

SWZ (SIWZ przed 1 stycznia 2021)

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia. Z poprzedniego SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wypadło "Istotnych". To dalej podstawowy dokument w procedurach przetargowych określający zasady udzielania zamówień publicznych.

Sposób spełnienia świadczenia

Sposób spełnienia świadczenia - dla zdefiniowania tego pojęcia należy się odnieść do zapisów art. 354 k.c., w świetle którego „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom."

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum wg Pzp

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum wg Pzp – art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone zostały w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokajanie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Środki publiczne

Środki publiczne to w rozumieniu przepisów o finansach publicznych: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Środkami publicznymi są także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych lub z otrzymanych pożyczek i kredytów. Środkami publicznymi są również przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – zgodnie z zapisem art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego, za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana jedynie ta informacja, która spełnia trzy warunki:

 • ma charakter technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa;
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej;

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.Uzasadniając swój wyrok SN stwierdził, że informacja ma charakter technologiczny, gdy dotyczy sposobów wytwarzania produktów, metod postępowania przy wykonywaniu określonych prac. Informacja handlowa wiąże się z wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest związana z produkcją. Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej to taka, która nie jest znana ogółowi, lub osobom zainteresowanym pozyskaniem takich informacji ze względu na charakter prowadzonej działalności. Nie można zastrzec wypisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 88a ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101, poz. 1178) – ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Również informacja z KRS zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz.209) każdy obywatel ma prawo uzyskać informacje zawarte w Rejestrze.< p/>

Umowa ramowa

Umowa ramowa to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Nie jest to więc umowa, której przedmiotem jest udzielenie konkretnego zamówienia, a jedynie ustalenie ogólnych warunków dotyczących przyszłych zamówień. W odróżnieniu od umowy przedwstępnej, umowa ramowa nie nakłada na uczestników obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Usługi

Usługi to wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.

Wadium w Prawie zamówień publicznych

Wadium w Prawie zamówie publicznych zamawiający określa na kwotę w granicach 0,5%-3% wartości zamówienia. Funkcja wadium polega na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania podmiotu wadium na wypadek nie zawarcia umowy przez oferenta. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium powinno znaleźć się na rachunku zamawiającego najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. Sama dyspozycja przelewu dokonana przez wykonawcę nie jest wystarczająca.Uchwała SN III CZP 164/94 OSCN 1995/4/62 Sygn. Do oferty wykonawca nie musi dołączać oryginału gwarancji ubezpieczeniowej na potwierdzenie złożenia wadium. Wystarczy kopia. sygn. UZP/ZO/0-2667/06 Zespół arbitrów w wyroku UZP/ZO/0-27/05 orzekł: „Dla dochodzenia przez beneficjenta roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej nie jest wymagane okazanie oryginału dokumentu gwarancji". W uzasadnieniu zaś uzupełnił, że z treści gwarancji stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia nie wynika konieczność przedstawienia ubezpieczycielowi jej oryginału. Gwarancja spełnia, więc funkcję zabezpieczającą bez względu na to, czy beneficjent ma jej oryginał czy wyłącznie kopię.

Weksel

Weksel to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla, zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Wystawca weksla jest więc tutaj głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. Charakterystyczną cechą weksla, z którą związana jest jego przydatność dla obrotu, jest abstrakcyjność stosunku wekslowego (brak wpływu tzw. causy - przyczyny, podstawy na ważność zobowiązania z weksla), która wyraża się w określeniu „bezwarunkowe zobowiązanie" co oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi (np. umową), a więc zapłata sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków.

Wierzyciel

Wierzycie to osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika. Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot oczekujący na przychód środków pieniężnych od dłużnika.

Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych

Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych to osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe to forma wynagrodzenia polegają na tym, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac, bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. Taki rodzaj wynagrodzenia jest ryzykowny dla Wykonawcy, ponieważ może okazać się nieopłacalny. Wynagrodzenie ryczałtowe może być podwyższone przez sąd, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą. Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Art. 632. § 1. stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Wynagrodzenie kosztorysowe ustalane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Wskazane w nim rodzaje i ilości planowanych nakładów wynikają z tzw. przedmiaru nakładów ustalonego odrębnie dla każdego ich rodzaju. Poszczególnym pozycjom nakładów odpowiadają z góry przyjęte koszty jednostkowe. Suma wynikająca z przemnożenia ilości przewidywanych nakładów przez ich koszty jednostkowe wskazuje na ogólną kwotę wynagrodzenia określonego w umowie. Jest to forma wynagrodzenia, która powala zwiększyć kwotę świadczenia określoną w umowie. Dopuszcza tzw. roboty dodatkowe. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość stawek lub cen przyjętych w obliczeniach kosztorysowych (np. cen materiałów, stawek robocizny), każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Jeżeli w toku wykonywania dzieł zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia. Jeżeli natomiast zestawienie prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych, mimo iż dołożył należytej staranności w przygotowywaniu zestawienia prac. Przyjmujący zamówienie musi uzyskać zgodę zamawiającego na przeprowadzenie dodatkowych prac, w przeciwnym bowiem razie nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Zamawiający

Zamawiający to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Zamówienia dodatkowe

Zamówienia dodatkowe są udzielane w trybie z wolnej ręki, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia wcześniej, bądź jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienia dodatkowe dotyczą tylko robót budowlanych i usług. Wartość zamówień dodatkowych nie może przekraczać łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym.

Zamówienia uzupełniające w praktyce Pzp

Zamówienia uzupełniające w praktyce Pzp są udzielane w trybie z wolnej ręki. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być dostawy usługi i roboty budowlane. Zamówienie to może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, zaś zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku dostaw, wartość zamówień uzupełniających nie może być wyższa niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeżeli:1) wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;2) wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki;3) umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143.W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczny wzrost cen ofert, zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, o ile w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2%-10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Pomyłka przy obliczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie powoduje niezgodności oferty ze specyfikacją. Zdaniem arbitrów, w przypadku oferty firmy X nie można mówić o niezgodności oferty z SIWZ. Choć bezsporne jest, że wyliczona przez wykonawcę kwota zabezpieczenia jest nieprawidłowa (niższa o 30 zł), uchybienie to nie miało żadnego wpływu na ważność przyszłej umowy. Istotne jest, że firma X przystępując do przetargu, zobowiązała się do wniesienia zabezpieczenia w wysokości żądanej przez zamawiającego. sygn. UZP/ZO/0-170/07.

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zapytanie o cenę stosowane w Pzp

Zapytanie o cenę stosowane w Pzp to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV – jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. CPV składa się ze słownika głównego, używanego do określenia przedmiotu zamówienia, oraz słownika uzupełniającego, umożliwiającego dodanie informacji o charakterze jakościowym. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa, obejmującej kody składające się maksymalnie z 9. cyfr (ośmiocyfrowego kodu i cyfry kontrolnej), powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej