Prawo budowlane 2023 - jakie zmiany w tym roku? Nowelizacja Prawa budowlanego przyjęta przez Sejm

2023-08-24 9:26
Ustawa Prawo budowlane 2023
Autor: Schutterstock Jakie zmiany w Prawie budowlanym w 2023?

Prawo budowlane 2023 to długa lista znowelizowanych przepisów. 17 sierpnia 2023 Sejm przyjął kolejną już nowelizację Prawa budowlanego, a wraz z nią m.in. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia niezależnie od metrażu, czy likwidację decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jakie ważne zmiany w Prawie budowlanym? Co jeszcze się zmieni w 2023?

Spis treści

 1. Prawo budowlane 2023
 2. Jakie zmiany w Prawie budowlanym w 2023?
 3. Nowe Prawo budowlane 2023 kończy z pozwoleniem na budowę!
 4. Nowe Prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych
 5. Kary za nieterminowe wydawanie decyzji
 6. Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 7. Elektroniczny Dziennik Budowy w nowym Prawie budowlanym

Trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją Prawa budowlanego. Projekt stanowi kolejny etap upraszczania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest zmniejszenie obciążeń zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także pełna cyfryzacja działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa. 17 sierpnia 2023 Sejm zatwierdził kolejne ważne zmiany w przepisach. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Jakie zmiany jeszcze w 2023?

Prawo budowlane 2023

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Projektodawcy zaznaczają, że podstawowym założeniem nowelizacji jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno dla inwestorów, jak też organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zmiany w Prawie budowlanym, przedstawione przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju, mają według autorów rozwiązać problemy:

 • dualizmu prawnego różnicującego budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m²;
 • nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernie wydłużonych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);
 • formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami.

Czytaj więcej: Wszystkie domy bez pozwolenia na budowę od 2023

Jakie zmiany w Prawie budowlanym w 2023?

Jak widać, czekają nas kolejne duże zmiany w Prawie budowlanym. Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje w szczególności:

 • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;
 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 • rozszerzenie Bazy Projektów Budowlanych;
 • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 • w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
 • wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);
 • rozbudowanie portalu E-budownictwo.

Poniżej dokładnie opisujemy poszczególne zagadnienia.

Nowe Prawo budowlane 2023 kończy z pozwoleniem na budowę!

Od 2023 Prawo budowlane ma umożliwić budowę wszystkich domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę.

 • Nowe przepisy wprowadzą możliwość budowy domu powyżej 70 m² tylko na podstawie zgłoszenia z projektem i obowiązkowym kierownikiem budowy. Te domy powyżej 70 m² będą też miały bardzo uproszczoną procedurę odbioru, polegającą na tym, że wyłącznie kierownik budowy potwierdzi gotowość do zamieszkania.
 • Budowa domów bez pozwolenia na budowę nie będzie miała ograniczeń dotyczących powierzchni zabudowy. Ograniczenie będzie dotyczyć tylko wysokości domu - budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.
 • Domy poniżej 70 m² można już budować bez pozwolenia na budowę i bez kierownika budowy.

Ministerstwo proponuje także rozszerzenie katalogu inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia, oraz katalogu inwestycji niewymagających ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia.

Zwolnione z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, mają być części budowlane wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Jednocześnie takie inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy.

Natomiast takie wolno stojące elektrownie wiatrowe, ale o wysokości do 3 m, będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Proponuje się, aby zgłoszenia wymagała budowa jedynie wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m³ i nie większej niż 10 m³. Przy czym budowa takich zbiorników do 3 m³ nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Projektowana zmiana w zakresie budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe powinna przyczynić się także do usprawnienia realizacji programu priorytetowego „Moja Woda”.

Nowe Prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych

Ma powstać Baza Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich poszczególnych elementów (sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień.

Zgodnie z nowymi przepisami inwestor, zamiast załączać do wniosków zgłoszeń czy zawiadomień projekt budowlany, będzie mógł wskazywać indywidualny numer projektu, który został umieszczony (przez np. inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych.

Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie nie będzie zaś sprawdzał i weryfikował projektu w postaci papierowej, będzie miał wgląd do projektu poprzez Bazę.

Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych ma usprawnić działanie urzędów. Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały już przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w Bazie Projektów Budowlanych. Dostęp i wgląd do tych projektów umożliwi Baza Projektów Budowlanych.

Ponad 6000 gotowych projektów domów - ZOBACZ

Kary za nieterminowe wydawanie decyzji

W nowych przepisach uwzględniono możliwość nakładania kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, tak aby rejestry te obejmowały również wnioski o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę, gdyż tylko na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza się terminowość wydawania pozwoleń i nakłada się kary za przekroczenie terminów.

Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Dużą zmianą w Prawie budowlanym będzie likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Projekt ustawy Prawo budowlane przewiduje zmiany, których celem jest rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Proponuje się, aby pozwolenie na użytkowanie było wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane.

W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ponadto proponuje się zrezygnowanie w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III z procedury formalnego oddawania do użytkowania, tak aby oddanie do użytkowania ww. obiektów następowało już z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Przed przystąpieniem do użytkowania do dokumentacji budowy konieczne będzie jednak dołączenie:

 • projektu technicznego,
 • protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
 • dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

W celu weryfikacji wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym proponuje się dołączać do dokumentacji budowy, wykonaną przez kierownika budowy, dokumentację fotograficzną.

Elektroniczny Dziennik Budowy w nowym Prawie budowlanym

W ramach dalszej cyfryzacji budownictwa w 2023 zmiana prawa rozszerza zastosowanie Elektronicznego Dziennika Budowy.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie Elektronicznego Dziennika Budowy innym uczestnikom procesu budowlanego będzie inwestor, jako osoba odpowiedzialna za realizowaną inwestycję.

Więcej o nowych zasadach prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy piszemy w artykule: Jak działa Elektroniczny Dziennik Budowy?

Papierowa, tradycyjna forma dziennika budowy, będzie dostępna dla inwestorów jeszcze do 2030 roku, po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na Elektroniczny Dziennik Budowy.

Listen to "Kierownik budowy - czy jest potrzebny? POGADANE ZBUDOWANE" on Spreaker.

Źródło: www.gov.pl; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; samorzad.pap.pl, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej