Nowelizacja ustawy PZP z 2006 roku – cz. V

2007-05-23 13:39
prawo
Autor: Starostwo Iławskie

W myśl nowych zapisów zamawiający będzie mógł dopuścić komunikowanie się z wykonawcami także drogą elektroniczną lub faksem. W sytuacji, kiedy dokumenty są przekazywane którąś z tych dróg "każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania".

Nowe sposoby komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Ustawodawca w nowelizacji Prawa zamówień publicznych zastrzega, że "wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji". Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie mniej jednak ogólny wniosek z tych zmian jest taki, że forma elektroniczna czy faksowa została zrównana w prawach z formą pisemną. Jeżeli zamawiający nie zapisze w SIWZ, iż dopuszcza jedynie formę pisemną, możliwe będą pozostałe dwie formy komunikacji.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Ustawodawca dopuścił nową formę wadium – "poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym". Zmianie uległ próg, od jakiego zamawiający musi żądać wadium – warunek obligatoryjny, "jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust., 8". Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmiany dotyczą przypadków, kiedy zamawiający może takiego zabezpieczenia żądać. Zgodnie z art. 147 może to robić, kiedy wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz kiedy wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczny wzrost cen ofert, zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia.

Umowy w sprawie o zamówienie publiczne

Zmiany zaszły także w przepisach dotyczących umów o zamówienia publiczne. Pierwsza nowość dotyczy sposobu spełniania świadczenia. Otóż w myśl art. 140 ust.2 "w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia  przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania". Zapis dość kontrowersyjny i wywołujący protesty ze strony wykonawców. Zmiany sposobu świadczenia nie można traktować jako zmiany samego świadczenia, które zostało określone w umowie. Zapis ten odnosi się do powinności dłużnika w praktyce, zwanych dalej "ubocznymi". Przykładowo będą się do nich zaliczać:

  • rozkład świadczeń częściowych, ich kolejność czy harmonogram wykonania zamówień częściowych,
  • sposób płatności – jeżeli nie podlegał ocenie,
  • sposób odbioru świadczenia będącego przedmiotem umowy.

Na pewno za zmianę sposobu świadczenia nie można uznać terminu wykonania zamówienia. Zmianie uległy przepisy regulujące czas, na jaki może zostać zawarta umowa z wykonawcą. Zgodnie z nowymi regulacjami "zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym czasie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowania nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty". W kwestii nieważności umowy o zamówienie publiczne zaszła jedna istotna zmiana. Otóż, zgodnie z art. 146 ust1. pkt.1 umowa jest nieważna, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba, że z przepisów ustawy nie wynika obowiązek publikacji ogłoszenia.

Środki ochrony prawnej

Zmiany w ustawie objęły także środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 179 ust.1a skarga przysługiwać będzie także zamawiającemu, a więc będzie on mógł zaskarżyć wyrok arbitrów.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu, nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zmiany objęły także terminy na wnoszenie protestów w pozostałych trybach (po. art. 180 ust.4).        

W zakresie rozstrzygania protestów nastąpiła zmiana polegająca na kumulacji protestów – zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty jednocześnie. Ile ma na to czasu? – zgodnie z ustawą 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

W myśl nowych zapisów zamawiający przekazuje wszystkim uczestnikom postępowania kopię wniesionego protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawcy, którzy chcą być uczestnikami postępowania protestacyjnego muszą w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia od zamawiającego przyłączyć się do postępowania protestacyjnego po jednej ze stron.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej