Nowelizacja ustawy Pzp z 2006 roku – cz. III

2007-05-23 13:34
prawo
Autor: Starostwo Iławskie

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) niesie ze sobą wiele zmian. Trudno ocenić, czy wszystkie one są korzystne. Na pewno spowodują, że przynajmniej część procedur będzie przebiegać sprawniej.

Wyłączenia ze stosowania ustawy

W ustawie Prawo zamówień publicznych zmieniony został katalog tzw. wyłączeń, a więc rodzajów dostaw bądź usług, których zamówienie nie wymaga stosowania przepisów ustawy PZP.  Zamawiający nie będzie musiał stosować ustawy w przypadku zamówień, obejmujących:

  • nabycie, przygotowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,
  • nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
  • usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału). Sektor publiczny nie będzie musiał zatem ogłaszać przetargów na emisję obligacji.

W myśl nowych przepisów, zamawiający, chcąc podpisać umowę na świadczenie usług telefonicznych, teleksowych i radiotelefonicznych, będzie musiał w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia przekroczy próg 6000 euro, wszcząć procedurę przetargową.

Sposób publikacji ogłoszeń i termin procedury przetargowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych i ofert orientacyjnych oraz przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. Z zapisu tego wynika, że zamawiający może dowolnie ustalać terminy składania ofert. Nie mniej jednak ustalone przez niego terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i terminy składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego UZP albo od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych, jeżeli z przepisów ustawy wynika obowiązek wyznaczenia terminów dłuższych niż 7 dni. W przypadku zamówień o mniejszej wartości zamawiający nadal będzie mógł żądać wniesienia wadium.      

Jeżeli chodzi o miejsce publikacji ogłoszenia, to informację o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy, zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza ją w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Nowością jest obowiązek publikacji ogłoszenia na portalu UZP. Jest to obligatoryjny obowiązek zamawiającego.

Istnieje tu jednak pewna niekonsekwencja ze strony ustawodawcy. Otóż, przytoczony przez mnie powyżej zapis znajduje się w art. 4 a ust.2., gdy tymczasem art. 40 ust.1 stanowi, że ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamawiający zamieszcza w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej. Podobnie rzecz ma się w przypadku przetargu ograniczonego  (por. art. 48) czy negocjacji z ogłoszeniem (por. art.56). Tak więc zamawiający nadal  będzie zobowiązany do publikacji ogłoszenia w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Dialog konkurencyjny – nowy tryb udzielania zamówień

Ustawodawca wprowadził do ustawy nowy tryb, jakim jest dialog konkurencyjny. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, będzie on miał zastosowanie zwłaszcza przy procedurach wyboru partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z definicją, jaką znajdujemy w zapisach ustawy, jest "to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert". Jest to tryb zbliżony do negocjacji z ogłoszeniem. Aby zamawiający mógł zastosować ten tryb, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki:

  • nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
  • cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przebieg procedury dialogu konkurencyjnego wygląda następująco. Najpierw zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu. Określa w nim swoje potrzeby i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. Następnie ma miejsce wstępna kwalifikacja wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów. Zamawiający ma prawo żądać wszystkich dokumentów, jakie zostały przewidziane w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Po dokonaniu kwalifikacji zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do dalszego etapu wykonawcami. Po zakończeniu dialogu zamawiający zaprasza uczestników do składania ofert ostatecznych opierających się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach przedstawionych i określonych podczas dialogu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej