Nowelizacja ustawy PZP z 2006 roku – cz. IV

2007-05-23 13:35
prawo
Autor: Starostwo Iławskie

Kolejnej zmianie uległy negocjacje z ogłoszeniem. W myśl nowej ustawy jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstęp­nych niezawierających ceny. Następnie prowadzi z nimi negocjacje i zaprasza ich do składania ofert.

Zmiany w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Przesłanki zastosowania tego trybu zostały określone w art 55 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasadniczo pierwsze cztery przesłanki nie zostały zmienione w stosunku do starej ustawy. Jedyna zasadnicza zmiana, pozwalająca na szersze zastosowanie tego trybu związana jest z wysokością zamówienia. Zapis z art 55 ust.1 pkt 5 mówi, że można zastosować ten tryb, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający znacznie ograniczył przedmiot negocjacji. Zgodnie z art. 58 "zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego", a więc przedmiotem negocjacji nie mogą być kryteria oceny ofert ani też kwestie techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zapytanie o cenę

W zakresie trybu zapytania o cenę ustawodawca znacznie podniósł próg, do którego zamawiający będzie mógł swobodnie stosować ów tryb. Zgodnie z zapisem art. 70: "zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8". Nie zmieniły się przepisy regulujące, co może być przedmiotem zamówienia. W tym trybie nadal są to dostawy i usługi powszechnie dostępne, jak np. papier do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały biurowe.

Zamówienia z wolnej ręki

W zakresie trybu z wolnej ręki pojawiły się nowe przesłanki zastosowania tegoż trybu. Można go zastosować w sytuacji, kiedy możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach:

  • w związku z likwidacją działalności innego podmiotu,
  • postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
  • lub też zamówienie na dostawy dokonywane jest na giełdzie towarowej, w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmianie uległ też jeszcze jeden zapis art. 67 ust.1 pkt.4. W nowym brzmieniu wygląda on następująco "w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Na czym polega istotna zmian tego przepisu? Otóż, w starej ustawie widniał zapis, w którym brakowało klauzuli "ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia". W obecnym kształcie możliwość skorzystania z tej przesłanki została znacznie ograniczona przez ustawodawcę.

Zmiany w przepisach dokumentów w konkursie

Ustawodawca dokonał także zmian w przepisach traktujących o konkursie. Zapis art. 115 normuje kwestie dotyczące ogłoszeń o konkursie – "zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej". Z treści tego artykułu wynika, że o wielu warunkach zamawiający postanawia już w ogłoszeniu, a nie dopiero w regulaminie o konkursie.  Zgodnie z zapisem art. 120 ust.3 uczestnicy konkursu w myśl zapisu art. 26 ust.3 będą mogli uzupełniać dokumenty i oświadczenia. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, a więc kryteria te powinny się pojawić już w ogłoszeniu o konkursie, a nie dopiero w regulaminie konkursu. Zastosowanie ma także zapis art. 87 - w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kolejna zmiana została zapisana w art. 123 ust.2. "z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół". Zapis doprecyzowuje zakres obowiązków sądu konkursowego. Zdaje się, że nie wszyscy zamawiający sporządzali protokół stąd ustawodawca jasno zapisał, iż jest to warunek obligatoryjny. Zmianie uległy też zapisy traktujące o unieważnieniu konkursu. Zgodnie z art. 124 "zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego". W ten oto sposób poszerzono zakres przesłanek w przypadku zaistnienia, których zamawiający musi unieważnić konkurs.

Uzupełnianie dokumentów na nowych zasadach

Ustawodawca zupełnie po nowemu uregulował kwestie uzupełniania dokumentów. W myśl nowej ustawy zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z zapisu art. 26 ust.3 wynika, że zamawiający nie może uzupełniać oświadczeń, które zawierają błędy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej