Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Co zawiera i kiedy jest potrzebna mapa sytuacyjno-wysokościowa?

2021-07-16 10:21
mapa zasadnicza mapa sytuacyjno-wysokościowa
Autor: bip.dzialdowo.pl Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest częścią dokumentacji projektowej

Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest załącznikiem do dokumentacji projektowej związanej z budową domu lub innego obiektu. Do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej uprawniony jest jedynie geodeta.

Spis treści

 1. Czym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa
 2. Co zawiera mapa sytuacyjno-wysokościowa
 3. Co wyróżnia mapę sytuacyjno-wysokościową
 4. Kiedy potrzebna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa

Czym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla danego terenu/działki powstaje na bazie mapy zasadniczej, jednak zawiera dodatkowe informacje o aktualnym przestrzennym rozmieszczeniu obiektów geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, uwzględnia podziemne, naziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu.

Podstawy prawne dla zakresu mapy sytuacyjno-wysokościowej i sposobu jej sporządzania określają:

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z 21 lutego 1995 (z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 18 sierpnia 2020.

Co zawiera mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa powstaje na bazie mapy zasadniczej, która zawiera informacje o:

 • przestrzennym usytuowaniu punktów osnowy geodezyjnej dla danego terenu,
 • działkach ewidencyjnych, budynkach /budowlach /urządzeniach budowlanych,
 • konturach użytków gruntowych,
 • sieciach uzbrojenia terenu,
 • a także informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej są dodatkowo naniesione pomiary liniowe wykonane w terenie przez uprawnionego geodetę, w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie dla projektu budowlanego. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej:

 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 • linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.,
 • usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa zawiera informacje i wskazówki niezbędne dla wykonania konkretnego projektu. Przepisy dosyć precyzyjnie regulują zasady jej  wykonania, jedna z nich dotyczy skali. Mapy działek budowlanych nie mogą być mniejsze niż 1:500; mapy zespołów obiektów oraz budownictwa przemysłowego, nie mniejsze niż 1:1000, a mapy rozległych terenów, nie mniejsze niż 1:2000.  

Podsumowując, opis mapy do celów projektowych zgodnie z przepisami musi zawierać:

 • tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”,
 • skalę mapy,
 • nazwę miejscowości,
 • identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej,
 • identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,
 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
 • imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę oraz jego podpis,
 • oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
 • nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości,
 • oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji,
 • datę opracowania mapy.

Co wyróżnia mapę sytuacyjno-wysokościową

Przede wszystkim mapa sytuacyjno-wysokościowa jest dokładniejsza od mapy zasadniczej. Dla odróżnienia która jest którą (gdy np. mapa nie jest zatytułowana) pomocą będą kolory. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej  brązowe linie przerywane wyznaczają grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnione w księgach wieczystych, przy których umieszcza się opis tych służebności. Na mapie umieszcza się oznaczenia i symbole konturów użytków gruntowych, które nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Kolorem pomarańczowym zaznacza się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. 

Do sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej geodeta oprócz wykonania własnych pomiarów może  wykorzystywać wszelkie opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej

Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla jednej działki trwa od przyjęcia zlecenia przez geodetę najczęściej od 2 tygodni do 1 miesiąca, najpierw trzeba wystąpić do urzędu (odpowiedni ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej albo wydział geodezji) o wypis z mapy zasadniczej. To jest usługa płatna zgodnie z cennikiem opłaty skarbowej. Geodeta swoją pracę sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej (której podstawą jest mapa zasadnicza) wycenia w odniesieniu do wielkości działki, której pomiary będzie wykonywał.       

Kiedy potrzebna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, jako najbardziej aktualna, jest podstawą do wykonania projektu budowlanego. Może też być wykorzystana do celów opiniodawczych jako:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa przyda się też wykonawcy, gdy np. planowany jest budynek w odległości nie większej niż 4 m od granicy działki, a w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGK) brak jest danych z wymaganą dokładnością, natomiast mapa dostarcza aktualne pomiary potwierdzone przez geodetę. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej