Politechnika Warszawska – rekrutacja 2018/2019

2018-04-24 10:58
Politechnika Warszawska – rekrutacja 2018/2019
Autor: Thingstocksphotos Politechnika Warszawska kształci inżynierów, magistrów i doktorantów

Politechnika Warszawska od ponad 180 lat z powodzeniem kształci polskich inżynierów. Chcesz dołączyć do grona studentów Politechniki Warszawskiej? Dowiedz się jak wygląda rekrutacja.

Co znajdziesz w artykule:

Politechnika Warszawska od lat niezmiennie prezentuje wysoki poziom kształcenia. W najnowszym rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2018 zajmuje pierwsze miejsce. Jest też drugą z kolei polską uczelnią techniczną, która kształci największą ilość studentów. Zobacz, która uczelnia wyprzedza Politechnikę Warszawską w tym rankingu – Top 10 największych uczelni technicznych>>

Jak zostać studentem Politechniki Warszawskiej?

Jeżeli stoisz przed wyborem kierunku studiów i zastanawiasz się nad studiami na Politechnice Warszawskiej musisz wiedzieć, że maturzyści zaczynają od studiów pierwszego stopnia czyli inżynierskich lub licencjackich. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku lub 4 lata i można je ukończyć na 27 kierunkach studiów, licencjackie natomiast trwają 3 lata (5 kierunków studiów). Każdy absolwent z dyplomem licencjata lub inżyniera, może podjąć studia drugiego stopnia – magisterskie, które trwają dodatkowo 1,5 roku lub 2 lata i prowadzą do uzyskania dyplomu magistra lub magistra inżyniera.

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy:

  1. Zarejestrować się na stronie zapisy.pw.edu.pl
  2. Wybierać kierunki studiów (maks. 5 kierunków w ramach jednej opłaty)
  3. Uiścić opłatę rekrutacyjną
  4. Uzupełnić profil wynikami z matury
  5. Po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć wymagane dokumenty na PW
  6. Dostarczyć orzeczenie lekarskie
  7. Złożyć ślubowanie studenckie

Politechnika Warszawska – rekrutacja

Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają i decyzje wydają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich 19 warszawskich wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz Komisja Rekrutacyjna Kolegium (KRK) dla aplikujących do Filii w Płocku. W procedurze tej kandydaci otrzymują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która jest podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

 Oceny maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

  • matematyka
  • przedmiot do wyboru (nie dotyczy kierunku architektura)
  • język obcy

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowego oraz letniego. Kandydaci przyjęci podczas rekrutacji prowadzonych w miesiącach letnich rozpoczną studia od semestru zimowego (październik 2019), a ci przyjęci podczas rekrutacji zimowej – od semestru letniego (połowa lutego 2020).

Politechnika Warszawska – zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki oprócz wydziału Architektury

Punkty kwalifikacyjne nalicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat ma uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad i konkursów oraz osób, które aplikują na studia prowadzone w języku angielskim).

Ważne:
Dla każdego kierunku studiów jest określona lista przedmiotów do wyboru i ich współczynniki wagowe (dane dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej)

Formuła do wyznaczania punktów kwalifikacyjnych PK

PK = Pmat x wmat +Pwyb xw + Pjo x wjo

gdzie:

Pmat – punkty z matematyki
wmat – współczynnik wagowy dla matematyki
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru
w – współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (zależy od kierunku studiów)
Pjo – punkty z języka obcego
wjo – współczynnik wagowy dla języka obcego

Ważne:
Punkty za przedmioty maturalne, oznaczone w powyższym wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo) maga osiągnąć wartość do 100. Zależy ona od pozomu zdawanego egzaminu maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania.
Top 10: Najlepsze uczelnie techniczne w Polsce
Autor: Wikipedia Gmach główny Politechniki Warszawskiej

Zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych – Wydział Architektury

Kandydatów na kierunek Architektura czeka nieco odmienna procedura kwalifikacyjna. Punkty te uzyskuje się w wyniku przeprowadzonego na uczelni egzaminu sprawdzającego predyspozycje do studiów na tym kierunku. Sprawdzian składa się z trzech zadań, każde oceniane jest w skali od 0 do 100 punktów. W sumie można uzyskać do 300 punktów oraz z przeliczenia wyników egzaminu maturalnego do 125 punktów. Przy przeliczaniu ocen bierze się pod uwagę matematykę i język obcy.

Formuła do wyznaczania punktów kwalifikacyjnych PK

PK = Pegz + Pmat +Pjo x 0,25

gdzie:

Pegz – punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji
Pmat – punkty z matematyki
Pjo – punkty z języka obcego

Ważne:
Punkty uzyskane w wyniku egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie podstawowym, wstawiane są do powyższego wzoru po podzieleniu przez 2.
Politechnika Warszawska Wydział Architektury
Autor: Wikipedia Politechnika Warszawska Wydział Architektury
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej