Tarcza antykryzysowa – rząd rozszerza tarczę o nowe rozwiązania

2020-04-09 17:26 Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy / Monika Czechowska
Budowa
Autor: GettyImages Jaki będzie rok 2020 w budownictwie?

Tarcza antykryzysowa dla firm to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który Sejm uchwalił 31 marca 2020 i natychmiast podpisał Prezydent RP. W nocy z 8 na 9 kwietnia Sejm przyjął tzw. drugą tarczę antykryzysową. Uwzględniono kilka istotnych poprawek do projektu. Ekspert kancelarii Chałas i Wspólnicy omawia kluczowe zapisy dla przedsiębiorców i wyjaśnia, jak z nich skorzystać.

Nowe przepisy obowiązują już od 1 kwietnia, natomiast rząd wciąż pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla firm i obywateli. Najważniejszymi w nowych rozwiązaniach wydają się być:

 • Rozszerzenie zwolnień z ZUS-u na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Ulga na ZUS wyniesie 50 proc
 • Wydłużenie wsparcia dla firm w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące)
 • W przypadku obowiązkowej kwarantanny, rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe

Poprawki do tarczy trafią teraz do Senatu.

Jak skorzystać z rozwiązać tarczy antykryzysowej?

Na pakiet regulacji składających się na tarczę antykryzysową składają się trzy ustawy:

 • zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Poniżej Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy, omawia zmiany o których powinni wiedzieć przedsiębiorcy.

Ochrona miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020, do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przewidziane zostały w tym przypadku dwa świadczenia dla pracodawców. Po pierwsze, w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone:nie więcej niż o 50% ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – wyjaśnia Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie to nie przysługuje wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.   

Po drugie, pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, FGŚP dofinansuje maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Oba świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.

Skrócenie wymiaru wypoczynku dla pracowników

Dla pracodawców, którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne została przewidziana również możliwość skrócenia:

 • dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 do 8 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni),
 • tygodniowego czasu odpoczynku z 35 do 32 godzin.

Pracodawca, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, będzie mógł także wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Dopłaty do składek ZUS

Pracodawcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych  obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50%  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 50% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 80% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90%  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinasowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu okresu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Powyższe rozwiązania stosuje się analogicznie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, w celu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zwolnienie ze składek dla mikrofirm

Dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób przewidziane zostało zwolnione ze składek ZUS przez 3 miesiące tj. od 1 marca 2020 do 31 maja 2020. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorca oraz pracujący na jego rzecz pracownicy zachowują prawo od świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dla mikroprzedsiębiorców została przewidziana pożyczka w wysokości do 5000 zł przez okres 6 miesięcy. Pożyczka jest jednorazowa, wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W obecnie proponowanym rozwiązaniu przewiduje się, że pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, przewidziane zostało prawo odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu z działalności uzyskanego w 2019. Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 w porównaniu do 2019 przychodów niższych o co najmniej 50%. Obniżenie jest jednorazowe, nie więcej niż o kwotę 5 000 000 zł.
Tarcza odroczyła także niektóre terminy wykonania obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

BRANŻA POMAGA

W dobie kryzysu niesienie pomocy wydaje się oczywiste. Koronawirus zaczyna blokować polską gospodarkę, mimo to, firmy budowlane i związane z budownictwem, które również stają w obliczu trudności, pomagają w walce z koronawirusem. Zbieramy przykłady takiej pomocy, bo to przejawy solidarności i dojrzałego biznesu w obliczu katastrofy, ale przede wszystkim ludzkiej empatii i życzliwości...

Przekonaj się, jak BRANŻA POMAGA

Tarcza antykryzysowa dla branży budowlanej

Firmom budowlanym, szczególnie tym najmniejszym, potrzebna jest do przetrwania natychmiastowa pomoc finansowa. Zaproponowane 5000 zł dla małych firm budowlanych wydają znikome, pomoc w utrzymaniu wynagrodzeń nie zaszkodzi. Jak zwykle duże firmy, lepiej lub trochę gorzej, ale poradzą sobie, chociaż jak skomentował niecodzienny kryzys zarząd Budimeksu, wszystko zależy od tego, ile on będzie trwał. Jak długo, to i duże firmy będą miały duże kłopoty. Obecnie, jak wszystkie branże gospodarki, budownictwo działa w sytuacji wielkiej niewiadomej.

Jak uważa Rada Przedsiębiorczości (są w niej Federacja Przedsiębiorców Polskich (Polski Związek Pracodawców PZPB jest organizacją członkowską FPP), ABSL, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego) w uchwalonej tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości.

Tarcza antykryzysowa dla firm nie wyróżnia branż (poza transportową), jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców i firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Branża budowlana znajdzie w tym pakiecie coś dla siebie, ale wkrótce ujawni się specyfika budownictwa, czyli związanie wykonawcy z inwestorem umową, gdzie w sytuacjach kryzysowych (spornych) w świetle dotychczasowych doświadczeń, strony często nie mogą dojść do porozumienia.

Rządowa tarcza antykryzysowa dla firm

Wartość rządowej tarczy antykryzysowej, czyli wartość pomocy dla przedsiębiorców i pracowników, została oszacowana na ok. 212 mld zł, jest to blisko 10% naszego PKB.

Tarcza antykryzysowa została podzielona na 5 filarów:

 • bezpieczeństwo pracowników – 30 mld zł
 • finansowanie przedsiębiorstw – 74 mld zł
 • ochrona zdrowia – 7,5 mld zł
 • wzmocnienie systemu finansowego  – 70,3 mld zł
 • program inwestycji publicznych  – 30 mld zł

Warto tu dodać, że natychmiast pojawiły się głosy, że tarcza powinna otrzymać szósty filar – samorządy. Brak pomocy dla miast czy gmin może bowiem okazać się tragiczny w skutkach, a miały one problemy finansowe jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa.

Zgodnie z szacunkami rządu, z wypłaty świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości 2000 zł będzie mogło skorzystać ok. 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Pracy wyniesie ok. 9 mld zł. Pożyczka 5000 zł dla firm jest przeznaczona dla małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników. Pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni pracowników przez najbliższe 6 miesięcy.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje

Uchwalone zapisy tarczy antykryzysowej nie uwzględniły właścicieli oraz inwestorów nieruchomości komercyjnych co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku, którzy przez ostatnich 20 lat zainwestowali w Polsce dziesiątki miliardów złotych – budując biura, galerie handlowe, magazyny oraz tworząc setki tysięcy miejsc pracy. Polski sektor nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB, a wartość inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła ponad 42 mld euro. Postulaty PINK:

 • udzielenie pomocy dla właścicieli budynków w sytuacjach racjonalnych żądań o zwolnienie z czynszów czy też ustawowych regulacji w zakresie zawieszenia czynszów (wprowadzonych dla galerii handlowych);
 • wsparcie w zakresie kosztów operacyjnych w czasie ograniczonego funkcjonowania budynków;
 • wprowadzenie większej elastyczności dla jednostek samorządu w zakresie podatku od nieruchomości (np. wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy po 1 stycznia 2020);
 • odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę nieruchomości;
 • zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) – jeżeli strata powstaje od początku 2020 roku, to powinna istnieć możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i ewentualnej korekty w przypadku, gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi;
 • utrzymanie 3-miesięcznego okresu do wydawania interpretacji podatkowych (zamiast wprowadzonego wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy).

Izba postuluje o zawieszenie zobowiązań wynajmujących/właścicieli obiektów handlowych wobec instytucji finansowych, co stanowi niezbędną konsekwencję zawieszenia zobowiązań najemców wobec właścicieli obiektów handlowych. Brak takiego zapisu będzie oznaczać masowe składanie wniosków o upadłość, co odbije się także na najemcach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej