Domy do 70 m² bez pozwolenia. Konkurs na projekt domów wg Polskiego Ładu z nowymi terminami

2021-10-25 12:11
Dom jednorodzinny
Autor: gettyimages Czy budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 " bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia" to dobry pomysł?

Ustawa o budowie domów jednorodzinnych do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy, z projektem za 1 zł, mimo ostrej krytyki, przeszła w Sejmie. Senat ją odrzucił w całości, Sejm odrzucił uchwałę Senatu, ustawa czeka na podpis Prezydenta. W konkursie na projekt domu wg Polskiego Ładu znowu zmieniły się terminy dla uczestników.

Spis treści

 1. Ustawa o domach do 70 m2 w Senacie, w Sejmie, u Prezydenta
 2. Domy do 70 m² bez pozwolenia uchwalone w Sejmie
 3. Domy do 70 m² w ustawie
 4. Dom do 70 m² – projekt za 1 zł
 5. Konkurs na projekt domu do 70 m². Nowe terminy
 6. Domy do 70 m² w opinii inżynierów budownictwa
 7. Domy do 70 m² w opinii architektów
 8. Budowa domu bez formalności i pozwolenia obecnie

Ustawa o domach do 70 m2 w Senacie, w Sejmie, u Prezydenta

Ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zajęły się 6 października 2021 połączone senackie Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Infrastruktury. Senatorowie otrzymali opinię prawną Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu jak również wypowiedzieli się sami. Najczęściej padały wnioski o odrzuceniu ustawy, bo jej zapisy wnoszą dużo zagrożeń, których nie da się wyeliminować poprawkami. Ustawa idzie w dobrym kierunku, ale „ciarki przechodzą po plecach, co może się wydarzyć na budowach bez kontroli jak i gdzie takie domy są budowane”. Kto poniesie odpowiedzialność jak taki dom się zawali? Co z chaosem przestrzennym, któremu ustawa sprzyja? Jak można żądać od inwestora by złożył oświadczenie, że dom został zbudowany zgodnie z prawem i warunkami technicznymi? Inwestycje prowadzone na słynnych WZ-kach demolują w Polsce przestrzeń. W obronie funkcji kierownika budowy, jako gość wypowiedział się Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Argumentował, że powstanie nowa kategoria uprawnień budowlanych osób o wątpliwych kompetencjach, skoro to inwestorzy będą prowadzić budowy. Przedstawiciele miast zwracali uwagę na koszty samorządów, które będą musiały zatrudnić więcej urzędników by wydawane decyzje mieściły się w narzuconym czasie (jedna osoba, która się tym obecnie zajmuje nie da rady). Trzeba też dodać, że sporo uwag do uwzględnienia w ramach poprawek do ustawy przez komisje senackie przekazała Izba Architektów RP.      

Na pytania i zastrzeżenia senatorów odpowiadali Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w tym ministerstwie, którzy podobnie jak to się odbyło na posiedzeniu komisji sejmowych, odparli wszelkie zarzuty i podtrzymali wszystkie przepisy uchwalonej ustawy. 

Wspólne posiedzenie senackich komisji zakończyło głosowanie o odrzucenie tej ustawy w całości. Za wnioskiem zagłosowało 10 senatorów, przeciw było 6. Na posiedzeniu plenarnym Senatu 8 października wniosek został podtrzymany i ustawa została odrzucona. Procedura dalej jest następująca – jeżeli Senat odrzuca ustawę lub proponuje w niej poprawki, Sejm może odrzucić uchwałę Senatu albo poprawki bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Gdy Sejm nie odrzuci uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy, postępowanie ustawodawcze zostaje zakończone, a ustawa odrzucona. Jak dotąd, wszystkie podobne uchwały Senatu były przez Sejm odrzucane.  

Ustawa wróciła do Sejmu, gdzie 13 października posiedzenie wspólne Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej trwało 2 minuty. To wystarczyło by posłowie negatywnie zaopiniowali wniosek Senatu o odrzuceniu ustawy w całości (głosowanie 17:11). Ostatecznie 14 października posłowie odrzucili uchwalę Senatu: głosowało 446 posłów, za było 267, przeciw 178, 1 głos wstrzymujący. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.         

Domy do 70 m² bez pozwolenia uchwalone w Sejmie

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił 8 września 2021 nowy rozdział w rozwoju budownictwa, bo do Sejmu przekazany został projekt ustawy sankcjonujący pomysł budowy domów do 70 m² Jak podkreślił premier, procedura ma być bardzo prosta i zgodnie z zapowiedziami na zgłoszenie, bez dziennika i kierownika budowy, z terminem 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy. Szef rządu zapewnił, że przedsięwzięcie zostało przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa. Przyznał, że pomysł został oprotestowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, ale też stwierdził, że skoro protestują wielcy inwestorzy, to znaczy, że jest to dobre dla inwestorów indywidualnych. Premier nie wspomniał jednak, że budowa domów do 70 m² wg Polskiego Ładu została skrytykowana merytorycznie przez inżynierów budownictwa i architektów (o czym jest poniżej).

17 września, pomimo wielu poprawek zgłoszonych przez ekspertów branży, Ustawa została uchwalona przez Sejm. Prawodawcy uznali wszystkie uwagi za bezzasadne.

A szkoda, bo chociaż kilka z nich, nie zmieniając wydźwięku projektu ustawy, usiłowało przynajmniej wprowadzić element kontroli nad budowanymi bez nadzoru domami. Chodziło o to, by po osiągnięciu stanu surowego, obiekt został obowiązkowo poddany kontroli nadzoru budowlanego. 

Ministerstwo zapowiada, że tak właśnie będzie. Nowe przepisy uproszczą procedury, jednocześnie zapobiegną niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy.

 • Budowa małych domów będzie musiała być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - powiedział w uzasadnieniu wiceminister Piotr Uściński.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie poprzedzone analizą urbanistyczną. Ustawa zakłada przeniesienie z obecnego rozporządzenia sposobu wyznaczenia obszaru analizowanego. Obszar ten wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. W przypadku wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 obszar analizowany został ograniczony do 200 m. Oznacza to, że jeśli w odległości 200 m od terenu inwestycji nie znajduje się zabudowa, to wnioskodawca nie uzyska warunków zabudowy i nie będzie mógł zgodnie z prawem realizować inwestycji - czytamy na stronie ministerstwa.
 • Jak przekazało ministerstwo, wprowadzane ułatwienia nie zwalniają z obowiązku projektowania i realizacji tych budynków w sposób określony w przepisach, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Domy do 70 m² w ustawie

Główne założenie tej ustawy to umożliwienia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² bez konieczności:

To wymaga nowelizacji Prawa budowlanego, co zostało ujęte w projekcie ustawy (tu projekt ustawy do przeczytania), wprowadzającej również zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Generalnie mają zostać wprowadzone  ułatwienia dla inwestora w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej. 

Ustawa wprowadza możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w procedurze zgłoszenia.

 • Jaki budynek, wielkość działki

Przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m². Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Dopuszcza się jednak, aby były one dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W ustawie przewiduje się wymóg, aby budowane domy do 70 m² były budynkami wolnostojącymi oraz określa się dopuszczalną gęstość zabudowy wskazując, iż może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m2. Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 1000 m² powierzchni działki, ma być mechanizmem gwarantującym, że inwestycja będzie służyć wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Ustawa nie zwalnia z obowiązku, w zakresie projektowania i budowy ww. budynków, stosowania wymagań techniczno-budowlanych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, czyli m.in zachowania odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której zostanie wybudowany.

 • Domy do 70 m2 w procedurze zgłoszenia z projektem

Ustawa przewiduje, iż domy do 70 m2 będą budowane w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza, że zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informacja o takiej inwestycji. 

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych będzie podlegała obowiązkowi (art. 41 i 43 Prawa budowlanego):

 • zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonanie ww. obowiązków należy do inwestora. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m², polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu  po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Ustala się termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² w wymiarze 21 dni, gdyż – jak czytamy w uzasadnieniu – sprawy te są prostsze i powtarzalne. Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów (ma to być podobno 500 zł za dzień zwłoki), wymierzanej przez organ wyższego stopnia, co nie zostało ujęte w projekcie ustawy, ale jest w uzasadnieniu do dokumentu: „Wprowadzenie terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz konsekwencji finansowych dla jego przekroczenia powinno wpłynąć na usprawnienie postępowań administracyjnych, a zastosowanie dotychczasowych przepisów określających sposób liczenia terminu pozwoli na uwzględnienie obiektywnych przyczyn jego wydłużenia.” 

W ustawie przewiduje się też zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m² do 70 m². Mając na uwadze względy bezpieczeństwa przewiduje się wprowadzenie ograniczenia, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m.

Dom do 70 m² – projekt za 1 zł

„W Polskim Ładzie zakładamy rewolucję wolności, prywatności, własności. Chcemy tę wolnościową rewolucję wprowadzić do systemu budowy domów jednorodzinnych do 70 m² w podstawie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Pułtusku 12 sierpnia 2021. Szef rządu zapowiedział też, że w Polskim Ładzie „za symboliczną złotówkę w konkursie architektonicznym zaproponujemy szereg projektów, które każdy będzie mógł sobie pobrać ze strony”.

„W ramach naszych procedur będziemy upraszczali, co się da, a domy do 70 m² będzie można budować bez pozwoleń, bez kierownika budowy, bez książki budowy" – zapowiedział premier. Jak dodał, „za symboliczną złotówkę w konkursie architektonicznym zaproponujemy szereg projektów, które każdy będzie mógł sobie pobrać ze strony i budować estetyczny, nowoczesny, energooszczędny domek".

Na słowa premiera natychmiast zareagowała Izba Architektów Rzeczpospolitej Polski.

„Po wielu zmianach prawa jakie zaszły i zachodzą w ostatnich latach to cios w nasz zawód! Będziemy się przeciwstawiać tym propozycjom.” Na profilu Izby na Facebooku pojawiły się ostre komentarze architektów:

Czekam na odpowiednie ustawy kiedy będziemy mogli we własnym zakresie przeprowadzać operacje chirurgiczne, kardiochirurgiczne, kiedy wreszcie suweren będzie mógł własnoręcznie przeprowadzać transplantacje organów...

A czy byłaby możliwość nie płacić tej 9% daniny zdrowotnej z nowego ładu w zamian za możliwość pobrania porady lekarskiej za złotówkę? Niestety, ktoś pluje na zawód Architekta i Inżyniera Budownictwa. Ciekaw jestem czy w tej kwocie 1zł będą też robić adaptację do warunków lokalnych, projekty przyłączy, instalacji itd.?

Walcem po kolejnym zawodzie i kto to powstrzyma?

Konkurs na projekt domu do 70 m². Nowe terminy

Rządowy pomysł budowy domów do 70 m², bez pozwolenia i nadzoru, jak widać nabiera tempa legislacyjnego w postaci projektu ustawy, ale to nie koniec. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zgodnie z zapowiedzią o szybkim tempie przygotowań, ogłosił 7 września 2021 „konkurs, jakiego jeszcze nie było!”. Chodzi o postępowanie konkursowe na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m²

Założony cel konkursu, to „wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione obywatelkom i obywatelom do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych”. jak obiecują organizatorzy, konkurs będzie promował najlepsze rozwiązania architektoniczne, dostępne i uniwersalne, które mogłyby zaistnieć w sposób powszechny. Jest jeszcze mowa o tym, że „w dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną”.

Konkurs jest dwuetapowy. W Etapie I (tzw. zakres studialny), zostanie wyłonionych 100 najlepszych projektów. Etap II konkursu obejmuje przygotowanie prac konkursowych, wybranych zostanie 50 najlepszych prac.

W konkursie mogą wziąć udział architekci indywidualnie lub pracownie projektowe. Warunkiem udziału jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. W konkursie przewidziano:

 • 100 nagród pieniężnych dla prac wyłonionych w I etapie w wysokości 5000 zł brutto każda (łączna pula nagród wynosi 500 000 zł brutto),
 • 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplomy),
 • 50 nagród dla prac wyłonionych w II etapie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Kwota przewidziana na zamówienie projektu budowlanego do wielokrotnego zastosowania wynosi 150 000 zł brutto za jeden projekt, czyli aż 50 uczestników może otrzymać wynagrodzenie za swój projekt w wysokości 150 000 zł brutto (łączny budżet przewidziany na honoraria w tym etapie to 7 500 000 zł). 

Do Sądu Konkursowego zostali powołani:

 • dr inż. arch. Adam Baryłka – przewodniczący 
 • mgr inż. arch. Piotr Wiss – sędzia referent
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński 
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz 
 • mgr Tomasz Saciłowski  oraz sędziowie rezerwowi
 • dr inż. Radosław Sekunda 
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski 
 • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu upłynął 21 września 2021, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie został przedłużony do 13 października 2021 (pierwotnie był to 29 września). Jak nam przekazała 14 października rzeczniczka GUNB, wkrótce poznamy liczbę zgłoszeń do konkursu. Termin poinformowania uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału oraz zaproszenia do składania opracowań studialnych I etapu lub powiadomienia o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie upływa 22.10.2021

Wyników konkursu chyba jednak szybko nie poznamy. W kolejnej korekcie regulaminu tego przedsięwzięcia (z września 2021 bez dokładnej daty) znalazły się zmiany kilku terminów, również tych podanych przez nas powyżej. Oto one: 

 • ostateczny termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II oraz zaproszenia do składania prac konkursowych nastąpi do 10.11.2021,
 • ostateczny termin składania elektronicznie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych ma termin do 19.11.2021;
 • ostateczny termin składania prac konkursowych został przesunięty do 8.12.2021.   

Ogłoszenie konkursu, linki do załączników (w tym do 5 wersji regulaminu) oraz dostęp do platformy stworzonej dla komunikacji uczestników z organizatorem poprzez platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ: https://www.soldea.pl/epz/epz/ można znaleźć na stronie konkursowej.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pełnomocnikiem Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W kontekście ogłoszonego konkursu nie sposób pominąć opublikowanego 14 września 2021 ostrzeżenia Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która „nie rekomenduje udziału w konkursie ani w charakterze sędziego konkursowego ani w charakterze uczestnika”. Z dalszych wyjaśnień architektów wynika, że IA RP podtrzymuje negatywne stanowisko wobec dystrybucji przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m². Jest przeciwna idei typizacji w projektowaniu budynków. Projekt typowy może nie tylko nie zapewnić potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym. Ponadto, dystrybucja przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m2, pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do marginalizacji zawodu architekta jako partnera inwestora w procesie inwestycyjnym, a w konsekwencji do degradacji ładu przestrzennego. 

Według IA RP, ogłoszony konkurs wpisuje się w proponowaną w ustawie ideę przeniesienia odpowiedzialności za prawidłowy proces budowlany na osoby niewykonujące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli na obywateli. Konkurs, jak i powiązany z nim projekt ustawy o budowie domów do 70 m², zagrażają nie tylko bezpieczeństwu procesu inwestycyjnego, ale również słusznym interesom obywateli. Niedopuszczalne jest wyłączanie z procesu budowlanego osób posiadających odpowiednie uprawnienia i przenoszenie pełnej odpowiedzialności za ten proces na inwestorów. To rolą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu inwestycyjnego, począwszy od prawidłowego zaprojektowania obiektu, aż po pełnienie nadzoru nad jego realizacją zarówno pod kątem zgodności z projektem, jak i przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Udział w tym procesie projektantów, jak i kierowników budów jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowników, ładu przestrzennego, a w konsekwencji praw inwestorów oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Podsumowują, Izba Architektów RP nie rekomenduje udziału w konkursie w żadnej formie, dostrzegając w celu jego zorganizowania zagrożenie dla całego środowiska architektów, a w szczególności dla architektów zajmujących się na co dzień projektowaniem niewielkich obiektów. Ten apel już 29 września 2021 zweryfikuje harmonogram konkursu, bo tego dnia mija termin składania wniosków o udział w nim.  

Poniżej najważniejsze informacje i komentarze dotyczące budowy domów do 70 m² według Polskiego Ładu.

Domy do 70 m² w opinii inżynierów budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) wypowiada się o tym pomyśle rządzących od samego początku, tym bardziej zabrała głos o projekcie ustawy przekazanym jej do konsultacji, podtrzymując swoje zdanie. W opinii PIIB, upraszczanie procedur związanych z budową budynków, tymczasem rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania. Rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy zwiększy również ryzyko realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym. Inżynierowie budownictwa z całą stanowczością  podkreślają, że samodzielnych funkcji technicznych wykonywanych przez kierownika budowy nie zastąpi nadzór autorski, który nie jest obowiązkowy. Projekt ustawy będzie też pogłębiał problem dalszego tzw. ,,rozlewania się miast”, nie przyczyniając się znacząco do ułatwienia procesu budowlanego. 

Tu szczegółowe, merytoryczne uwagi zgłoszone do projektu ustawy przez Polskę Izbę Inżynierów Budownictwa

Domy do 70 m² w opinii architektów

Architekci zrzeszeni w Izbie Architektów RP również od początku biorą czynny udział w opiniowaniu budowy domów do 70 m2 wg Polskiego Ładu, doszedł im jeszcze problem projektów za 1 zł związanych z tym pomysłem. W oficjalnym zgłoszeniu swojej opinii co do projektu ustawy, architekci piszą, że „po dogłębnym przeanalizowaniu proponowanych zmian i konsekwencji jakie przyniesie wprowadzenie tych zmian w życie IA RP jest zmuszona negatywnie zaopiniować przedstawiony projekt, dostrzegając wadliwość, brak spójności i szereg negatywnych konsekwencji jakie mogą przynieść propozycje zawarte w tym projekcie.” Wśród największych zagrożeń architekci wskazują brak obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, pytają wprost – na kogo w takiej sytuacji spada odpowiedzialność za kolejne etapy budowy? Ustawa ponadto rozszczelnia system prawa budowlanego, prowokuje do nadużyć, nie gwarantuje bezpieczeństwa realizowanych na jej podstawie obiektów oraz może przyczynić się do rozlewu chaotycznej zabudowy.

Tu szczegółowe, merytoryczne uwagi zgłoszone do projektu ustawy przez Izbę Architektów RP

Konsultacje zakończone, na stronie ścieżki legislacyjnej projektu ustawy nie zamieszczono jeszcze żadnych oficjalnie zgłoszonych uwag i uzgodnień. Dopiero treść tego dokumentu zgłoszona do dalszego procedowania pokaże, czy głos ekspertów został wzięty pod uwagę. 

Nie tylko na Facebooku architekci wyrazili swoją opinię o projektach za zł. Izba Architektów RP opublikowała oficjalne stanowisko „wobec propozycji rozdawania przez państwo darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2

Czytamy tam m.in.: „Wprowadzenie do domeny publicznej darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, spowoduje ograniczenie lub wyłączenie możliwości prowadzenia przez projektantów działalności gospodarczej w tym segmencie rynku usług projektowych oraz będzie ingerencją państwa w rynek projektowania, a tym samym będzie prowadzić do jego zmonopolizowania i niedozwolonej pomocy publicznej. Naruszona zostanie tym samym zasada konkurencji w stosunku do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

Udostępnienie przez Skarb Państwa projektów, w praktyce spowoduje, że będą one traktowane jako projekty rekomendowane przez Państwo i preferowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, a w konsekwencji będą sprawiały wrażenie bardziej bezpiecznych z punktu widzenia ryzyka procesu inwestycyjnego. W konsekwencji usługi uprawnionego projektanta jako przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku usług projektowych będą traktowane jako generujące wyższe ryzyko i poddane innej kontroli ze strony administracji publicznej.”

Architekci zwracają też uwagę, że projekty budowlane do których Skarb Państwa nabędzie autorskie prawa majątkowe, nie pozbawia autora projektu jego uprawnień i obowiązków z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego jako obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego oraz niezbywalnego prawa autorskiego osobistego. Przy systemie nieograniczonej ilości udostępnień przedmiotowego projektu budowlanego, pełnienie nadzoru autorskiego przez jego autora na wszystkich budowach realizowanych w oparciu o ten projekt jest w praktyce całkowicie niemożliwe.

Zastrzeżeń jest więcej i generalnie Izba Architektów RP jest przeciwna idei typizacji w projektowaniu budynków. Projekt rekomendowany nie tylko nie zapewni potrzeb indywidualnych inwestora, ale przede wszystkim może nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym a nie indywidualnym. To pomysł, który pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do deprecjacji zawodu architekta. 

Na niezwykle ważny aspekt projektów za 1 zł zwraca też uwagę Andrzej Falkowski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który na łamach money.pl wskazał na nieefektywność ekonomiczną tego pomysłu. Projekty może i będą tanie, ale wydatki inwestorów na ich adaptację będą większe, niż w przypadku, gdyby inwestor zlecił samodzielnie opracowanie takiego projektu za cenę rynkową, bo każda działka ma inne uwarunkowania. 

Projekt ustawy, która będzie dotyczyć budowy domów do 70 m2 jest już w opracowaniu, ciekawe czy wobec krytyki środowiska (bo chodzi również o prowadzenie budów bez kierownika budowy i dziennika budowy) zostaną w tym dokumencie uwzględnione zgłaszane uwagi. Od strony przepisów budowlanych i projektowych w zasadzie nie ma potrzeby żadnych zmian, bo przecież domy do 70 m2 można budować obecnie, problem tkwi raczej w formach finansowania takich inwestycji i tu rzeczywiście przyda się wsparcie Państwa.   

Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes PiS, o domach do 70 m²:

– Będzie możliwość budowy bez pozwolenia, bez księgi (dziennik budowy – red.), bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie, domów do 70 m², z płaskim dachem, ale jednak z pewnym poddaszem, po części do wykorzystania. To może być razem, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkalną, około 90 m². A więc tyle, ile w tej chwili wynosi przeciętna w budownictwie mieszkaniowym. To będzie naprawdę coś, szczególnie na wsi, gdzie buduje się tak zwanym systemem gospodarczym. Pozwoli to na osiągnięcie sytuacji, w której się ma własny dom, i to całkiem przyzwoity, za sumę stosunkowo niewielką, być może nawet nie większą niż 100 tys. zł.

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu pomysłu budowy domów bez formalności i kierownika budowy, na komentarze nie trzeba było długo czekać. Dla nas najważniejsze były jednak opinie inżynierów budownictwa (cytaty z grupy Inżynierowie Budownictwa na FB, która ma 16 700 członków). Dla nich, kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi i budowli, nie ma miejsca na brak nadzoru i dowolności w budowaniu. Zresztą, krytykowana była przez nich swego czasu możliwość budowy mniejszych obiektów, a obiektywnie oceniając – możliwość budowy domu bez pozwolenia na budowę a tylko na zgłoszenie wcale nie jest takim sukcesem, bo to znikomy wybór inwestorów. Nadal królują pozwolenia na budowę, wymogi formalne co do dokumentacji są wszak takie same.

W komentarzach inżynierów budownictwa pojawiły się wątpliwości, zagrożenia i pytania:

„Kto odpowie za śmierć pod zawalonym stropem – pomysłodawca projektu? Czy w waszej karierze ktokolwiek budował dom mieszkalny o powierzchni zabudowy 70 m² z płaskim dachem? Tego nawet większość MPZP zakazuje. Nawet nie wiem gdzie to jest dozwolone aby dach był jednospadowy.” 

„A ile pięter? Dlaczego z płaskim dachem? Czy (J. Kaczyński - red.) nie wie, że są plany zagospodarowania, które dopuszczają tylko skośne dachy?”

„Co to znaczy 'może trochę z poddaszem'”? „Ten pan nic w życiu nie zbudował” – to komentarze do wypowiedzi J. Kaczyńskiego…

„Skoro ministrem zdrowia może być doktor ekonomii a fachowcem od szczepień przeciw covid-19 absolwent historii po 19 latach studiów, to nic nie stoi na przeszkodzie aby kto chętny wspólnie z dr Google sprawił sobie własny dom o rzucie do 70 m².”

„Ja mam jeden wymóg: niech właściciele tak budowanych domów stawiają przed wejściem tabliczkę z informacją - Dom budowany własnymi siłami na zgłoszenie. Wchodzisz na własną odpowiedzialność.”

„Ciekawe czy zostanie konieczność zgłoszenia do PINB o pozwolenie na użytkowanie? Czy… sam budował to i sam ginie?”

„Oszczędność kilka tysięcy, a budynek wybudowany niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez odbioru zbrojenia, grożący katastrofą budowlana. Przyjdzie normowy opad śniegu lub wiatr i zweryfikuje tak postawione wynalazki. Jak zginie kilka osób to ludzie dopiero oczy otworzą.”

„No cóż, medycyna bez lekarzy budownictwo bez inżynierów ... co mu jeszcze zostało???”

„Slumsy i fawele w każdym powiecie.”

„Deweloperzy będą robić mikro domki, hehe.”

„Ułatwienia powinny iść w kierunku usprawnienia i przyspieszenia procedur a nie budowy bez pozwoleń i nadzoru.”

Budowa domu bez formalności i pozwolenia obecnie

Odnieśmy się do pomysłu budowy domów do 70 m² w Polskim Ładzie w kontekście obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, pozwolenia na budowę wymagają wszystkie obiekty i roboty budowlane z wyjątkiem tych wymienionych w art. 29-31, dla których wystarczy zgłoszenie. Są tu m.in. (art. 29.1) wymienione wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. 

Przy zgłoszeniu budowy takiego domu prawo wymaga dołączenia kompletu dokumentów identycznych jak w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę. Chodzi o: kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi na podstawie innych przepisów uzgodnień oraz zgód administracyjnych. Jeśli budowa prowadzona jest na podstawie zgłoszenia, to nie ma obowiązku ustanawiania kierownika budowy, z kilkoma wyjątkami do których należy m.in. budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych wolno stojących opisanych j.w. Dziennik budowy jest wymagany dla inwestycji, dla których wydano pozwolenie na budowę.   

Budowę domu j.w. trzeba zgłosić na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy (wraz z całą dokumentacją). Trzeba też przypomnieć, że już od 5 lipca 2021 w ramach cyfryzacji budownictwa i procesu procesu inwestycyjno-budowlanego,  procedura zgłoszenia będzie możliwa drogą elektroniczną. 

Wydaje się wobec powyższego, że generalnie budowa domu do 70 m² bez pozwolenia, kierownika budowy i dziennika budowy jest możliwa i zgodna z prawem już dzisiaj. Ciekawe, jak to zostanie ujęte (wyjęte z przepisów?) w ustawach i rozporządzeniach sankcjonujących ten pomysł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej