Drogi lokalne z miliardami wsparcia

2019-02-22 13:03 CzeM
Gminna droga
Autor: SPC "Niczyje" drogi lokalne w Polsce często właśnie tak wyglądają

Premier i minister inwestycji i rozwoju obiecują na drogi lokalne 36 mld zł. Zasady budowy, remontu i finansowania dróg lokalnych reguluje obecnie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki której samorządy będą mogły otrzymać pomoc nawet do 80% kosztów inwestycji.

To ważne, bo w Polsce jest ponad 420 tys. km dróg publicznych, z czego ok. 40% dróg lokalnych nie ma utwardzonej nawierzchni.

Drogi lokalne potrzebują wsparcia z budżetu

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje Fundusz Dróg Samorządowych, z którego będzie dofinansowywana budowa dróg, przebudowy lub remonty dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które zostały zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk obiecał 18 lutego 2019 na konferencji plenerowej w Raszynie, że w ciągu 10 lat samorządy dostaną wsparcie w kwocie 36 mld zł, dzięki czemu zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych tysiące kilometrów dróg lokalnych. Z kolei towarzyszący ministrowi premier Mateusz Morawiecki podkreślił wagę dróg lokalnych dobrze ze sobą skomunikowanych, funkcjonalnych, za którymi będzie podążał rozwój regionów. 

Z Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na inwestycji zgodnie z postanowieniami Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Zachowanie sieci dróg lokalnych we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy. Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów, wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą na lepsze wykorzystanie wsparcia rządu. Fundusz Dróg Samorządowych, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, umożliwi staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów – powiedział minister Adamczyk.

Drogi lokalne: Dwie dodatkowe inwestycje na Mazowszu
Autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Ile i kiedy na drogi lokalne dostaną samorządy?

Zasady działania funduszu, gromadzenia środków, a także zasady dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego określa ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) z 23 października 2018. Zostały w niej zapisane kwoty, które od 2019 do 2027 roku będą przeznaczane z budżetu państwa na podniesieniu standardu dróg lokalnych. Będą z niego wspierane również projekty o charakterze wieloletnim, które dotychczas z powodu barier finansowych były przez samorządy odkładane.

Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie z FDS do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania będzie ustalał wojewoda po analizie dochodów własnych danego samorządu, pod uwagę będzie również brana liczba mieszkańców.

Wsparcie dla dróg lokalnych z FDS na nowych zasadach rozpoczyna się w roku 2019, nabór będą ogłaszać wojewodowie. Środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ustawa określa, że wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.

W lipcu każdego roku dysponent Funduszu będzie informował wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Po otrzymaniu tych informacji, wojewodowie będą dzielić te środki na zadania powiatowe i gminne. Nabór wniosków na dofinansowanie dróg lokalnych, począwszy od roku 2019, ma być przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Ogłoszenie o naborze ukarze się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu wojewódzkiego.

Ustawa o Fundusz Dróg Samorządowych z góry określiła limity wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy i remontów dróg lokalnych. Zostały one rozpisane następujące:

 • maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w roku:

2018 – 1,1 mld zł
2019 – 0,5 mld zł
2020 – 1,6 mld zł
2021 – 1,6 mld zł
2022 – 1,6 mld zł
2023 – 1,6 mld zł
2024 – 1,6 mld zł
2025 – 1,6 mld zł
2026 – 1,6 mld zł
2027 – 1,6 mld zł

 • maksymalny limit wydatków na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw transportu wynikających z ustawy wynosi w roku:

2019  –  788 126 zł
2020  –  867 804 zł
2021  –  875 150 zł
2022  –  882 496 zł
2023  –  889 842 zł
2024  –  889 842 zł
2025  –  889 842 zł
2026  –  889 842 zł
2027  –  889 842 zł

 • maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wojewodów wynikających z ustawy wynosi w latach:

2019 – 2 648 238 zł
2020 – 2 890 353 zł
2021 – 2 914 943 zł
2022 – 2 939 532 zł
2023 – 2 964 122 zł
2024 – 2 988 712 zł
2025 – 2 988 712 zł
2026 – 2 988 712 zł
2027 – 2 988 712 zł

Premier obiecał na drogi lokalne 36 mld zł, ale po zsumowaniu wszystkich limitów, nie ma nawet połowy tej kwoty. Jednak samorządom przydadzą się każde środki, chociaż skala potrzeb jest wielka. Na ile dróg lokalnych ich wystarczy trudno dzisiaj oceniać, bo ceny materiałów budowlanych i robocizny idą w górę. Jeszcze niedawno 1 km drogi ekspresowej kosztował średnio ok. 48 mln zł, a autostrady ponad 53 mln…

Pieniądze na drogi lokalne we wszystkich województwach

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów powiatów i gmin. Reguła jest następująca: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Województwo dolnośląskie na drogi lokalne otrzyma:

 • jako dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego - 206 822 094,52 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 50 944 927,99 zł na każdy kolejny rok.

Województwo kujawsko-pomorskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 250 672 415,40 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 61 746 247,09 zł na każdy kolejny rok.

Województwo lubelskie na drogi lokalne otrzyma:                         

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 426 286 175,16 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 105 003 861,14 zł na każdy kolejny rok.

Województwo lubuskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 136 462 288,37 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 33 612 727,15 zł na każdy kolejny rok.

Województwo łódzkie na drogi lokalne otrzyma:                                          

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 239 162 980,35 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 58 911 214,68 zł na każdy kolejny rok.

Województwo małopolskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 298 120 004,89 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 73 433 654,24 zł na każdy kolejny rok.

Województwo mazowieckie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 497 598 938,56 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 122 569 796,76 zł na każdy kolejny rok.

Województwo opolskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 94 322 074,31 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 23 233 645,78 zł na każdy kolejny rok.

Województwo podkarpackie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 270 222 785,17 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 66 561 942,34 zł na każdy kolejny rok.

Województwo podlaskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 332 535 669,06  zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 81 911 005,45 na każdy kolejny rok.

Województwo pomorskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 208 005 792,30 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 51 236 499,34  zł na każdy kolejny rok.

Województwo śląskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 234 396 412,29 zł;
 • lmit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 57 737 101,89 zł na każdy kolejny rok.

Województwo świętokrzyskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 239 634 265,95 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 59 027 302,91 zł na każdy kolejny rok.

Województwo warmińsko-mazurskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie  277 074 629,41 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 68 249 705,50 zł na każdy kolejny rok.

Województwo wielkopolskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie  376 993 570,91 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 92 861 985,40 zł na każdy kolejny rok.

Województwo zachodniopomorskie na drogi lokalne otrzyma:

 • dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 174 394 903,33 zł;
 • limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 42 957 382,34 zł na każdy kolejny rok.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej