Drogi lokalne z rządowym wsparciem w roku 2020. Do podziału było 336 mln zł

2020-06-08 13:37 Monika Czechowska
Gminna droga
Autor: SPC "Niczyje" drogi lokalne w Polsce często właśnie tak wyglądają

Po naborze wniosków o dofinansowanie zadań na drogach lokalnych (czyli powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu) z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2020 ma ruszyć nabór na rok 2021. Zasady budowy, remontu i finansowania dróg lokalnych reguluje obecnie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki której samorządy mogą otrzymać pomoc nawet do 80% kosztów inwestycji.

To ważne, bo w Polsce jest ponad 420 tys. km dróg publicznych, z czego ok. 40% dróg lokalnych nie ma utwardzonej nawierzchni.

Drogi lokalne w budżecie na rok 2020

W naborze wniosków o dofinansowanie zadań na drogach lokalnych w roku 2020 wpłynęło ich łącznie 119, weryfikację formalną przeszło 112. Zgodnie z ustawą budżetową, w roku 2020 do rozdysponowania było 336 mln zł. Propozycja podziału tych środków, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została przedstawiona Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki rezerwy subwencji ogólnej są przeznaczane na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę;
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2019 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej uzyskały 124 jednostki samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw na kwotę 49,2 mln zł,
  • 73 powiaty na kwotę 107,3 mln zł,
  • 37 prezydentów miast na prawach powiatu na kwotę 154,5 mln zł,
  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych na kwotę 25 mln zł.

Drogi lokalne potrzebują wsparcia z budżetu

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Fundusz Dróg Samorządowych, z którego będzie dofinansowywana budowa dróg, przebudowy lub remonty dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które zostały zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Fundusz Dróg Samorządowych został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. i funkcjonuje od 2019 roku. Wsparcie samorządów w ramach Funduszu zostało zaplanowane w perspektywie 10 lat (od 2019 do 2028 roku) 36 mld zł.

Fundusz Dróg Samorządowych jest mechanizmem umożliwiającym finansowanie inwestycji wieloletnich, przy czym wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo gminne nie może przekroczyć 30 mln zł.

WAŻNE

Ministerstwo Infrastruktury planuje, że na przełomie lipca i sierpnia tego roku przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadają wojewodowie. Wojewoda może przeprowadzać kolejne nabory do wyczerpania środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań w województwie.

Z Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na inwestycji zgodnie z postanowieniami Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Ile i kiedy na drogi lokalne dostaną samorządy?

Zasady działania funduszu, gromadzenia środków, a także zasady dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego określa ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) z 23 października 2018. Zostały w niej zapisane kwoty, które od 2019 do 2027 roku będą przeznaczane z budżetu państwa na podniesieniu standardu dróg lokalnych. Będą z niego wspierane również projekty o charakterze wieloletnim, które dotychczas z powodu barier finansowych były przez samorządy odkładane.

Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie z FDS do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania będzie ustalał wojewoda po analizie dochodów własnych danego samorządu, pod uwagę będzie również brana liczba mieszkańców.

Wsparcie dla dróg lokalnych z FDS na nowych zasadach rozpoczęło się w roku 2019, nabór ogłaszają wojewodowie. Środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ustawa określa, że wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.

W lipcu każdego roku dysponent Funduszu będzie informował wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Po otrzymaniu tych informacji, wojewodowie będą dzielić te środki na zadania powiatowe i gminne. Nabór wniosków na dofinansowanie dróg lokalnych, począwszy od roku 2019, ma być przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Ogłoszenie o naborze ukarze się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu wojewódzkiego.

Ustawa o Fundusz Dróg Samorządowych z góry określiła limity wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy i remontów dróg lokalnych. Zostały one rozpisane następujące:

  • maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w roku:

2018 – 1,1 mld zł
2019 – 0,5 mld zł
2020 – 1,6 mld zł
2021 – 1,6 mld zł
2022 – 1,6 mld zł
2023 – 1,6 mld zł
2024 – 1,6 mld zł
2025 – 1,6 mld zł
2026 – 1,6 mld zł
2027 – 1,6 mld zł

  • maksymalny limit wydatków na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw transportu wynikających z ustawy wynosi w roku:

2019  –  788 126 zł
2020  –  867 804 zł
2021  –  875 150 zł
2022  –  882 496 zł
2023  –  889 842 zł
2024  –  889 842 zł
2025  –  889 842 zł
2026  –  889 842 zł
2027  –  889 842 zł

  • maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wojewodów wynikających z ustawy wynosi w latach:

2019 – 2 648 238 zł
2020 – 2 890 353 zł
2021 – 2 914 943 zł
2022 – 2 939 532 zł
2023 – 2 964 122 zł
2024 – 2 988 712 zł
2025 – 2 988 712 zł
2026 – 2 988 712 zł
2027 – 2 988 712 zł

Premier obiecał na drogi lokalne 36 mld zł, ale po zsumowaniu wszystkich limitów, nie ma nawet połowy tej kwoty. Jednak samorządom przydadzą się każde środki, chociaż skala potrzeb jest wielka. Na ile dróg lokalnych ich wystarczy, trudno dzisiaj oceniać, bo ceny materiałów budowlanych i robocizny poszły w górę, przydarzył się też koronawirus w budownictwie. Jeszcze niedawno 1 km drogi ekspresowej kosztował średnio ok. 48 mln zł, a autostrady ponad 53 mln. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej