Domy do 70 m² bez pozwolenia - 600 zgłoszeń w całym kraju od stycznia 2022

2022-08-10 11:42
domy do 70 m
Autor: gettyimages Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia, kierownika i książki budowy możliwa jest od 3 stycznia 2022

Budowa domów do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy możliwa jest od tego roku. W założeniu rozwiązanie Polskiego Ładu miało ułatwić Polakom realizację marzenia o własnym domu. Tymczasem dane pokazują, że nie ma dużego zainteresowania domami do 70 m². Od początku roku zgłoszono do budowy niespełna 600 takich domów w całej Polsce.

Spis treści

 1. Mało chętnych na domy do 70 m² bez pozwolenia
 2. Domy do 70 m² bez pozwolenia z szybką ścieżką legislacji
 3. Domy do 70 m² - założenia
 4. Domy do 70 m² - czy można je sprzedać i wynająć?
 5. Bezpłatne projekty domów do 70 m² do pobrania z bazy
 6. Domy do 70 m² w opinii inżynierów budownictwa
 7. Domy do 70 m² w opinii architektów
 8. Budowa domu bez formalności i pozwolenia przed 2022

Mało chętnych na domy do 70 m² bez pozwolenia

W całej Polsce zarejestrowano do tej pory niespełna 600 zgłoszeń na domy do 70 m², które nie wymagają pozwolenia na budowę. Jakie mogą być główne przyczyny małej ilości chętnych do budowy domów bez pozwolenia? Podkreśla się, że na domy, które budowane są bez kierownika budowy nadzorującego prawidłowy przebieg inwestycji i dziennika budowy trudno o kredyt czy ubezpieczenie. Ponadto nie ma jasnych przepisów odnośnie warunków ewentualnej sprzedaży czy najmu takiego domu. Ważne jest tu również ryzyko odpowiedzialności inwestora w razie naruszenia bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych czy użytkowania. Szerzej o tym poniżej w artykule.

Domy do 70 m² bez pozwolenia z szybką ścieżką legislacji

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wrześniu 2021 nowy rozdział w rozwoju budownictwa - do Sejmu przekazany został projekt ustawy sankcjonujący pomysł budowy domów do 70 m². Jak podkreślił premier, procedura ma być bardzo prosta i zgodnie z zapowiedziami na zgłoszenie, bez dziennika i kierownika budowy, z terminem 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy. Przyznał, że pomysł został oprotestowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, ale też stwierdził, że skoro protestują wielcy inwestorzy, to znaczy, że jest to dobre dla inwestorów indywidualnych. Premier nie wspomniał jednak, że budowa domów do 70 m² wg Polskiego Ładu została skrytykowana merytorycznie przez inżynierów budownictwa i architektów (o czym poniżej).

Ministerstwo zapowiedziało, że nowe przepisy uproszczą procedury, jednocześnie zapobiegną niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy.

 • Budowa małych domów będzie musiała być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie poprzedzone analizą urbanistyczną. Ustawa zakłada przeniesienie z obecnego rozporządzenia sposobu wyznaczenia obszaru analizowanego. Obszar ten wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. W przypadku wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² obszar analizowany został ograniczony do 200 m. Oznacza to, że jeśli w odległości 200 m od terenu inwestycji nie znajduje się zabudowa, to wnioskodawca nie uzyska warunków zabudowy i nie będzie mógł zgodnie z prawem realizować inwestycji - czytamy na stronie ministerstwa.
 • Jak przekazało ministerstwo, wprowadzane ułatwienia nie zwalniają z obowiązku projektowania i realizacji tych budynków w sposób określony w przepisach, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Domy do 70 m² - założenia

Główne założenie tej ustawy to umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² bez konieczności:

To wymagało nowelizacji Prawa budowlanego i zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa wprowadza możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w procedurze zgłoszenia.

 • Jaki budynek, wielkość działki

Przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m². Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Dopuszcza się jednak, aby były one dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W ustawie przewiduje się wymóg, aby budowane domy do 70 m² były budynkami wolnostojącymi, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki.

Ustawa nie zwalnia z obowiązku, w zakresie projektowania i budowy ww. budynków, stosowania wymagań techniczno-budowlanych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, czyli m.in zachowania odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której zostanie wybudowany.

 • Domy do 70 m² w procedurze zgłoszenia z projektem

Ustawa przewiduje, iż domy do 70 m² będą budowane w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza, że zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informacja o takiej inwestycji.

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych będzie podlegała obowiązkowi (art. 41 i 43 Prawa budowlanego):

 • zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonanie ww. obowiązków należy do inwestora. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m², polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Ustala się termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² w wymiarze 21 dni, gdyż – jak czytamy w uzasadnieniu – sprawy te są prostsze i powtarzalne.

Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów (500 zł za dzień zwłoki), wymierzanej przez organ wyższego stopnia, co nie zostało ujęte w projekcie ustawy, ale jest w uzasadnieniu do dokumentu: „Wprowadzenie terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz konsekwencji finansowych dla jego przekroczenia powinno wpłynąć na usprawnienie postępowań administracyjnych, a zastosowanie dotychczasowych przepisów określających sposób liczenia terminu pozwoli na uwzględnienie obiektywnych przyczyn jego wydłużenia.”

W ustawie przewiduje się też zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m² do 70 m². Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, przewiduje się wprowadzenie ograniczenia, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m.

Domy do 70 m² - czy można je sprzedać i wynająć?

Konieczność złożenia oświadczenia o budowie dla własnych potrzeb mieszkaniowych wzbudziła wątpliwości związane z możliwością wynajmu czy sprzedaży domu do 70 m² wybudowanego bez pozwolenia na budowę i kierownika budowy. Otóż Ustawa nie reguluje w żaden szczególny sposób tej kwestii. Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających:

 • warunków zbycia,
 • sprzedaży lub
 • wynajmu takich nieruchomości.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiły się odpowiedzi Ministerstwa dotyczące tej kwestii.

Pytanie: Czy jeśli zmieni się moja sytuacja materialna i będę zmuszony sprzedać wybudowany dom, grożą mi jakieś konsekwencje?

Odpowiedź: Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu w takiej sytuacji.

Pytanie: Czy wybudowany w ramach programu dom mogę sprzedać?

Odpowiedź: Brak szczególnych regulacji w stosunku do Kodeksu cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.

Co to oznacza w praktyce? Poprosiliśmy o opinię prawną dwie kancelarii. Obie zwracają uwagę na to, że przepisy wymagają doprecyzowania i uregulowania tych kwestii w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

Komentarz Moniki Wystrychowskiej-Zawiślak, radcy prawnego oraz Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawodawca w uzasadnieniu do przedmiotowej noweli wskazał, że jej celem jest konieczność zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a wskazane w niej rozwiązania mają służyć wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli. Należy zatem przyjąć, że taki również był cel wprowadzenia omawianego obowiązku inwestora do złożenia oświadczenia, zgodnie z którym planowana budowa jest prowadzona dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Intencją ustawodawcy było bowiem wykluczenie możliwości wykorzystywania zapisów ustawy przez deweloperów na cele komercyjne.

Co prawda, tak jak wskazało Ministerstwo Rozwoju w swoich odpowiedziach powyżej, nowela nie wprowadza  żadnych ograniczeń w zbywaniu czy oddawaniu w posiadanie budynku zrealizowanego na podstawie noweli bez pozwolenia na budowę. W świetle prawa cywilnego nie ma zatem żadnych ograniczeń do zawarcia skutecznej umowy, na podstawie której inwestor zbędzie lub wynajmie czy wydzierżawi tak zrealizowaną inwestycję. Powyższe pomija jednak całkowicie skutki karne takiego działania.

Wskazać bowiem należy, że powyższe oświadczenie inwestora ma być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023). W konsekwencji zbywając czy wynajmując przedmiotowy budynek po jego wybudowaniu, inwestor narażać się będzie na zarzut, iż oświadczenie o tym że przedmiotową inwestycję realizuje na własne potrzeby mieszkaniowe było fałszywe, narażając się tym samym na odpowiedzialność karną za czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zasadniczo nie powinno mieć znaczenia, czy w momencie realizacji budynku inwestor rzeczywiście planował wykorzystać budynek na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak po jego wybudowaniu z uwagi na zmianę okoliczności i sytuacji życiowej został zmuszony do jego zbycia czy wynajęcia. Po pierwsze ustawa nie reguluje takiej sytuacji, w tym w szczególności, nie przewiduje aby budynek mógł być tylko przez jakiś czas wykorzystywany na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, co więcej zmiana potrzeb i sytuacji życiowej inwestora to kwestia bardzo subiektywna co może powodować wątpliwości interpretacyjne. Ponadto z założenia i charakteru danej inwestycji, jest ona dopuszczalna na preferencyjnych warunkach, wyjątkowo i jedynie w sytuacji gdy jest realizowana na własne potrzeby mieszkaniowe inwestora bez żadnego limitu czasowego w tym zakresie. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do nadużyć i stanowiła nieuzasadnioną nadinterpretację, niezgodną z wykładnią literalną przepisów noweli.

Należy wziąć pod uwagę również to, że wskutek dalekiego odformalizowania procedury budowy wspomnianych budynków, w przypadku braku kierownika budowy, to właściciel jako inwestor będzie ponosił pełną odpowiedzialność za budowę jak również za jakość finalnego efektu zrealizowanych prac. Pytanie zatem czy w tych okolicznościach nabywcy czy najemcy będą posiadali tak dalekie zaufanie do inwestora i czy w ogóle i na jakich warunkach będą zainteresowani zakupem czy najmem tak powstałego obiektu. Założyć bowiem należy, że niewielu będzie chętnych na zakup takiego budynku w obawie przed ryzykami związanymi z taką budową, w tym potencjalnym zagrożeniem życia czy zdrowia osób w nim przebywających.

Wydaje się, że ustawodawca nie rozważył w ogóle tych skutków, skupił się jedynie na dalekim odformalizowaniu procedury budowy budynków mieszkalnych do 70 m2 do własnych celów mieszkaniowych inwestora, blokując możliwość stosowania tych rozwiązań dla deweloperów, nie analizując jak rozwiązanie to będzie rzutować na możliwość dysponowania taką nieruchomością przez inwestora w przyszłości gdy jego potrzeby mieszkaniowe czy sytuacja życiowa się zmienią, jak również w sytuacji śmierci samego inwestora..

Nie uchybiając powyższemu, treść omawianego oświadczenia o budowaniu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jest daleko nieprecyzyjna i zapewne będzie przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych, co ma tym bardziej istotne znaczenie, że od tej interpretacji zależeć będzie odpowiedzialność karna. W konsekwencji, powyższe budzi też wątpliwości co do zgodności omawianych rozwiązań z konstytucją, zarówno z punktu widzenia ochrony prawa własności, jak i prawidłowej legislacji i poziomu określoności ustawy karnej.

Komentarz Szymona Żyto, prawnika oraz Piotra Zapalskiego, partnera w Kancelarii CDZ Chajec i Wspólnicy

Przyczyną uchwalenia ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”) była chęć ustawodawcy do wprowadzenia do obrotu prawnego prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m² realizowanego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tym samym procedury te z założenia nie powinny mieć zastosowania do budowy budynków, które inwestor już pierwotnie planuje przeznaczyć na sprzedaż lub oddanie w najem, gdyż ani sprzedaż budynku ani jego najem nie służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Prawdopodobnie właśnie z uwagi na opisany powyżej cel Ustawy, inwestor, chcąc skorzystać z uproszczonych procedur budowlanych wprowadzonych Ustawą, zobowiązany będzie, między innymi, do dołączenia do zgłoszenia budowy budynku oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, wskazującego, że planowana budowa prowadzona będzie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Złożenia oświadczenia niegodnego z prawdą, wiązać się będzie z odpowiedzialność karną, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jednocześnie Ustawa nie zawiera regulacji, które wprost ograniczyłyby lub wyłączyły dopuszczalność przyszłej sprzedaży lub oddania w najem budynku, który został wzniesiony przez inwestora w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdyby inwestor poprzez zbudowanie budynku cel ten zaspokoił, a następnie (w przyszłości), wskutek zmiany okoliczności faktycznych (np. przeprowadzka, nabycie innego budynku/mieszkania), budynek przestał być inwestorowi potrzebny do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Z uwagi jednak na lakoniczność Ustawy w powyższym zakresie, a także zważywszy, że Ustawa nie doczekała się jeszcze szerszych analiz wśród przedstawicieli doktryny prawa, nie można wykluczyć, że sprzedaż lub oddanie w najem budynku zrealizowanego na podstawie uproszczonej procedury wprowadzonej Ustawą, wiązać będzie się z ryzykiem podjęcia przez organ kroków zmierzających do weryfikacji prawdziwości oświadczenia inwestora, co do realizacji budynku w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydaje się jednak, że ryzyko powstać może jedynie w sytuacji, gdy możliwe do wykazania będzie, że już w dacie składania oświadczenia inwestor nie miał zamiaru korzystać w budynku dla własnych celów mieszkaniowych i realizował go wyłączenie w celu jego sprzedaży lub oddania w najem.

Warto również wskazać, że gdy ustawodawca przyjął w 2016 roku zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzając istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnym, ustawa ta wprost wskazywała zasady, na jakich właściciel nieruchomości rolnej, może ją zbyć i w jaki sposób i na jakie cele musi z niej korzystać. Skoro zatem analizowana Ustawa analogicznych regulacji nie zawiera, to sugerować może to, iż celem ustawodawcy nie było ograniczenie obrotu budynkiem, który inwestor zrealizował w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, cel ten został zrealizowany, zaś wskutek zmiany sytuacji faktycznej, budynek inwestorowi do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych już nie jest niezbędny. Jak to jednak bywa z nowymi regulacjami, dopiero praktyka pokaże, w jaki sposób przepisy wprowadzone Ustawą będą interpretowane zarówno przez organy budowlane jak i sądy.

Bezpłatne projekty domów do 70 m² do pobrania z bazy

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizował w ubiegłym roku konkursu na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m². W wyniku negocjacji z laureatami konkursu podpisano 24 umowy, efektem których będzie 70 gotowych projektów wraz ich wariantami, które będzie można bezpłatnie pobrać ze specjalnej bazy. W tej chwili dostępne są już 32 projekty z 70.

WYNIKI KONKURSU

Domy do 70 m² w opinii inżynierów budownictwa

W opinii PIIB, upraszczanie procedur związanych z budową budynków, rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania. Rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy zwiększy również ryzyko realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym. Inżynierowie budownictwa z całą stanowczością podkreślają, że samodzielnych funkcji technicznych wykonywanych przez kierownika budowy nie zastąpi nadzór autorski, który nie jest obowiązkowy.

Domy do 70 m² w opinii architektów

Architekci zrzeszeni w Izbie Architektów RP od początku brali czynny udział w opiniowaniu budowy domów do 70 m² wg Polskiego Ładu. W oficjalnym zgłoszeniu swojej opinii, co do projektu ustawy, architekci pisali, że „po dogłębnym przeanalizowaniu proponowanych zmian i konsekwencji jakie przyniesie wprowadzenie tych zmian w życie IA RP jest zmuszona negatywnie zaopiniować przedstawiony projekt, dostrzegając wadliwość, brak spójności i szereg negatywnych konsekwencji jakie mogą przynieść propozycje zawarte w tym projekcie.” Wśród największych zagrożeń architekci wskazywali brak obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, pytali wprost – na kogo w takiej sytuacji spada odpowiedzialność za kolejne etapy budowy? Ustawa ponadto rozszczelnia system prawa budowlanego, prowokuje do nadużyć, nie gwarantuje bezpieczeństwa realizowanych na jej podstawie obiektów oraz może przyczynić się do rozlewu chaotycznej zabudowy.

Czy nadzór budowlany będzie kontrolował realizację? Jeśli tak, to możliwe, że po kontroli domów, których proces nie był weryfikowany na żadnym etapie, już po realizacji będzie wymagał doprowadzenia do zgodności z MPZP lub przepisami. Czy inwestor, który wybuduje domek „pod lasem” nie będzie występować z roszczeniami do gminy o doprowadzenie drogi i sieci, bo taka inwestycja przekracza jego budżet? A może, po poniesieniu kosztów budowy i przyłączy, pokusi się o rozbudowę wzwyż – bez kierownika i dziennika budowy, a więc z zagrożeniem bezpieczeństwa w trakcie prac i podczas użytkowania - zwraca uwagę arch. Katarzyna Pryszczewska, SRDK Architekci Studio Śródka

Budowa domu bez formalności i pozwolenia przed 2022

Odnieśmy się do pomysłu budowy domów do 70 m² w Polskim Ładzie w kontekście obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, pozwolenia na budowę wymagają wszystkie obiekty i roboty budowlane z wyjątkiem tych wymienionych w art. 29-31, dla których wystarczy zgłoszenie. Są tu m.in. (art. 29.1) wymienione wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. 

Przy zgłoszeniu budowy takiego domu prawo wymaga dołączenia kompletu dokumentów identycznych jak w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę. Chodzi o: kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi na podstawie innych przepisów uzgodnień oraz zgód administracyjnych. Jeśli budowa prowadzona jest na podstawie zgłoszenia, to nie ma obowiązku ustanawiania kierownika budowy, z kilkoma wyjątkami do których należy m.in. budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych wolno stojących opisanych j.w. Dziennik budowy jest wymagany dla inwestycji, dla których wydano pozwolenie na budowę.   

Budowę domu j.w. trzeba zgłosić na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy (wraz z całą dokumentacją). Trzeba też przypomnieć, że już od 5 lipca 2021 w ramach cyfryzacji budownictwa i procesu procesu inwestycyjno-budowlanego,  procedura zgłoszenia będzie możliwa drogą elektroniczną. 

Wydaje się wobec powyższego, że generalnie budowa domu do 70 m² bez pozwolenia, kierownika budowy i dziennika budowy była możliwa i zgodna z prawem już wcześniej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej