Domy do 70 m² bez pozwolenia - 1058 zgłoszeń w całym kraju od stycznia 2022

2022-12-09 14:19
domy do 70 m
Autor: gettyimages Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia, kierownika i książki budowy możliwa jest od 3 stycznia 2022

Budowa domów do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy możliwa jest od początku 2022. W założeniu rozwiązanie Polskiego Ładu miało ułatwić Polakom realizację marzenia o własnym domu. Tymczasem MRiT podało, że od początku roku zgłoszono do budowy 1058 domów do 70 m² w całej Polsce. Pobrano też ok. 20700 bezpłatnych projektów takich domów.

Spis treści

 1. Domy do 70 m² bez pozwolenia i formalności
 2. 1058 domów do 70 m² w całej Polsce
 3. Procedura budowy domów do 70 m² 

Domy do 70 m² bez pozwolenia i formalności

Od 2022 roku można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 m² - bez pozwolenia na budowę, a na podstawie zgłoszenia, bez kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W przypadku, gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Termin na wydanie W-Z dla domu m² do 70 wynosi 21 dni.

1058 domów do 70 m² w całej Polsce

Według najnowszych danych MRiT, w całym kraju zgłoszono do 7 grudnia budowę 1058 domów do 70 m², najwięcej w woj. mazowieckim - 209 i pomorskim - 123. W woj. wielkopolskim wpłynęło 96 zgłoszeń, a śląskim - 90. Najmniejsze zainteresowanie domami 70 m² zanotowano w woj. opolskim – 18 i podlaskim - 14.

Resort poinformował też, że pobrano ok. 20700 projektów domów do 70 m², które są udostępnione bezpłatnie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Przypominamy, że MRiT planuje dalsze uproszczenie procedury budowlanej. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, będzie można budować także domy jednorodzinne powyżej 70 m².  Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby mieszkaniowe.

Projekt noweli, tzw. deregulacja + pełna cyfryzacja, jest obecnie na etapie rozpatrywania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Procedura budowy domów do 70 m² 

 • Jaki budynek, wielkość działki

Przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m². Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Dopuszcza się jednak, aby były one dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Przepisy przewidują, aby budowane domy do 70 m² były budynkami wolnostojącymi, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki.

Ustawa nie zwalnia z obowiązku, w zakresie projektowania i budowy ww. budynków, stosowania wymagań techniczno-budowlanych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, czyli m.in zachowania odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której zostanie wybudowany.

 • Domy do 70 m² w procedurze zgłoszenia z projektem

Domy do 70 m² można budować w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza, że zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informacja o takiej inwestycji.

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych podlega obowiązkowi (art. 41 i 43 Prawa budowlanego):

 • zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonanie ww. obowiązków należy do inwestora. Do zgłoszenia budowy domu trzeba dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m², polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Ustala się termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² w wymiarze 21 dni, gdyż – jak czytamy w uzasadnieniu – sprawy te są prostsze i powtarzalne.

Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów (500 zł za dzień zwłoki), wymierzanej przez organ wyższego stopnia, co nie zostało ujęte w projekcie ustawy, ale jest w uzasadnieniu do dokumentu: „Wprowadzenie terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz konsekwencji finansowych dla jego przekroczenia powinno wpłynąć na usprawnienie postępowań administracyjnych, a zastosowanie dotychczasowych przepisów określających sposób liczenia terminu pozwoli na uwzględnienie obiektywnych przyczyn jego wydłużenia.”

Możliwa jest też zmiana w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m² do 70 m².

Źródło: PAP, MRiT

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej