Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego

2021-09-15 14:31
Projekt G15b Budynek gospodarczy
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt G15b Budynek gospodarczy, arch. Ewa Dziewiątkowska

Co do zasady budowa budynku gospodarczego, tak jak każdego innego budynku, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy Prawa budowlanego przewidują jednak wyjątki. Chodzi o budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m². W przypadku takich budynków wystarczy zgłoszenie budowy. Dowiedz się, kiedy można wybudować budynek gospodarczy na podstawie samego zgłoszenia.

Spis treści

 1. Czym jest budynek gospodarczy?
 2. Budynek gospodarczy – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?
 3. Zgłoszenie budynku gospodarczego – niezbędne formalności
 4. Czy można się odwołać od decyzji urzędu?
 5. Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego - wypełniony wniosek, przykład
 6. Projekt budynku gospodarczego

Czym jest budynek gospodarczy?

Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Aby można było mówić o budynku gospodarczym w rozumieniu powyższego przepisu musi on, jak każdy inny budynek, być:

 • trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian),
 • mieć dach i fundamenty.

Budynkiem gospodarczym będzie zatem garaż, altanka, komórka na narzędzia, warsztat (niezawodowy), spiżarnia, magazyn, ganek, oranżeria a nawet basen itp.

Budynek gospodarczy – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Co do zasady budowa obiektu gospodarczego, jak każdego innego budynku, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają jednak wyjątki w tym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane budowa budynku gospodarczego możliwa będzie na podstawie samego zgłoszenia w przypadku:

 1. o powierzchni zabudowy do 35 m2 wolno stojących:
 • parterowych budynków gospodarczych,
 • garaży,
 • wiat.

2. o powierzchni zabudowy do 35 m2 przydomowych:

 • ganków,
 • oranżerii (ogrodów zimowych).
WAŻNE

Należy jednak podkreślić, że zarówno w przypadku budynków gospodarczych wolnostojących (o których mowa powyżej w pkt 1), jak i budynków gospodarczych przydomowych (o których mowa powyżej w pkt 2, łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W przeciwnym razie zgłoszenie nie wystarczy i trzeba będzie starać się o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budynku gospodarczego – niezbędne formalności

Zgłoszenia budowy obiektu gospodarczego należy dokonać w starostwie odpowiednim dla lokalizacji inwestycji.

Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą rządowego portalu e-Budownictwo.

Bez względu na to, w jakiej formie decydujemy się złożyć zgłoszenie, należy pamiętać, by uczynić to 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Jest to okres, podczas którego starosta może wnieść sprzeciw. Jego brak oznacza możliwość rozpoczęcia budowy. Zgłoszenie zachowuje ważność przez trzy lata. Jeżeli w tym czasie prace nie zostaną rozpoczęte, procedurę trzeba rozpocząć od nowa.

WAŻNE

Jeśli rozpoczniemy budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez nas zgłoszenie, to urząd uzna to za samowolę budowlaną. Możemy wtedy ponieść wysokie kary i czeka nas konieczność legalizacji samowoli w nadzorze budowlanym.

W zgłoszeniu należy uwzględnić:

 • miejscowość i numer działki, na której będzie znajdować się budynek;
 • opis budynku – użyte materiały, parametry, wysokość i kąt nachylenia;
 • termin rozpoczęcia prac;
 • szkic budynku gospodarczego – rysunki, które wskażą usytuowanie pomieszczenia na działce;
 • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością;
 • ewentualne pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Jeśli nasze zgłoszenie ma braki, urząd wyśle nam postanowienie wzywające do ich usunięcia i poda w nim termin, w którym należy to zrobić. Gdy nie usuniemy braków w terminie, otrzymamy decyzję o sprzeciwie wobec robót rozpoczęcia budowlanych. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w tym urzędzie, w którym składaliśmy zgłoszenie budowy.

Urząd ocenia, czy możemy przystąpić do budowy naszego budynku gospodarczego wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Jeśli nasze zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. W takim wypadku urząd nie musi wysyłać nam żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Może jednak, przed upływem terminu 21 dni, wydać nam z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Decyzję o sprzeciwie na wykonanie budowy otrzymamy w przypadku gdy:

 • nie uzupełnimy braków w zgłoszeniu,
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę (np. z załączonych dokumentów wynikać będzie, że powierzchnia naszego budynku gospodarczego przekracza jednak 35 m2),
 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Ponadto, urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać nam uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Do budowy możemy przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, a chcemy uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, to możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Wniosek składamy do urzędu, w którym zgłaszaliśmy budowę.

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez nas zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możemy uznać to za brak sprzeciwu. Należy zwrócić uwagę, że termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczymy od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

WAŻNE

Urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć nam decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle nam decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej zatem, po upływie terminu zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się, czy urząd przyjął nasze zgłoszenie.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Możemy odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie składamy za pośrednictwem urzędu, który wydał nam decyzję. Mamy na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Naszym odwołaniem zajmie się urząd wojewódzki.

Osoby które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z naszego zgłoszenia (np. nasi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09) oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego - wypełniony wniosek, przykład

Przykładowo wypełnione zgłoszenie budowy budynku gospodarczego.

Projekt budynku gospodarczego

Co ciekawe, planując zabudowę gospodarczą, nie trzeba zamawiać indywidualnego projektu. Można wybrać jeden z projektów gotowych. Są dostępne online, gotowe do wysyłki niemal od ręki i zdecydowanie tańsze od projektów przygotowanych na indywidualne zamówienie. Zakup takiego projektu znacznie przyspiesza też cały proces inwestycyjny. Wprawdzie takie projekty wymagają adaptacji, ale jest to bez wątpienia krótsza procedura, niż przygotowanie od podstaw nowego projektu. 

Jeśli więc zamierzamy wybudować garaż, magazyn lub inny obiekt gospodarczy, zamiast zlecać wykonanie projektu architektowi, możemy wybrać jedną z gotowych propozycji i w ten sposób zaoszczędzić i znacznie skrócić proces inwestycyjny.

Polecamy projekty gotowe budynków gospodarczych Muratora.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej