Glazurnik – jak wygląda praca glazurnika, jakie zarobki?

2022-01-27 12:59
Układanie glazury
Autor: J. Wajszczak Układanie glazury to nie taka prosta praca. Dobry glazurnik musi mieć wiedzę i umiejętności

Obecna sytuacja na rynku pracy w budownictwie wskazuje, że dobry i rzetelny glazurnik nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, brakuje bowiem wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się pracami wykończeniowymi. Glazurnik może prowadzić własną działalność gospodarczą lub być zatrudnionym w firmach budowlano-remontowych. Średnie zarobki glazurnika, wg dwóch różnych źródeł, wynoszą ok. 5000 zł.

Spis treści

 1. Zawód glazurnik 
 2. Umiejętności i wyposażenie glazurnika 
 3. Na czym polega praca glazurnika 
 4. Glazurnictwo dla każdego?
 5. Kwalifikacje zawodowe glazurnika
 6. Glazurnik – zarobki. Doświadczenie w cenie

Zawód glazurnik 

Od każdego pracownika wymaga się tzw. kompetencji kluczowych. Ich gradację dla glazurnika (kod zawodu – 712202) przedstawia rysunek poniżej. Nawiązują one do opisów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która wyodrębnia w Polsce osiem poziomów kwalifikacji odpowiadających poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji. Określają je ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Glazurnik odnosi się do III poziomu PRK.

Profil kompetencji dla zawodu glazurnik
Autor: „Informacja o zawodzie Glazurnik (712202)” Profil kompetencji kluczowych dla zawodu glazurnik (opracowany na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD)

Kompetencja zawodowa (Kz1) dla zawodu glazurnika to wykonywanie i naprawianie okładzin ściennych z materiałów ceramicznych. Obejmuje zestaw zadań zawodowych, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności. Są to:

 • Z1 – wykonywanie robót pomocniczych w pracach glazurniczych (m.in. przygotowanie miejsca pracy i materiałów),
 • Z2 – układanie płytek z materiałów ceramicznych,
 • Z3 – wykonywanie napraw glazurniczych.

Glazurnik musi znać, rozumieć i stosować zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii obowiązujące podczas wykonywania każdego z tych zadań, a także zasady organizacji robót i prac. Powinien znać narzędzia, maszyny i sprzęty niezbędne do wykonywania każdego z zadań oraz potrafić z nich korzystać (dotyczy to też montażu elementów rusztowania niezbędnego do realizacji prac). Szczególnie istotna jest wiedza o dostępnych materiałach przeznaczonych do prac pomocniczych, glazurniczych i remontowych, a także umiejętność ich stosowania (zgodnie z technologią i według instrukcji producentów) w celu przygotowania podłoża, układania i napraw okładzin glazurniczych. Dotyczy to również znajomości i przestrzegania zasad ostrożnego stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych przy pracach glazurniczych.

Ponadto, w zakresie wiedzy i umiejętności dla każdego z ww. zadań, przyszły glazurnik przed rozpoczęciem pracy w tym zawodzie musi:

 • znać i rozumieć zasady wykonywania poszczególnych robót i prac, umieć posługiwać się dokumentacją projektową, budowlaną i techniczną, wykonywać obmiary i przedmiary robót, dobierać i obliczać ilość potrzebnych materiałów, a także szacować i rozliczać koszty związane z realizowanymi zadaniami;
 • znać i potrafić zastosować techniki wykonywania i napraw okładzin ściennych, a także rozróżniać podłoża i dopasowywać do nich odpowiednie materiały i technologie;
 • umieć dobierać barwy, kształty i odcienie płytek oraz mozaik, znać kryteria oceny i zasady kontroli jakości wykonanych okładzin;
 • potrafić podejmować decyzje o wstrzymaniu robót glazurniczych ze względu na niekorzystne warunki zewnętrzne.

Umiejętności i wyposażenie glazurnika 

W swojej pracy glazurnik stosuje m.in. narzędzia do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów, do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, a także do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami. Używa również urządzeń i maszyn do obróbki elementów (przycinania, wycinania otworów, doszlifowywania krawędzi itp.) oraz transportu materiałów na placu budowy. Wykorzystuje zarówno narzędzia ręczne, jak i mechaniczne, stosując je zgodnie z zasadami i przepisami BHP. Są wśród nich m.in. młotki gumowe, kielnie, łamaki, elektroniczne i ręczne przyrządy pomiarowe, gąbki i włókniny ścierne, pace do spoinowania, dłuta, przecinarki ręczne i elektryczne, mieszarki do zapraw, frezarki, otwornice, a także akcesoria montażowe: klipsy, kliny czy krzyżyki dystansowe. Podczas pracy wykorzystuje elementy ochronne, jak np. nakolanniki, kask czy okulary.

Glazurnik przy pracy
Autor: Shutterstock Młotki gumowe, kielnie, łamaki, przyrządy pomiarowe, gąbki i włókniny ścierne, pace do spoinowania, dłuta i przecinarki ręczne to tylko część narzędzi potrzebnych glazurnikowi w pracy

Na czym polega praca glazurnika 

Glazurnik wykonuje pracę wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz obiektów budowlanych. W zależności od miejsca pracy, realizowanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo, głównie w systemie zmianowym. Czas pracy musi być dostosowany do wymogów technologicznych wykonywanych robót, zależy on również od pory roku, warunków atmosferycznych i pory dnia.

Glazurnik w czasie pracy narażony jest na działanie wielu czynników mogących powodować kłopoty zdrowotne. W tablicy poniżej zestawiono je wraz ze szkodami, do jakich mogą się przyczyniać.

Niebezpieczne dla zdrowia czynniki w pracy  glazurnika
Czynnik   Pochodzenie Możliwy uszczerbek na zdrowiu
prąd elektryczny uszkodzone urządzenia elektryczne używane podczas pracy; przebicia w instalacjach elektrycznych na placu budowy porażenie prądem
hałas i wibracje obsługa maszyn podczas wykonywania prac budowlanych, np. szlifierek, narzędzi do mieszania farb, szpachli, gipsów i zapraw choroby układu ruchowego i nerwowego
ostre krawędzie narzędzia typu skrobaki, pace czy szpachelki przecięcia lub przekłucia skóry
mokra, śliska nawierzchnia opady, rozlane płyny, nieodpowiednie obuwie do pracy urazy w wyniku poślizgnięcia, potknięcia lub upadku, w szczególności z przenoszonymi materiałami malarskimi
związki chemiczne farby, rozpuszczalniki, kleje do tapet, środki do usuwania powłok malarskich objawy alergiczne (pieczenie, zaczerwienienie skóry lub oczu, uszkodzenie rogówki)
zapylenie pył powstający głównie podczas prac przygotowawczych przed malowaniem i tapetowaniem powierzchni (szlifowanie tynków, starych powłok) podrażnienia gardła, dróg oddechowych, nieżyt nosa, kaszel, duszności
odpryski materiałów budowlanych obróbka, docinanie płytek lub kamieni uszkodzenie oczu na skutek zaprószenia
ręczne prace transportowe dźwiganie ciężarów lub nieodpowiednie ich podnoszenie uszkodzenia kręgosłupa
nadmierny wysiłek fizyczny zbyt długo wykonywana praca dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego
wymuszona pozycja ciała wykonywanie pracy zwykle w pozycji stojącej oraz z uniesionymi rękami bóle pleców, ramion, zmiany układu kostno-stawowego
zmienne warunki atmosferyczne nadmierne nasłonecznienie podczas pracy na zewnątrz budynku, praca w upały udar słoneczny
lęk przed upadkiem z wysokości prace na drabinie, rusztowaniu stres
praca pod presją czasu konieczność dotrzymywania terminów wykonywanych zadań stres
Glazurnik przy pracy
Autor: M. Bykowski Glazurnik często pracuje w niewygodnych pozycjach, ponadto musi utrzymać w rękach ciężkie płytki i precyzyjnie je ułożyć

Glazurnictwo dla każdego?

Poza umiejętnościami technicznymi – wiedzą i praktyką wymaganą do poprawnego prowadzenia prac glazurniczych – osoba wykonująca zawód glazurnika powinna mieć odpowiednie predyspozycje, czyli kompetencje społeczne i psychofizyczne, by móc prawidłowo realizować zadania zawodowe. Kompetencje społeczne określają, że glazurnik w szczególności powinien być gotowy na:

 • ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonywania lub naprawiania okładzin ściennych z wyrobów ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża, a także za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi) oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy;
 • doskonalenie własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym;
 • dostosowywanie zachowania do zmian w środowisku pracy na budowie;
 • wykonywanie pracy częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach pracy na budowie;
 • dokonanie oceny wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej na budowie i ponoszenie odpowiedzialności za ich skutki.

Wśród wymagań psychofizycznych wymienia się natomiast wiele cech w kilku kategoriach (tablica poniżej). Szereg z nich powiązanych jest ze stanem zdrowia. Glazurnik musi być zatem zdrowy i sprawny ruchowo, gdyż jego praca wymaga znaczącego wysiłku fizycznego (pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich). O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy. Schorzenia, które ograniczają możliwość pracy jako glazurnik, to:

 • ostre reakcje alergiczne na substancje używane do wykonywania robót glazurniczych, 
 • zaburzenia równowagi lub zawroty głowy,
 • choroby centralnego układu nerwowego, krążenia i oddechowego,
 • brak widzenia głębi uniemożliwiający ocenę odległości, daltonizm,
 • choroby znacznie ograniczające sprawność narządów ruchu,
 • istotne wady słuchu.

Warto tu zaznaczyć, że glazurnikiem może być również osoba z niepełnosprawnościami. W tym przypadku niezbędnym warunkiem jest jednak identyfikacja indywidualnych barier, a także dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do jej potrzeb. Pracę w tym zawodzie może wykonywać osoba z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), możliwą do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych, a także z dysfunkcją wzroku (04-O), korygowaną okularami lub soczewkami kontaktowymi. Glazurnik może mieć zaburzenia głosu lub mowy (03-L), ale w stopniu pozwalającym na skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację. Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Wymagania psychofizyczne w zawodzie glazurnika
Kategorie wymagań psychofizycznych  Cechy pożądane w zawodzie glazurnika
wymagania fizyczne ogólna wydolność fizyczna, sprawność układów mięśniowego, kostno-stawowego i oddechowego, a także narządów wzroku i równowagi oraz zmysłu dotyku
sprawności sensomotoryczne koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk i palców, ostrość wzroku, rozróżnianie barw, czucie dotykowe, brak lęku przed wysokością, zmysł równowagi oraz spostrzegawczość
sprawności i zdolności zdolność koncentracji i podzielność uwagi, łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej, wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne, myślenie twórcze, zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność współdziałania i współpracy w zespole (grupie)
cechy osobowościowe samodzielność, samokontrola, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do pracy w szybkim tempie oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, odporność na działanie pod presją czasu, dbałość o jakość pracy, rzetelność, dokładność, gotowość do współdziałania

Kwalifikacje zawodowe glazurnika

Podjęcie pracy w zawodzie glazurnika ułatwia odpowiednie wykształcenie potwierdzone egzaminami. Poniżej wymieniono podstawowe dokumenty.

 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym szkolnym „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” (712905) lub „technik robót wykończeniowych w budownictwie” (311219). Zdobycie takiego wykształcenia oferują branżowe szkoły I (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) i II stopnia oraz technika o profilach budowlanych, a dyplom po zdanym egzaminie wydają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację BD.04 (aktualnie BUD.11) „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych”, wyodrębnioną w ww. pokrewnych zawodach szkolnych, a także w ramach rozszerzania swoich kompetencji zawodowych w zawodzie technik budownictwa (311204) i posadzkarz (712204). Świadectwo można zdobyć dzięki ukończeniu odpowiednich kwalifikacyjnych kursów zawodowych, organizowanych m.in. przez publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, niepubliczne szkoły mające uprawnienia szkół publicznych i oferujących kształcenie zawodowe, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową oraz podmioty funkcjonujące w branży oświatowej na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. Uzyskuje się je po zdaniu egzaminu końcowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Jest również możliwość zdania przed nią eksternistycznego egzaminu zawodowego, po wcześniejszym wykazaniu się minimum dwuletnim doświadczeniem pracy w zawodzie.
 3. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik lub pokrewnym (712905) uzyskane w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Tytuły czeladnika i mistrza otrzymuje się po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami glazurnika poszukującego pracy są m.in. 

 • suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim) wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń do robót malarskich, pracy na wysokości powyżej 3 m, montażu rusztowań,
 • prawo jazdy kat. B.
Glazurnik
Autor: Shutterstock Karierę w zawodzie glazurnika najlepiej zacząć od odpowiedniego wykształcenia potwierdzonego egzaminami

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia (bądź uzyskaniu tytułu czeladnika) glazurnik zwykle rozpoczyna pracę jako pomocnik, następnie może awansować na samodzielne stanowisko. Jeśli ma już znaczne doświadczenie oraz odpowiednie zdolności i umiejętności organizacyjne, a także potrafi skutecznie pracować z ludźmi, może zostać brygadzistą nadzorującym pracę zespołu pracowników. Może również dalej kształcić się w technikum lub branżowej szkole II stopnia w zawodzie (pokrewnym) technik robót wykończeniowych w budownictwie lub w liceum dla dorosłych, a po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej(kierunek budownictwo) i awansować na stanowisko kierownicze.

Rynek materiałów i technologii wykorzystywanych w pracach glazurniczych jest coraz bogatszy, dlatego glazurnik powinien stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w tym zakresie. Może to zrobić, korzystając ze szkoleń organizowanych przez producentów wyrobów do prac glazurniczych, organizacje branżowe i wyspecjalizowane instytucje edukacji pozaformalnej oraz instytuty i stowarzyszenia działające w branży budowlanej. Organizatorzy tych szkoleń często poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Glazurnik – zarobki. Doświadczenie w cenie

Obecna sytuacja na rynku pracy w budownictwie wskazuje, że dobry i rzetelny glazurnik nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, brakuje bowiem wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się pracami wykończeniowymi. Glazurnik może prowadzić własną działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), ukierunkowaną na wykonywanie okładzin ściennych z materiałów ceramicznych na różnego rodzaju przegrodach budowlanych. Najczęściej jednak znajduje pracę (zarówno w kraju, jak i za granicą)w firmach prowadzących budowy oraz remonty obiektów. Zatrudnienie w zawodzie glazurnika oferują przedsiębiorstwa budowlane o różnej wielkości i formie własności, prowadzące prace na budowach obiektów mieszkaniowych, przemysłowych oraz handlowo-usługowych; zakłady remontowo-budowlane, często rzemieślnicze, świadczące usługi w zakresie robót wykończeniowych oraz remontowych; spółdzielnie mieszkaniowe. Na wysokość zarobków glazurnika wpływa przede wszystkim jego staż pracy, czyli pracodawcy doceniają doświadczenie zawodowe.  

Według analiz wynagrodzenia.pl, średnie zarobki glazurnika (aktualizacja na rok 2021) wynoszą 4480 zł brutto. Co drugi glazurnik ma zarobki w przedziale od 3630-5530 zł, jedna czwarta glazurników może liczyć na zarobki powyżej 5530 zł. Podobne zarobki glazurnika podaje serwis pracuj.pl – średnia płaca 5100 zł brutto.  

Literatura: „Informacja o zawodzie Glazurnik (712202). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018 (ISBN 978-83-7789-495-8 [636])”, Baza danych: INFOdoradca+ Informacje o zawodach, https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazydanych/infodoradca (dostęp: 23.11.2020).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej