Przedmiar robót. Jak się go wykonuje i do czego jest potrzebny przedmiar robót budowlanych

2019-06-03 14:11
Projekt architekt przedmiar robót
Autor: GettyImages Przedmiar robót będzie tańszy, gdy kosztorysant dostanie dokumenty w formie elektronicznej a nie papierowej

W słowniku języka polskiego, przedmiar – jako pojęcie budowlane i ekonomiczne – to wyliczenie ilości robót, wstępne zestawienie zasobów pracy i materiałów jako pierwszy etap układania kosztorysu jakiegoś przedsięwzięcia. By spełnił on swoje zadanie, wszyscy podkreślają, jak ważna jest rzetelność i fachowość w tworzeniu przedmiaru robót. Czym jest przedmiar robót i co powinien zawierać?

Przedmiar robót – definicja

Przedmiar robót budowlanych okazuje się na tyle ważnym etapem procesu inwestycyjnego, że został osadzony i zdefiniowany w przepisach prawa, m.in. w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. Zgodnie z podaną w nim definicją, przedmiar robót to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Metodyka sporządzania przedmiaru robót

Opis przedmiaru robót wskazuje, że trudno go będzie wykonać bez znajomości sztuki budowlanej oraz specyfiki robót i prac budowlanych.  

Przedmiar robót, który ma zostać elementem dokumentacji projektowej, musi być sporządzony wg odpowiednich zasad. Opracowanie musi mieć: kartę tytułową, spis działów przedmiaru robót oraz tabele przedmiaru robót. Oprócz danych zamawiającego, opracowanie musi też zawierać odpowiednie dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiarem nazwy i kody dla: grup robót, klas robót oraz kategorii robót.

W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, przedmiar robót musi zostać podzielony na poszczególne obiekty budowlane.

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, nie uwzględnia się w nich robót tymczasowych, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót  podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać m.in.  

  • numer pozycji przedmiaru;
  • kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;
  • numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
  • nazwy i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
  • jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;
  • liczbę jednostek miary pozycji przedmiaru.

Liczby jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej.

Przedamiar robót budowlanych
Autor: U.D. Warszwa Praga Północ bip.pl Przykładowy wyimek przedmiaru robór budowlanych
Pamiętaj, że...

Przedmiar robót będący podstawą dla kosztorysu inwestorskiego zawiera:

  • ceny materiałów budowlanych podaje się łącznie z kosztami zakupu;
  • godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, w szczególności płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace dodatkowe i płace uzupełniające.

Przedmiar robót dla inwestora i wykonawcy

Przedmiar robót jest ważny dla ustalenia kosztorysu inwestorskiego, który pełni funkcję informacyjną dla oszacowania wartości przedsięwzięcia budowlanego. Przedmiar robót dla oferenta jest podstawą dla wyceny oferty przetargowej. Tu nie powinno być błędów, stąd często podkreśla się, że przedmiar pobór powinien być rzetelny. Źle wykonany przedmiar robót, to oferta obarczona przede wszystkim błędem niedoszacowania, co może mieć daleko idące skutki na etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

Jaka cena za przedmiar robót

Kosztorysanci zaznaczają zazwyczaj, że wszystkie ceny usług kosztorysowych, w tym wykonanie przedmiaru robót, ustalane są indywidualnie.

Ceny orientacyjne to 6-40 zł za pozycję, zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 250-350 zł za kosztorys.
Do cen trzeba doliczyć 23% podatku VAT.

Ceny są niższe, gdy dokumentacja projektowa do przedmiaru robót dostarczona jest w wersji elektronicznej.

Źródła:
Zagadnienia związane z przedmiarem robót budowlanych znajdziemy w:
- rozporządzeniu ministra infrastruktury z 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej