Dokumentacja projektowa, inwentaryzacja, ekspertyza techniczna. Remont i modernizacja zgodnie z prawem

2012-02-24 17:46
Dokumentacja projektowa, inwentaryzacja, ekspertyza techniczna. Remont i modernizacja zgodnie z prawem
Autor: Bolix Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna są potrzebne w przypadku remontu starych budynków

Dokumentacja projektowa musi być dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku gdy planowany remont i modernizacja będzie się wiązał ze zmianami w konstrukcji budynku. Wcześniej musi być wykonana inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza techniczna oceniająca stan budynku.

Dokumentacja projektowa przy remoncie i modernizacji budynku

Gdy remont lub modernizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, do wniosku o jego wydanie musi być dołączona dokumentacja projektowa (projekt budowlany w czterech egzemplarzach) zawierająca wymagane opinie, uzgodnienia i zezwolenia. Zakres projektu budowlanego jest uzależniony od rodzaju i zakresu planowanych robót. Wykonanie projektu remontu lub modernizacji istniejącego budynku zwykle poprzedzone musi być inwentaryzacją oraz sporządzeniem ekspertyzy technicznej stanu danego obiektu.

Zobacz koniecznie: Kiedy remont i modernizacja wymagają pozwolenia na budowę a kiedy wystarczy zgłoszenie >>

Inwentaryzację remontowanego lub modernizowanego obiektu należy wykonać, gdy:

  • roboty budowlane będą się wiązały z ingerencją w konstrukcję budynku (nadbudowa, przebudowa);
  • brak jest zatwierdzonego projektu budowalnego, na podstawie którego przed laty wydano pozwolenie na budowę;
  • dokumentacja budynku jest niekompletna, zaginęła lub nie odpowiada aktualnym przepisom.

W przypadku budynków starych, będących w nie najlepszym stanie technicznym, urząd wydający pozwolenia na budowę może dodatkowo – ze względów bezpieczeństwa – zobowiązać inwestora do przeprowadzenia ekspertyzy technicznej określającej stan budynku i możliwość wykonania zaplanowanych prac remontowych.

Remont, przebudowa, rozbudowa - czym się różnią?

  • Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.
  • Przebudowa – przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, bez zmiany jego charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
  • Rozbudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wraz ze zmianą jego charakterystycznych parametrów.

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana to inaczej projekt techniczny przedstawiający rzeczywisty stan budynku. Inwentaryzacja jest częścią projektu przebudowy budynku.
inwentaryzację można zlecić tej samej pracowni projektowej, która przygotowuje projektu przebudowy (zwykle za dodatkowe pieniądze). W jej ramach wykonuje się szczegółowe pomiary obiektu, na podstawie których sporządzana jest później inwentaryzacja budowlana. A na podstawie rysunków zawartych w inwentaryzacji architekt wykonuje projekt przebudowy. O zrobienie inwentaryzacji można też poprosić doświadczonego inżyniera lub technika budowlanego mającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ekspertyza techniczna

Ocena techniczna budynku może mieć postać opinii technicznej lub szerszego i bardziej szczegółowego opracowania, czyli ekspertyzy. Ekspertyza techniczna zawiera między innymi: opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione. W opracowniu zawarta jest też ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy oraz ocena stanu instalacji. Opisane są również wszelkie uszkodzenia powstałe w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia), jeśli oczywiście takowe są, przyczyny powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji. Ekseprtyza zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw w remontowanym obiekcie.
Ekspertyzę techniczną trzeba zlecić osobie z doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami, czyli rzeczoznawcy budowlanemu.

  • Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych znajduje się m.in. na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego [www.gunb.gov.pl]
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej