Testy na uprawnienia budowlane: odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne [warunki techniczne]

2018-04-06 14:46
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane

Na egzaminie na uprawnienia budowlane zaliczenie testu na poziomie 75% poprawnych odpowiedzi jest dopuszczeniem do II etapu egzaminu. Test trwa od 75 do 135 minut w zależności od liczby pytań, o której decyduje zakres uprawnień. Pytania z warunków technicznych nie należą do najłatwiejszych. Sprawdź odpowiedzi w naszym  przykładowym zestawie pytań egzaminu na uprawnienia budowlane w zakresu: warunki techniczne...   

Odpowiedzi na pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu: warunki techniczne na podstawie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1. C

(par. 125 ust. 3) Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione.

2. C

(par. 14 ust. 2) Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budo wlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. B

(par. 149 ust. 1) Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

 

4. B

(par. 164 ust. 5) Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

5. B

(par. 21 ust. 1) Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej
szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

6. C 

(par. 216 ust. 1) patrz tabela

Elementy budynku i odporność pożarowa
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

7. C

(par.  31) 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:
1) do granicy działki – 5 m,
2) do osi rowu przydrożnego – 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.

8. C

(par. 319 ust. 3) W budynku wolno stojącym o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych, pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany.

9. A

(par. 57 ust. 2)  W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.

10. C

(par. 40 ust. 2)  Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10.00-16.00. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej