Egzamin na uprawnienia budowlane: Prawo budowlane – przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-04-05 13:37
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane – etap pisemny

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Etap I to egzamin testowy, do którego pytania układa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. Jest to pula kilku tysięcy pytań generowanych do egzaminu z bazy przez program komputerowy dla poszczególnych specjalności. Do każdej sesji egzaminacyjnej pytania są aktualizowane przez ekspertów Izby Inżynierów do obowiązującego porządku prawnego. Poniżej przykładowy zestaw 10 pytań testowych z działu Prawo budowlane.

Podczas pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane nie można korzystać z żadnych pomocy. Liczba pytań i czas trwania egzaminu pisemnego zależy od zakresu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  • Uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
    90 pytań, 135 minut, egzamin zaliczony przy min. 68 poprawnych odpowiedziach.
  • Uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi: 75 pytań, 115 minut, min. 57 poprawnych odpowiedzi.  
  • Uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, 90 minut, na zaliczenie 45 dobrych odpowiedzi 45.
  • Uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami  budowlanymi: 45 pytań, 70 minut, 34 poprawne odpowiedzi.
  • Uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, 70 minut, do zdania min. 34 poprawne odpowiedzi.

Przykładowe pytania egzaminacyjne – Prawo budowlane

1. Przedawnienie możliwości wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wynosi:

A. jeden rok

B. trzy lata

C. pięć lat

2. Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

A. Tak.

B. Nie.

C. Prawo budowlane tego nie określa.

Polecamy również pytania egzaminacyjne zainspirowane opracowaniami PIIB w następujących dziedzinach:
Warunki techniczne >>

Bhp na budowie >>
Ochrona przeciwpożarowa >>

3. Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw odpowiedniej specjalności?

A. Budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe o prostej konstrukcji.

B. Obiekty o kubaturze do 2500 m3.

C. Obiekty o kubaturze do 5000 m3.

4. Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie na budowę , można rozpocząć jedynie:

A. po otrzymaniu dziennika budowy.

B. na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

C. po przekazaniu placu budowy.

5. Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli budowa została rozpoczęta, a osoba ta wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

A. Tak, jeżeli budowa została rozpoczęta, a osoba ta wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

B. Tak, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i strony znajdujące się w obszarze oddziaływania obiektu wyrażą zgodę.

C. Tak, jeżeli przyjmie wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz posiada zgodę strony, dla której decyzja ta została wydana.

6. Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych udziela:

A. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

B. Instytut Budowlany.

C. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

7. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

A. dociepleniu budynków o wysokości do 25 m.

B. remoncie istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

C. remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

8. Czy osoba, która została ukarana grzywną w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

A. Tak, podlega.

B. Tak, ale tylko wtedy, gdy nałożona kara grzywny była mniejsza niż 1000 zł.

C. Nie podlega bo już została ukarana.

9. Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

A. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

B. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż pół roku.

C. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż dwa lata.

10. Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie „teren budowy″ należy rozumieć:

A. teren w granicach działki budowlanej.

B. plac budowy, na którym prowadzone są roboty budowlane.

C. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi naszego testu na uprawnienia budowlane z zakresu Prawo budowlane

Na podstawie pytań egzaminacyjnych opracowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej