Testy na uprawnienia budowlane: odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne [Prawo budowlane]

2018-04-05 13:48
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Do testu na uprawnienia budowlane przyszli inżynierowie przystępują dwa razy w roku. Przygotuj się już teraz przed najbliszym testem i sprawdź poprawne odpowiedzi na przykładowe pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu Prawo budwlane.

Prawo budowlane jest najważniejszym aktem prawnym, którego znajomości wymaga się na egzaminie na uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sprawdź poprawne odpowiedzi na przygotowany przez nas zestaw pytań...

Odpowiedzi na pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu Prawo Budowlane

1. B

Art. 100 [Przedawnienie]
Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w  budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

2. A

Art. 12 ust. 1 pkt 3 [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie]
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: (...)

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

 3. A

Art. 20 ust. 3 pkt 2 [Obowiązki projektanta] (...)
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 4. B

Art. 28 ust. 1 [Obowiązek uzyskania pozwolenia]
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31(...)

5. C

Art. 40 ust 1 [Przeniesienie decyzji]
1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (...)

6. A

Art. 9 ust. 2 [Odstępstwa]
(...) 2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

7. A

Art. 29 ust. 3 pkt 4 [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (...)
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

8. A

Art. 95 ust. 2 [Osoby odpowiedzialne]
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: (...)
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

 9. A

Art. 34 ust. 5 [Projekt budowlany]
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok

10. C

Art. 3 pkt 10 [Słowniczek]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej