Testy na uprawnienia budowlane: odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne [Prawo budowlane]

2018-04-05 13:48
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Do testu na uprawnienia budowlane przyszli inżynierowie przystępują dwa razy w roku. Przygotuj się już teraz przed najbliszym testem i sprawdź poprawne odpowiedzi na przykładowe pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu Prawo budwlane.

Prawo budowlane jest najważniejszym aktem prawnym, którego znajomości wymaga się na egzaminie na uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sprawdź poprawne odpowiedzi na przygotowany przez nas zestaw pytań...

Odpowiedzi na pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu Prawo Budowlane

1. B

Art. 100 [Przedawnienie]
Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w  budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

2. A

Art. 12 ust. 1 pkt 3 [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie]
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: (...)

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

 3. A

Art. 20 ust. 3 pkt 2 [Obowiązki projektanta] (...)
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 4. B

Art. 28 ust. 1 [Obowiązek uzyskania pozwolenia]
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31(...)

5. C

Art. 40 ust 1 [Przeniesienie decyzji]
1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (...)

6. A

Art. 9 ust. 2 [Odstępstwa]
(...) 2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

7. A

Art. 29 ust. 3 pkt 4 [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (...)
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

8. A

Art. 95 ust. 2 [Osoby odpowiedzialne]
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: (...)
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

 9. A

Art. 34 ust. 5 [Projekt budowlany]
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok

10. C

Art. 3 pkt 10 [Słowniczek]
Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej